Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus

Yksi sote-uudistuksen keskeinen osa on peruspalvelujen kehittäminen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. Tavoitteena on varmistaa, että eri palvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden. Päijät-Hämeen hankkeessa luomme ja toteutamme mallia maakunnallisesti toimivista, paikallisista sote-keskuksista.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallisena tavoitteena on perustaa laaja-alaisia sote-keskuksia, joista alueen asukkaat saavat sujuvasti palvelunsa ja avun yksilöllisiin tarpeisiinsa.

Kehittämistyötä tehdään siksi, että palvelut olisivat laadukkaita ja yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla. Toiminnan painotusta on tarpeen siirtää raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön. Lisäksi palveluiden vaikuttavuutta halutaan parantaa ja varmistaa se, että eri palvelut toimivat sujuvasti yhteen. Tavoitteena on myös kustannusten nousun hillitseminen.

Kansallista ohjelmaa toteutetaan alueiden kehittämishankkeilla, ja meillä Päijät-Hämeessä on oma Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeemme. Alueiden hankkeet rahoitetaan valtionavustuksilla. Hankeaika on 1.1.2020-31.12.2022.

Päijät-Hämeessä kehitetään erityisesti neljää kokonaisuutta:

  • Luomme mallin siitä, millainen sote-keskus olisi täällä toimiva ja miten sellaiset toteutetaan. Työtä ohjaa hyvinvointiyhtymän palveluverkkosuunnitelma.
  • Luomme käytännön toimintamalleja sote-keskuksen avo- ja digipalveluille.
  • Teemme asiakassegmentointia eli mietimme, miten erilaiset asiakasryhmät tarvitsevat palveluja. Rakennamme asiakasohjausta osaksi sote-keskusta eli haluamme varmistaa, että palveluja tarvitseva ihminen löytää tiensä oikeaan paikkaan ja saa riittävästi neuvontaa.
  • Suunnittelemme, miten lasten, nuorten ja perheiden sekä sosiaalihuollon kentälle jalkautuvat palvelut sovitetaan osaksi maakunnallista sote-keskusta.

Miksi Päijät-Hämeessä tarvitaan muutosta palveluihin?

Päijät-Hämeessä palvelujen tuottamiseen on välttämätöntä tehdä muutoksia, sillä alueen väestö ikääntyy ja tarvitsee yhä enemmän palveluja. Sen lisäksi kuntien rahoitustilanne heikkenee, kun huoltosuhde muuttuu. Tämän tilanteen parantamiseksi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä aloitti vuonna 2019 muutosohjelman. Sen päätavoite on muodostaa Päijät-Hämeeseen asukkaiden palvelutarvetta vastaava, kustannustehokas ja vaikuttava palvelutuotanto, joka on omistajakuntien maksukyvyn mukainen.

Tavoitteen saavuttamiseksi täytyy uudistaa nykyinen sote-keskusmalli ja avopalvelujen palveluverkko. Päijäthämäläinen​ Tulevaisuuden sote-keskus -hanke toteuttaa osaltaan hyvinvointiyhtymän muutosohjelmaa.

Hankkeen vaiheet

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen vuoden 2020 tärkeimmät tavoitteet olivat muodostaa yhteinen käsitys Päijät-Hämeen maakunnallisesta sote-keskusmallista osana palveluverkkoa, suunnitella sote-keskuskonsepti ja määritellä sote-keskuksen ydintiimin toimintamalli.

Vuonna 2021 keskitytään toteuttamaan suunniteltuja toimia ja muutoksia sekä kokeilemaan uudenlaisia toimintamalleja.

Vuonna 2022 tavoitteena on vakiinnuttaa toimiviksi todetut toimintamallit käyttöön koko maakunnan alueella.

Lisäksi suunnitellaan digitaalisia palvelukanavia ja ratkaisuja. Tavoitteena on, että vuoden 2022 loppuun mennessä jo suuri osa asiakkaista on löytänyt tiensä uusien palvelukanavien käyttäjäksi.

Lue lisää kansallisesta Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta.

Näin toimii tulevaisuuden sotekeskus – Lataa THL:n infopaketti aluevaltuutetuille

Hanketiimi

Pertti Sopanen​​​Projektipäällikkö Pertti Sopanen hallinnoi Tulevaisuuden sote-keskus hanketta ja johtaa tiimin jäsenten työtä eri toimenpidekokonaisuuksissa. Pertti toimii yhteistyössä rakenneuudistus hanketyön vastuuhenkilöiden kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Pertin tehtävänä on Tulevaisuuden sote- keskus -hankkeen tavoitteiden integroiminen hyvinvointiyhtymän muutosohjelman tavoitteisiin.

Nousiainen.jpg
Katri Nousiainen toimii hankkeessa projektisuunnittelijana. Hän koordinoi hankkeen kokonaisuutta ja raportoi kuukausittain edistymisestä yhdessä projektipäällikkömme kanssa. Katri toimii myös muiden tiiminjäsenten työparina erilaisissa kokonaisuuksissa.Katri hoitaa hankkeemme esittelyä muille toimijoille ja toimii yhteyshenkilönä muun muassa Innokylässä.
Ikonen.jpg

​Palvelumuotoilija Eili Ikonen vastaa Tulevaisuuden sote-keskus -mallin käyttäjälähtöisestä suunnittelusta eli henkilöstö- ja asiakasnäkökulmasta. Eili työskentelee kaikkien tiimin jäsenten työparina ja tuo palvelumuotoilun lähestymistavan ja menetelmiä prosessien, osaamisen ja tulevaisuuden palvelujen kehittämiseen.

Eili vastaa myös yhteistyöstä kokemusasiantuntijoiden, kolmannen sektorin ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostojen ja tiimin välillä.

Häyrinen.jpgErityisasiantuntija Tuula Häyrinen siirtyi tiimiimme asiakasohjauksen ja monipalveluasiakasprojektien mukana. Tuula tuo tiimiimme sosiaalityön ja kuntoutuksen osaamista sekä palvelujen yhteensovittamisen näkökulmaa. Palvelujen suunnittelua Tuula tekee yhteiskehittämisen keinoin eri työryhmissä ja asiakastilaisuuksissa sekä toimii kuntoutuksen yhteyshenkilönä. Lisäksi Tuula vastaa tiimissämme tilakoordinaatiosta alueellisen palveluverkon kehittämisessä.
​​Lepistö.jpg

​Asiakkuuspäällikkö Marjo Lepistö vastaa etulinjan neuvonnan ja ohjauksen uudistamisesta.

Lisäksi Marjo jatkaa Tulevaisuuden Sote-keskus hankkeessa jo aiemmin aloitettuja asiakasohjauksen ja monipalveluasiakkaiden palvelukokonaisuuksien kehittämistä, jotka kiinnittyvät sekä muutosohjelman kärkiin että STM:n hyötytavoitteisiin.

Hovi.jpg

Mark Hovi on tiimimme asiantuntijasosiaalityöntekijä. Mark tuo sosiaalialan näkökulman tulevaisuuden sote-keskuksen suunnitteluun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen integroitumiseksi. Vastuualueina Markille hankkeessa kuuluvat sosiaalityöhön ja -ohjaukseen liittyvät kehittämiskokonaisuudet, kuten terveyssosiaalityö, sosiaaliohjaus sote-keskuksissa ja systeemisen työotteen laajamittainen koulutus ja käyttöönotto moniammatillisissa tiimeissä. Mark tekee yhteistyötä myös työllisyyden kuntakokeilun ja Kansa-koulu III -hankkeen kanssa.
​​Malava.jpg
Anniina Malava on tiimimme toinen asiantuntijalääkäri. Hänen tehtävänään on tuoda Tulevaisuuden sote-keskus -​hankkeeseen yleislääkärin näkökulmaa potilaan kokonaisvaltaisesta hoidosta ja laaja-alaisesta palveluverkoston hyödyntämisestä moniammatillisessa tiimimallissa. Puolet työajasta Anniina tekee kliinistä työtä hyvinvointiyhtymän eri toimipisteissä suorittaen yleislääketieteen erikoistumisopintoja. Anniinan tehtävänä on myös suunnitella, miten lääkäreiden erikoistumiskoulutus integroituu Tulevaisuuden sote-keskukseen.

Huuhka.jpg

Salla Huuhka 
toimii tiimimme asiantuntijasairaanhoitajana. Sallan työhön kuuluu moniammatillisen tiimimallin kehittäminen ja jalkauttaminen avosairaanhoidon vastaanotoille. Toisena päävastuualueena Sallalla on asiakaslähtöisten palvelupolkujen mallintaminen.

Näiden lisäksi Salla kiinnittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmaa osaksi Tulevaisuuden sote-keskuksen valmistelua.

Hettula.jpg​Päivi Hettula on tiimimme farmaseutti. Päivi pilotoi käytännön työssä farmaseutin työnkuvaa sote-keskuksissa. Sote-keskus farmaseutin tarkoituksena on osaltaan parantaa hoidon laatua ja turvallisuutta sekä asiakaskokemusta. Farmaseutti on osa tulevaisuuden moniammatillista tiimiä.

Päivin työ farmaseuttina Asikkalan ja Salpakankaan terveysasemilla on käynnistynyt marraskuussa.

Kolehmainen.jpg​​​Tuire Kolehmainen toimii tiimissämme asiantuntijasuuhygienistinä. Tuiren tehtävänä Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa on integroida suun terveydenhuolto osaksi sote-keskuksen tiimityömallia. Lisäksi Tuiren tehtäviin kuuluu jatkokehittää ja levittää Kerralla kuntoon -mallia ja terveysvalmennusmallia. Tuiren tehtävänä on myös kehittää suun terveydenhuollon etävastaanottotoimintaa​​. ​

Tuire työskentelee hankkeessa osa-aikaisena ja tekee kliinistä työtä Läntisen alueen suun terveydenhuollossa kahtena päivänä viikossa.​