Ikääntyneiden asiakasohjaus

Asiakasohjaus on ikääntyneille ja heidän läheisilleen tarkoitettu maksuton palvelu. Tavoitteena on tukea ikäihmisten kotona selviytymistä ja etsiä arjen sujumisen ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakasohjaaja tekee asiakkaan kanssa yhdessä yksilöllisen palvelusuunnitelman, jossa määritellään asiakkaan elämäntilanteeseen parhaiten sopivat palvelut

Asiakasohjauksesta kaikki palvelut keskitetysti

Päijät-Soten ikääntyneiden asiakasohjaus on tarkoitettu ikääntyneille ja heidän läheisilleen. Asiakasohjaukseen keskitettyjen palveluiden tarkoituksena on tukea ikäihmisten kotona selviytymistä ja etsiä arjen sujumisen ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on löytää oikeanlaista apua oikeaan aikaan. Asiakasohjaukseen on koottu myös alueen yksityisten palveluntuottajien neuvonta, ohjaus ja valvonta.

Ikääntyneiden palveluneuvonta

Palveluneuvojat kertovat tarjolla olevista vaihtoehdoista ja auttavat asiakasta palveluiden valinnassa. Mikäli asiakkaan tilanne vaatii laajaa palvelutarpeen selvittämistä, palveluneuvojat järjestävät tätä varten asiakasohjaajan kotikäynnin tai gerontologisen sosiaalityön palvelut.

Lisätietoja palveluneuvonnasta: Ikääntyneiden palveluneuvonta.

Voit olla yhteydessä puhelimitse tai käymällä paikan päällä. Voit myös olla meihin yhteydessä hyvis.fi-palvelun Kysy neuvoa -lomakkeella tai chat-palvelulla.

Gerontologinen sosiaalityö

Gerontologisen sosiaalityön asiakkaat ovat 65 vuotta täyttäneitä ikäihmisiä, joiden elämäntilanne on vaikeutunut esimerkiksi taloudellisen tilanteen äkillisen heikentymisen, asumisen ongelmien tai päihteiden käytön seurauksena. Asiakkaaksi tullaan sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan tekemän palvelutarpeen arvioinnin kautta. Arvioinnin avulla suunnitellaan asiakkuuden jatko ja tarvittavat tukitoimenpiteet. Joskus tuen tarve voi olla kertaluonteista, joskus asiakkaan tilanne voi vaatia pitkäkestoista työskentelyä. Gerontologisessa sosiaalityössä käsitellään 65 vuotta täyttäneiden ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset. Täydentävän toimeentulotuen hakemukset käsittelee pääsääntöisesti palvelusihteeri.

Sähköinen asiakasohjaus yli 65-vuotiaille

Sähköinen palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti säännöllisen palvelun ulkopuolella oleville +65-vuotiaille kuntalaisille. Ikääntyneiden asiakasohjauksen verkkosivulle linkitettävä palvelu ohjaa kuntalaista elämäntapamuutokseen ja tarpeen mukaisen tuen piiriin.

Palvelussa voi arvioida itse, läheisen kanssa tai läheisen puolesta hyvinvointia sekä arjen kyvykkyyttään ja pohtia samalla itselleen tarpeellisten arjen tukipalvelujen tarvetta. Palvelussa tehdyn itsearvion perusteella käyttäjälle tarjotaan sekä ohjeistusta ja neuvontaa, mutta myös tietoa hänelle hyödyllisistä, lähialueella sijaitsevista palveluiden tarjoajista.

Tutustu palveluun

Asiakasohjaajan kotikäynti palveluntarpeen arviointia varten

Päijät-Sote myöntää ikääntyneiden palveluita aina yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Palvelutarpeen arviointia voi pyytää ikääntynyt itse, hänen omaisensa, viranomainen tai muu henkilö. Palvelutarpeen arvioiminen edellyttää aina asiakkaan suostumusta. Palvelutarpeen arviointia varten varataan asiakasohjaajan kotikäynti.

Palvelutarpeen arviointikäynnillä asiakasohjaaja selvittää ja arvioi asiakkaan kokonaistilannetta yhdessä asiakkaan sekä mahdollisesti hänen omaisensa/läheisensä kanssa. Asiakasohjaaja auttaa asiakasta jäsentämään omaa tilannettaan ja suuntaamalla katsetta eteenpäin. Hän pohtii yhdessä asiakkaan kanssa, miten havaittuihin tarpeisiin voidaan vastata yksityisen ja kolmannen sektorin sekä kunnallisen palvelutarjonnan keinoin. Lähtökohtana on asiakkaan näkemys omasta tilanteestaan ja hänen valintansa tilanteen ratkaisemiseksi.

Palvelutarpeen selvityksessä huomioidaan mm.

  •  Asiakkaan fyysisen, psyykkisen- ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioiminen RAI-toimintakykymittaria apuna käyttäen
  • Asiakkaan voimavarat
  • Asiakkaan sosiaalinen verkosto ja läheisten muodostama tuki
  • Asiakkaan asuinympäristön ja kodin turvallisuuden arvioiminen
  • Sosiaaliset etuudet

Arviointikäynnin perusteella laaditaan palvelusuunnitelma

Palvelutarpeen selvityksestä asiakasohjaaja laatii yhteistyössä asiakkaan, mahdollisen omaisen/läheisen kanssa asiakkaalle palvelusuunnitelman. Lisäksi asiakasohjaaja tekee tarvittavat viranhaltijapäätökset ikääntyneiden kunnallisista palveluista.

Asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa tehdään asiakkaalle uusi palvelutarpeen selvitys ja/tai asiakkaan palvelutarvetta arvioidaan yhteistyössä palveluntuottajan ja asiakkaan sekä mahdollisten omaisten/läheisten kanssa.

Yhteystiedot

Palvelupiste · Lahti
Puhelin:
Puhelin: +358 44 4825050
Osoite:
Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti
2. kerros
Osoite: Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti
2. kerros
Aukioloajat
ma 09:00 - 15:00
ti 09:00 - 15:00
ke 09:00 - 16:00
to 09:00 - 15:00
pe 09:00 - 15:00

Ikääntyneiden asiakasohjauksesta saat tietoa ja ohjausta kaikista ikääntyneiden arkea tukevista asioista. Neuvontaa ja ohjausta saat joko tulemalla paikan päälle Palvelutorille ikääntyneiden asiakasohjaukseen, soittamalla tai käyttämällä sähköisiä palvelujamme: chat tai kysy neuvoa-lomaketta. Neuvonta ja ohjaus ovat asiakkaalle maksutonta ja asioida voi myös anonyymisti.