Sairaalan sosiaalityöntekijät

Sairaus tai vammautuminen voivat aiheuttaa suuria muutoksia elämään. Sosiaalityöntekijät neuvovat sosiaaliturvaan, kuntoutukseen ja jatkohoitojen järjestämiseen liittyvissä asioissa.

Palvelemme osastojen ja poliklinikoiden asiakkaita

Sosiaalityöntekijät palvelevat kuntoutustutkimuspoliklinikan asiakkaiden lisäksi keskussairaalan somaattisten osastojen ja poliklinikoiden asiakkaita. Sosiaalityöntekijät tekevät sosiaalisia arvioita, tukevat asiakkaiden sosiaalista toimintakykyä ja auttavat toimeentuloasioissa. Kuntoutustutkimusyksikön sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuutta hyödynnetään myös potilaspalvelujen kehittämisessä. Sosiaalityöntekijät ovat usein mukana moniammatillisissa ryhmissä, joissa suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan hoitoa ja kuntoutusta.

Sosiaalinen arvio 

Sairaus tai vamma voi aiheuttaa muutoksia työkykyyn, toimeentuloon tai ihmissuhteisiin. Sosiaalisen arvion avulla sosiaalityöntekijä selvittää asiakkaan elämäntilanteen merkittäviä tekijöitä ja kartoittaa sosiaalisen tuen tarvetta. Sosiaalinen arvio tehdään asiakkaan haastattelun ja häntä koskevien asiakirjojen perusteella. 

Sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen

Sosiaalityöntekijä voi antaa neuvontaa ja ohjausta esimerkiksi sosiaalivakuutuksesta, sosiaaliavustuksesta, sosiaalipalveluista, kuntoutumismahdollisuuksista ja potilaan oikeusturvasta. Hän voi myös avustaa hakemusten teossa, jos asiakas ei siitä selviydy omin avuin. Sosiaalityöntekijä voi tukea asiakasta psykososiaalisesti silloin, kun asiakas tarvitsee omien voimavarojensa erityistä vahvistamista valintojensa ja ratkaisujensa tueksi. Hän voi olla myös asiakkaan puolesta yhteydessä esim. palvelujen rahoittajiin. 

Toimeentulon turvaaminen

Terveydenhuollon sosiaalityöhön kuuluu myös toimeentulon turvaaminen sairauden tai vammautumisen kohdatessa. Sosiaalityöntekijä auttaa asiakasta hoitoon ja kuntoutukseen liittyvän toimeentulon järjestämisessä ja sen oikea-aikaisuuden varmistamisessa. Sosiaalityöntekijä tekee tarvittaessa yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Tavoitteena on väliinputoamisen ehkäiseminen.