Harjoittelun aikana

Panostamme Päijät-Sotessa entistä enemmän opiskelijaohjaukseen ja perehdytykseen. Yleisperehdytyksen tarkoituksena on perehdyttää harjoittelujaksolla olevia opiskelijoita hyvinvointialueen toimintatapoihin.

Opiskelijainfoja pidetään keskussairaalassa sekä Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarissa. Infosta tarkemmin sivun alaosan valikosta.

Ohjattu harjoittelu ja työssäoppiminen

Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus ja tietoturva

Terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa ilmaista työssä saamaansa potilasta tai hänen perhettään koskevaa tietoa sivulliselle ilman potilaan lupaa. Tämä koskee yhtä lailla myös sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoita.
Terveydenhuollon ammattihenkilöt eivät saa ilman potilaan lupaa kertoa, mitä ovat saaneet tietää hänen

 • terveydentilastaan
 • sairaudestaan
 • vammaisuudestaan
 • toimenpiteistään

Vaitiolovelvollisuus pitää sisällään myös asiakirjat. Ilmaiseminen merkitsee paitsi tiedon antamista suullisesti, myös passiivisesti tapahtuvaa tiedon paljastamista ulkopuolisille. Esimerkiksi salassa pidettäviä tietoja sisältävää asiakirjaa ei saa jättää ulkopuolisten saataville.

Vaitiolovelvollisuuden syntymiseen riittää, että tiedot on saatu sellaisissa olosuhteissa, että ne voidaan katsoa luottamuksellisiksi. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös työn – jossa tiedon on saanut – päätyttyä. Käytännössä siis ikuisesti.
Salassapito- ja vaitiolovelvollisuudesta on säädetty laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä, laissa yksityisestä terveydenhuollosta ja julkisuuslaissa.

Työvaatetus

Pukeutuminen antaa ensimmäisen viestin kantajastaan, hänen arvomaailmastaan ja edustamastaan organisaatiosta. Oikein valittu pukeutuminen on kohteliaisuutta potilaita, asiakkaita ja työtovereita kohtaan ja sillä välitetään luotettavaa ja turvallista kuvaa ammattihenkilöstä.

Asiakaspalvelussa ja hoitotyössä on tarkoituksenmukaista välttää ääri-ilmiöitä, jotka mahdollisesti hämmentävät asiakkaita tai potilaita. Suojavaate on suunniteltu myös suojaamaan käyttäjän terveyttä ja turvallisuutta. Suojavaatteet saat oman toimipisteesi liinavaatevarastosta. Työnantaja vastaa suojavaatteiden huollosta.

Hoitotyön ammattilaisen olemukseen eivät kuulu sormukset, kello, kasvolävistyskorut ja rakennekynnet.

Tupakointi ja hajusteet

Päijät-Sote on savuton kuntayhtymä. Emme salli tupakkatuotteiden käyttämistä työaikana.

Hajusteet voivat aiheuttaa oireita yliherkille. Hiuslakkojen, hajuvesien ja muiden voimakkaiden hajusteiden käyttöä tulee välttää. Kaikille ammattiryhmille suositellaan hajusteettomien hygieniatuotteiden käyttöä.

Koulutukset

Opiskelijalla on oikeus osallistua hyvinvointialueen tarjoamiin koulutustilaisuuksiin, sopimalla siitä oman ohjaajansa kanssa.

Terveydenhuolto ja sairastuminen

Opiskelijat kuuluvat oppilaitoksensa opiskelijaterveydenhuollon piiriin myös harjoittelujakson aikana.
Muista ilmoittaa sairastumisestasi tai muusta poissaolostasi viipymättä harjoitteluyksikköösi

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Jokaiseen yksikköön on nimetty opiskelijavastaava, joka tehtävänä on koordinoida opiskelijoiden ohjausta. Hän toimii myös opiskelijoiden lähiohjaajana ja delegoi ohjausvastuuta myös kollegoilleen. Opiskelijavastaava informoi muuta henkilökuntaa opiskelijoiden saapumisesta, harjoittelun tavoitteista sekä huolehtii opiskelijan perehdyttämiseen liittyvästä mahdollisesta työnjaosta.

Ohjauksessa tulee antaa opiskelijalle vastuuta ja mahdollisuus omien taitojensa rajoissa itsenäiseen työskentelyyn. Reflektoiva keskustelu ja palaute oppimistilanteiden jälkeen ovat aivan keskeisiä harjoittelujakson aikana. Kaikilla työntekijöillä on vastuu ja velvollisuus ohjata ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua harjoittelujakson aikana.

Opiskelija on vastuussa oppimisestaan. Opiskelijan tulee myös noudattaa työelämän yleisiä pelisääntöjä.

Opiskelijan velvollisuuksiin kuuluu:

 1. vastata oppimisestaan ja sitoutumisestaan opiskeluun työryhmän jäsenenä.
 2. toimia terveysalan juridisten säännösten ja eettisten periaatteiden mukaisesti ja huolehtia potilas- ja työturvallisuudesta sekä noudattaa salassapitovelvollisuutta.
 3. laatia kirjallinen työvuorosuunnitelma lähiohjaajansa kanssa ja noudattaa ensisijaisesti samoja työaikoja lähiohjaajansa kanssa (myös kolmivuorotyössä) sekä merkitä mahdolliset työvuoromuutokset ja poissaolot työvuorolomakkeeseen.
 4. ilmoittaa poissaoloista harjoittelupaikkaan ja ohjaavalle opettajalle.
 5. laatia ohjaajansa kanssa oppimiselle viikoittaiset tavoitteet, joita täsmennetään päivittäin.
 6. olla aktiivinen ja suorittaa harjoittelunsa tavoitteellisesti hyödyntäen tehokkaasti harjoitteluyksikön oppimismahdollisuudet.
 7. osallistua työryhmässä hoitotyöhön mahdollisimman itsenäisesti opiskeluvaiheen ja kykyjensä mukaisesti sekä etsiä toiminnalleen ja yksikön käytänteille teoreettisia perusteita.
 8. käyttää ja hyödyntää yksikön työntekijöiden ammattitaitoa ja yksikön kirjallista ja muuta aineistoa syventääkseen oppimistaan.
 9. käyttäytyä kohteliaasti ja ammatillisesti sekä suhtautua aktiivisesti ja vastuullisesti oppimiseensa.
 10. arvioida oppimistaan sekä osallistua sovittuihin ohjaus- ja arviointikeskusteluihin.
 11. antaa palautetta saadusta ohjauksesta ja tehdä ehdotuksia työyksikön kehittämiseksi.

Opiskelijan oikeuksiin kuuluu:

 1. saada ohjausta ja informaatiota, jota kokee tarvitsevansa.
 2. toimia työparina ja tasavertaisena jäsenenä moniammatillisessa ryhmässä.
 3. saada rakentavaa palautetta ja arviointia edistymisestään ja tavoitteidensa saavuttamisesta kaikilta työryhmän jäseniltä.
 4. osallistua Päijät-Soten maksuttomiin henkilöstökoulutuksiin mikäli ne palvelevat oppimistavoitteita.
 5. olla opiskelijan roolissa.
 6. antaa palautetta työyksikön ja lähiohjaajan toiminnasta ja esittää perusteltuja parannusehdotuksia koskien työyksikön toimintaa ja opiskelijoiden ohjausta.