Onko sinulla kysyttävää saamastasi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asiakasmaksulaskusta tai haluatko siihen oikaisua?

Kysyttävää laskun sisällöstä

Laskun sisältöön liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä laskutuksen asiakaspalveluun puhelimitse numeroon 038193999.

Voit soittaa puhelinpalveluun

 • ma klo 9-11
 • ti klo 13-15
 • ke-to klo 9-11

Voit lähettää myös sähköpostia osoitteella [email protected].

Tarvitsetko laskulle lisää maksuaikaa?

Laskulle voidaan harkinnanvaraisesti ja poikkeustilanteessa myöntää laskusta poikkeava maksuaika laskun saajan tai hänen asioidenhoitajansa niin pyytäessä.

Ennen laskun eräpäivää voit olla yhteydessä Provincian maksuntarkkailuun puh. 03821 4019 tai [email protected].

Mikäli olet saanut maksuhuomautuksen Intrumilta, yhteydenotot suoraan Intrum Oy:lle tai puh. 09229111. Intrum Oy hoitaa hyvinvointialueen tekemän toimeksiantosopimuksen perusteella hyvinvointialueenlaskujen perinnän.

Haluatko tehdä oikaisuvaatimuksen?

Jos olet tyytymätön Päijät-Hämeen hyvinvointialueenterveydenhuollon asiakasmaksua koskevaan tasamaksuun (muut kuin henkilön maksukyvyn mukaan määrätyt maksut), voit hakea siihen muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos lasku on osoitettu sinulle tai lasku vaikuttaa välittömästi oikeuteesi, velvollisuuteesi tai etuusi.

Tee kirjallinen oikaisuvaatimus viimeistään 30. päivän kuluttua siitä, kun olet saanut laskun. Katsomme, että olet saanut laskun viimeistään 7. päivänä sen lähettämisestä, ellei muusta ole näyttöä. Laskun saapumispäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu-tai juhannusaatto, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita oikaisuvaatimuksessa nimesi, henkilötunnuksesi, yhteystietosi, oikaistavan laskun numero, vaatimasi muutos ja perustelusi vaatimukselle. Liitä mukaan asiakirjat, joihin vetoat.

Jos puhevaltaasi käyttää laillinen edustajasi tai asiamiehesi tai jos oikaisuvaatimuksen laatii joku muu henkilö, ilmoita myös hänen nimensä ja yhteystietonsa.

Oikaisuvaatimus lähetetään

 • osoitteella Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Kirjaamo, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti tai
 • turvapostilla

Oikaisuvaatimuksen käsittely on sinulle maksutonta. Laskuun ei voi hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen palveluksessa olevien viranhaltijoiden tekemistä viranhaltijapäätöksistä oikaisuvaatimus osoitetaan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnalle. Päätöksen mukana tulevassa oikaisuvaatimusohjeessa on tarkemmat ohjeet ja yhteystiedot oikaisuvaatimuksen toimittamista varten.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa viranhaltijapäätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, päätös, johon vaaditaan oikaisua, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteella sitä vaaditaan. Lisäksi tarvitaan postiosoite ja muut yhteystiedot, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Maksujen alentaminen tai maksuvapautus terveydenhuollon tasamaksuista

Terveydenhuollon muita kuin henkilön maksukyvyn mukaan määrättyjä maksuja (ns. tasasuuruisia maksuja) voidaan alentaa samoin perustein kuin sosiaalihuollon palveluista määrättyjä maksuja ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrättyjä maksuja.

Maksun alennus tai perimättä jättäminen perustuu toimeentulotukisäännösten mukaiseen tulo-ja menolaskelmaan ja toimeentulotuesta noudatettaviin ohjeisiin. Maksun alentaminen edellyttää selvitystä tuloista, varallisuudesta ja välttämättömistä menoista.

Täytä kirjallinen hakemus ja ilmoita siinä nimesi, henkilötunnuksesi, yhteystietosi, maksuvapautusta koskevan laskun numero sekä perustelusi vaatimuksellesi.

Hakemuksen liitteeksi tarvitsemme seuraavat tiedot sekä asiakkaalta että puolisolta:

 • asiakkaan ja puolison tulotiedot laskun/laskujen alkuperäiseltä erääntymiskuukaudelta (esim. palkka, sosiaalietuudet, eläkkeet, korvaukset, ansiosidonnainen päiväraha, pääoma-, osinko ja korkotulo, maatalouden tulo, yritystoiminnan tulo)
 • laskukopiot, joihin alennusta tai poistamista haetaan (mikäli ei ylempänä lomakkeella yksilöity)
 • tiliotteet kaikista tileistä haettavalta ja sitä edeltävältä kuukaudelta. Jos haetaan alentamista useammalta kuukaudelta, tulee toimittaa tiliotteet siltä ajalta.
 • viimeisin verotuspäätös erittelysivuineen
 • laskut ja kuitit hyväksyttävistä menoista (vuokra/vastike, vesimaksu, sähkömaksu, kotivakuutus, asuntolainan korot ja tositteet reseptilääkkeiden menoista)
 • ulosottopäätös tai velkajärjestelysopimus (mikäli asiakkaalla sellainen on)
 • toimeentulotukipäätökset (mikäli on tehty)

Lähetä maksuvapautushakemus liitteineen

 • osoitteella Päijät-Hämeen hyvinvointialue, kirjaamo, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti tai
 • turvapostilla

Tarvittaessa lisätietoja antavat hakemusten käsittelijät p. 044 788 8656 ja 044 735 0111 .

Maksujen alentaminen ja maksuvapautus ikääntyneiden palveluissa

Palvelusta määrätty asiakasmaksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimeentulotuen edellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on perusteita.

Maksun alennus tai perimättä jättäminen perustuu toimeentulotukisäännösten mukaiseen tulo-ja menolaskelmaan ja toimeentulotuesta noudatettaviin ohjeisiin. Maksun alentaminen edellyttää selvitystä tuloista, varallisuudesta ja välttämättömistä menoista.

Täytä hakemus ja liitä mukaan perheen tulo-ja menotositteet. Alennuspäätöksen käsittelyä varten tarvitsemme seuraavat liitteet:

 • viimeisin verotuksen esitäytetty veroilmoitus sekä verotuspäätös tuloverosta (kaikki sivut)
 • tiliotteet kaikista talletus-ja pankkitileistä (3 kk)
 • tositteet asumiskustannuksista (esim. vuokra/vastike, sähkö, vesi, kotivakuutus)
 • asumistukipäätös erittelyosineen
 • hoitotukipäätös
 • toimeentulotukipäätös

Lähetä maksuvapautushakemus tositteineen osoitteella Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Ikääntyneiden asiakasohjaus, PL 130, 15101 Lahti

Lisätietoja antaa tarvittaessa maksupäätöstiimi, ma-pe klo 9-12 puh. 044018 7186.

Maksujen alentaminen ja maksuvapautus päihdehuollon avo-ja laitoskuntoutuksen palveluissa sekä asunnottomien asumispalveluissa

Palvelusta määrätty asiakasmaksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimeentulotuenedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on perusteita.

Maksun alennus tai perimättä jättäminen perustuu toimeentulotukisäännösten mukaiseen tulo-ja menolaskelmaan ja toimeentulotuesta noudatettaviin ohjeisiin. Maksun alentaminen edellyttää selvitystä tuloista, varallisuudesta ja välttämättömistä menoista.

Tee kirjallinen vapaamuotoinen maksuvapautushakemus ja ilmoita siinä nimesi, henkilötunnuksesi, yhteystietosi, maksuvapautusta koskevan laskun numero sekä perustelusi vaatimuksellesi.

Liitä mukaan asiakirjat, joihin vetoat.

Lähetä maksuvapautushakemus

 • osoitteella Päijät-Hämeen hyvinvointialue, kirjaamo, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti tai
 • turvapostilla

Maksujen alentaminen ja maksuvapautus vammaisten palveluissa

Palvelusta määrätty asiakasmaksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimeentulotuenedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on perusteita.

Maksun alennus tai perimättä jättäminen perustuu toimeentulotukisäännösten mukaiseen tulo-ja menolaskelmaan ja toimeentulotuesta noudatettaviin ohjeisiin. Maksun alentaminen edellyttää selvitystä tuloista, varallisuudesta ja välttämättömistä menoista.

Tee hakemus ja palauta se

 • osoitteella Päijät-Hämeen hyvinvointialue, kirjaamo, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti tai
 • turvapostilla

Merkitse viestiin tai kirjeeseen vammaispalvelut, maksualennukset.

Tulosidonnaisten maksujen alentaminen ja maksuvapautus mielenterveys-ja päihdekuntoutujien asumispalveluissa

Mielenterveys-ja päihdekuntoutujien (tehostetun palveluasumisen) ympärivuorokautisen palveluasumisen ja (palveluasumisen) yhteisöllisen asumisen maksua voidaan alentaa, jos sen periminen aiheuttaa asiakkaalle toimeentulotuen tarpeen.

Maksun alentaminen perustuu tulo-ja menolaskelmaan. Maksualennuksen harkintaan vaikuttavat jatkuvien tulojen ohella välttämättömät menot ja omaisuus.

Tee kirjallinen hakemus ja ilmoita siinä nimesi, henkilötunnuksesi, yhteystietosi, sekä perustelusi vaatimuksellesi. Liitä mukaan asiakirjat, joihin vetoat.

Alennuspäätöksen käsittelyä varten tarvitsemme seuraavat liitteet:

 • tiliotteet kaikista talletus-ja pankkitileistä (2kk)
 • tositteet tuloista, mikäli ne ovat muuttuneet viimeisimmästä asiakasmaksupäätök-sestä
 • mahdollinen toimeentulotukipäätös
 • tositteet menoista, joihin vetoat maksuvapautushakemuksessasi.

Lähetä maksuvapautushakemus tositteineen osoitteella Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Psykososiaalisen kuntoutuksen palvelut, palvelusihteeri Kirsi Jokelainen, PL 130, 15101 Lahti

Lisätietoja antaa Kirsi Jokelainen, p. 044 7533950.