Tulevaisuuden sote-keskus -hanke jatkaa palvelujen asiakaslähtöistä kehittämistä 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueuudistuksen yksi keskeinen tavoite on kehittää asiakkaalle parhaat mahdolliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa valmistellaan parhaillaan uusia kehittämiskokonaisuuksia STM:n myöntämällä täydentävällä valtionavustuksella. 

 

Hankkeen kehittämistyö perustuu ensisijaisesti hyvinvointialueen asukkaiden tarpeisiin. Päijät-Hämeen hyvinvointialueella kehitettävät kokonaisuudet ovat:

  • Sote-keskuksen johtamisen ja kokonaiskoordinaation kehittäminen. 
  • Asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia palvelu- ja hoitopolkuja tukevien ratkaisujen kehittäminen. 
  • Mielenterveys- ja päihdetyön systeeminen kehittäminen ja alueellinen ehkäisevä työ. 
  • Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen. 

Yhteistyöllä yhä laadukkaampia palveluja

Moniammatillinen tiimimalli on tarkoitus laajentaa kaikkiin hyvinvointialueen sote-keskuksiin. Tulevaisuuden sote-keskuksen terveydenhuollon moniammatillisissa tiimeissä hoitajien ja lääkärien rinnalla työskentelee farmaseutti sekä kuntoutuksen, mielenterveyden ja päihdetyön ammattilaisia. Tiimi täydentyy vielä suuhygienistillä sekä sosiaaliohjaajalla. Jokainen terveydenhuollon asiakas saa oman tiimin ja monialaista tukea tarvitsevat asiakkaat oman yhteyshenkilön 

Tulevaisuudessa kaikenikäiset asiakkaat ohjautuvat sosiaalipalveluista nykyistä saumattomammin tarvitsemiinsa terveydenhuollon palveluihin. Jatkossa myös suun terveydenhuolto on tiivis osa yhä useamman sote-keskuksen toimintaa: Joustava klinikka -malli ja voimavaralähtöinen terveysvalmennus parantavat hoitoon pääsyä ja palvelutuotantoa sekä lyhentävät jonotusaikoja. 

Tulevaisuuden sote-keskusten kuntouttavilla palveluilla on vahva rooli fyysisen toimintakyvyn ja sosiaalisen osallisuuden tukemisessa. Suunnitelmalliseen hoitoon ja kuntoutukseen yhdistetään yhä useammin elämänlaatua parantavia valmennuksia, ja asiakkaita autetaan löytämään itselleen sopivaa hyvinvointia ja terveyttä tukevaa toimintaa kuntien ja kolmannen sektorin palveluista. 

Asiakasohjauksen ja neuvonnan kehittämisellä pyritään varmistamaan asiakkaalle tarkoituksenmukaisten palvelujen oikea-aikainen saatavuus ja saavutettavuus. Digitaaliset ratkaisut tukevat perinteisten palvelukanavien rinnalla sote-keskusten toimintaa asiakkaan palvelupolkujen eri vaiheissa. Tavoitteena on, että vuoden 2022 loppuun mennessä yhä suurempi osa asiakkaista on siirtynyt käyttämään myös uusia palvelukanavia. 

Isoja askelia terapiatakuun toteuttamiseksi

Mielenterveys- ja päihdetyön palvelukokonaisuuden parantaminen on yksi kuluvan vuoden merkittävistä painopisteistä. Matalan kynnyksen psykososiaalisten hoitojen ja menetelmien käyttöä lisätään tuntuvasti sote-keskuksissa terapiatakuun toteuttamiseksi. Alueen 40 psykiatrista sairaanhoitajaa saa koulutuksen lyhytterapiamenetelmän käyttöönottoon, ja hoitoon ohjauksen malli sekä omahoidon tuen menetelmät otetaan käyttöön moniammatillisiin tiimeihin. Myös somaattisen terveyden edistäminen sisällytetään suunnitelmalliseen mielenterveyden hoitoon aiempaa vahvemmin. 

Lisäksi eri ammattilaisten päihdetyön osaamista vahvistetaan koulutuksilla, jotka keskittyvät erityisesti tuen tarpeen tunnistamiseen, puheeksi ottoon sekä lievien ja keskivaikeiden päihdeongelmien hoitoon. Varhaisen tunnistamisen ja tuen toimintamalli kattaa Päijät-Hämeessä myös ongelmapelaamisen ja lähisuhdeväkivallan ilmiöt. Ehkäisevän työn koordinaatiota vahvistetaan sekä sote-palveluissa että kuntien ja kolmannen sektorin yhteistyössä.  

Moninaista tukea lapsille, nuorille ja perheille

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa keskitytään ylisukupolvisen huono-osaisuuden pysäyttämiseen, varhaisen tuen mahdollistamiseen ja eri ammattilaisten osaamisen vahvistamiseen lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin tukemiseksi. Lisäksi hankkeen avulla puretaan koronaepidemian lapsille, nuorille ja perheille aiheuttamaa hoito- ja palveluvelkaa. 

Perhekeskukset ovat osa tulevaisuuden sote-keskuksia. Monipuolisia lapsiperhepalveluita tarjoavat perhekeskukset toimivat jo Lahdessa ja Asikkalassa. Perhekeskustoimintamallin kehittämistä jatketaan ja vahvistetaan koko hyvinvointialueen lapsiperheiden tarpeisiin.  

Neuropsykiatrista tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palvelupolkua selkiytetään ja tarvittavan tuen löydettävyyttä parannetaan. Lasten, nuorten ja perheiden jalkautuvia ja monialaisia työmuotoja kehitetään keskeisten yhteistyötahojen, kuten kuntien sivistystoimen, kanssa. Erityisen vaativan tason konsultaatiotiimin kehittämistä jatketaan yhdessä alueellisten sivistyspalvelujen ja lastensuojelun kanssa. 

Nuorten psykososiaalisten palvelujen matalan kynnyksen terapeuttisten interventioiden lisäämistä ja palvelujen saatavuutta edistetään Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen yhteistyönä. Masennusoireilun ehkäisyn ja hoidon IPC-menetelmää sekä ahdistuksen hoidon Cool Kids -ohjelmaa hyödynnetään opiskelu- ja kouluterveydenhuollossa sekä oppilashuollossa. Päijät-Hämeen hyvinvointialue saa oman interventiokoordinaattorin, joka tarjoaa ohjausta uusia menetelmiä käyttöön ottaville ammattilaisille. Lasten ja nuorten mielenterveyttä ja hyvinvointia vahvistavia matalan kynnyksen palveluja tuotetaan myös muilla keinoilla varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten yhteydessä sekä osana monialaista yhteiskehittämistä. 

Alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn pilotti toteutetaan osana valtakunnallista kokeilua. Toiminnan vakinaistamisesta päätetään kokeilun tulosten perusteella eduskunnan vaalikauden lopussa. Kokeilu käynnistyy kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa 2.5.2022. 

Täydentävällä rahoituksella jatkoa tärkeälle hankkeelle 

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Päijät-Hämeen Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeelle myöntämä valtionavustus on suuruudeltaan noin 6 miljoonaa euroa. Täydentävän rahoituksen myötä vuonna 2020 käynnistynyt hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun. Hyvinvointialueen palvelutuotannon järjestämiseen kytkeytyvässä hankkeessa kehitetään ja uudistetaan perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta, sote-keskusta. 

Kehittämistyötä tehdään koko Päijät-Hämeen hyvinvointialueella perustason palvelujen ja erikoissairaanhoidon välillä sekä eri palvelutuottajien, sidosryhmien ja järjestöjen kanssa. Tulevaisuuden sote-keskus -hanke tekee tiivistä yhteistyötä myös muiden hankkeiden kanssa, jotta päällekkäistä työtä ei synny ja rinnatusten etenevillä hankkeilla saavutetaan laaja-alaisia vaikutuksia. 

Tulevaisuuden sote-keskusten monialaisen toiminnan tavoitteita ovat palvelujen saatavuus, jatkuvuus, laatu, vaikuttavuus ja yhteentoimivuus.