Hoitajamitoituksen muutokset ja ikääntyneiden määrän kasvu edellyttävät lisärekrytointeja

Vanhuspalvelulain muutokset iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen hoitajamitoituksen asteittaisesta tiukentumisesta tulivat voimaan 1.10.2020. Laissa säädetään erikseen henkilöstömitoituksesta välittömään ja välilliseen työhön ja kuntayhtymä on velvollinen raportoimaan siitä säännöllisesti. Välillisellä työllä tarkoitetaan tehostetussa palveluasumisessa esimerkiksi tilojen siivousta, pyykki- ja kiinteistöhuoltoa, ruoan valmistusta ja lämmitystä.

Hyvinvointialueen tehostetussa palveluasumisessa on tuoreiden tarkastuslaskelmien perusteella tukipalvelutehtäviä enemmän kuin siihen vaadittua henkilöstöresurssia. Iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen tiukentunut hoitajamitoitus edellyttää täten hyvinvointialueen tehostetussa palveluasumisessa henkilöstön lisärekrytointia, jotta lainsäädännön vaatimukset täytetään.

Tehostetun palveluasumisen lisäksi hyvinvointialueen kotihoidon resurssia on välttämätöntä vahvistaa. Hyvinvointialueen alueella kotihoidon asiakkaiden palveluntarve on runsaampaa ja toimintakyky heikompi kuin maassa keskimäärin. Ikääntyneiden kotihoidossa on ollut merkittäviä vaikeuksia rekrytoida henkilöstöä tärkeään ja vaativaan kotihoidon työhön. Pitkittynyt rekrytointiongelma on johtanut työmäärän lisääntymiseen ja työssäjaksamisen haasteisiin. Tilanteen katsotaan vaikuttaneen myös poissaolojen määrään.

Hyvinvointialueen taloudellinen tilanne on tiukka. Vanhuspalvelulain muutokset sekä ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden runsas palveluntarve edellyttävät välttämättä lisähenkilöstön rekrytointia ikääntyneiden palveluihin. Hoitajamitoituksen muutos oli tiedossa hyvinvointialueen 2021 talousarviota laadittaessa, mutta sitä ei kuntien asettaman talousraamin puitteissa ollut mahdollista huomioida talousarvion valmisteluvaiheessa. Tämä on todettu vuoden 2021 talousarviokirjauksissa.

 

Hyvinvointialue esittää hallitukselle 15.3.2021 kokouksessa:

  1. Tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoituksen tarkistamista uudistuneen lainsäädännön mukaisesti
  2. Lähihoitajien määrän lisäämistä ikääntyneiden kotihoitoon

Vuodelle 2021 esitetystä henkilöstön rekrytoinneista syntyisi kustannuksia 1,2 miljoonaa euroa. Tavoitteena on rahoittaa osa syntyvästä lisäkustannuksesta henkilöstön poissaolojen vähentymisestä johtuvalla sijaistarpeen pienemisellä. Päätöksellä katsotaan olevan myös vaikutusta henkilöstön hyvinvoinnin lisääntymiseen. Vuoden 2021 talousarvioon sisältymätön kustannuslisäys tullaan aikanaan esittämään osana muutostalousarviota.

Lue tarkemmin hyvinvointialuehallituksen esityslistalta