Kysely: Työyhteisö-viestintään toivotaan lisää vuorovaikuttei-suutta

Hyvinvointialueen tulevalle henkilöstölle suunnattuun kyselyyn vastasi 1 214 henkilöä. Kiitos aktiivisesta osallistumisesta!

Suuri vastaajamäärä ilahdutti ja myös vahvisti sitä, että työyhteisöviestinnällä on tärkeä merkitys. Kyselyllä kartoitettiin mm. henkilöstön tottumuksia viestinnän kanavista ja tavoista sekä toiveita hyvinvointialueen työyhteisöviestintään. Kyselyn tuloksia hyödynnetään hyvinvointialueen viestintäkäytäntöjen suunnittelussa.

Osana Päijät-Soten henkilöstöstrategiaa toteutettu kysely oli vastattavissa 14.–28.2.2022. Vastanneiden kesken arvottiin palkintoja. Voittajiin on oltu yhteydessä ja palkinnot toimitettu eteenpäin.

Intran koetaan tavoittavan parhaiten

Kysely osoittaa, että Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tuleva henkilöstö pitää perinteisiä viestintätapoja ja -kanavia suuressa arvossa mutta kaipaa työyhteisöviestintään lisää vuorovaikutusta, selkeyttä, avoimuutta ja viestien parempaa kohdentamista.

Yli 70 prosenttia kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että nykyisistä viestintäkanavista ja -tavoista intra on paras tiedonlähde omaan organisaatioon ja henkilöstöön liittyvissä asioissa. Suurimmalla osalla intra on aktiivisessa käytössä: se avataan keskimäärin kerran työvuoron aikana. Intran sisällöistä useimmin etsitään ja luetaan tiedotteita ja uutisia. Jos intran voisi asentaa omaan kännykkään sovelluksena, noin kolmannes vastaajista (34 %) todennäköisesti tekisi niin.

Myös työkavereilla on kyselyn mukaan merkittävä rooli tiedon välittämisessä: noin 61 % vastaajista kertoo pysyvänsä ajan tasalla työkavereidensa ansiosta. Lisäksi mm. sähköpostilla lähetetyt tiedotteet ja uutiset, tiimipalaverit sekä oma esihenkilö koetaan tärkeinä tiedonlähteinä.

Moni kokee henkilöstöinfojen ajankohdat huonoiksi. Tähän ollaan parhaillaan suunnittelemassa muutoksia, joilla pyritään tuomaan joustavuutta nykyisiin käytäntöihin.

Perinteiset viestintätavat korostuvat myös toiveissa

Kyselyllä kartoitettiin myös sitä, millaisia viestinnän tapoja ja kanavia työntekijät toivovat hyvinvointialueen työyhteisöviestintään. Eniten kannatusta sai sähköposti (86 %), seuraavaksi intra (73 %) ja kolmanneksi eniten tiimipalaverit (64 %). Vastaajilla oli mahdollisuus valita useampi vaihtoehto.

Sähköposti sai selvästi eniten kannatusta myös avoimissa vastauksissa, kun kysyttiin oman työpaikan parhaimmin tavoittavimpia viestintätapoja ja -kanavia. Myös Teams ja intra mainittiin toistuvasti vastauksissa. Teamsin osalta esiin nostettiin sekä kirjallinen viestintä- että Teams-kokoukset.

Palaverit, erityisesti tiimipalaverit, koetaan toimivana tapana välittää tietoa. Moni mainitsi erikseen lähipalaverit, joissa viestintä tapahtuu kasvotusten.