Päijät-Sote: Uusi hoitoprosessi otetaan käyttöön paksusuolileikkauspotilaille

Päijät-Soten paksusuolileikkauspotilaille otetaan käyttöön vuoden 2023 alusta lyhytjälkihoitoinen hoitoprosessi. Tässä vaiheessa hoitoprosessiin otetaan mukaan tietyin kriteerein valittu joukko potilaita. Lyhytjälkihoitoinen prosessi tarkoittaa varhaista kotiuttamista tähystämällä tehdyn paksusuolileikkauksen jälkeen. Hoitoprosessia on hyödynnetty jo maailmalla, mutta se otetaan Päijät-Sotessa käyttöön ensimmäisenä Suomessa.

 

Tähän asti tähystystekniikalla tehdyn paksusuolileikkauksen läpikäyneet potilaat ovat viettäneet kirurgian vuodeosastolla keskimäärin kahdesta neljään päivää leikkauksen jälkeen. Koska paksusuolileikkauspotilaan jälkihoito eroaa merkittävästi myös päiväkirurgisten potilasryhmien hoidosta, ei valmista hoitoprosessia ole vielä ollut olemassa tälle potilasryhmälle.  

 

Syksyllä 2022 kaikki Päijät-Sotessa tehtävät leikkaustoiminnot sulautuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Toiminnan muutosta tukee myös keskussairaalan uudisosan käyttöönotto. 

 

Sairaanhoitaja Sari Teräsheimon opinnäytetyönään valmistelemaa uudenlaista hoitoprosessimallia hyödynnetään hoitohenkilökunnan kouluttamisessa ja perehdyttämisessä sekä uusien potilasohjeiden laatimisessa, kun kehittymässä olevaa toimintatapaa käynnistetään. Opinnäytetyön tavoitteena oli myös luoda laajemmin uudenlaista valtakunnallista toimintatapaa, sekä vahvistaa lyhytjälkihoitoisen paksusuolileikkauspotilaan asiakaskeskeistä hoitokulttuuria. 

 

Potilaan hoitoaika lyhenee merkittävästi, ja kokonaisuuden huolellisella suunnittelulla ja toteuttamisella voidaan vähentää turhia päivystyskäyntejä sekä mahdollisia uusia hoitojaksoja kotiuttamisen jälkeen. Hoitoprosessi vaatii potilaalta hyvää ohjauksen ja neuvonnan omaksumista, ja potilaan sekä hänen läheistensä osallisuus hoitoon saa entistä suuremman merkityksen. Myös potilaiden henkisen tuen tarpeeseen kiinnitetään huomiota ja kotiseurannassa hyödynnetään myös digitaalisia palveluja.

 

Sari Teräsheimon Paksusuolileikkauspotilaan lyhytjälkihoitoinen hoitoprosessi Päijät-Sotessa on ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Kliinisen hoitotyön asiantuntijuus koulutuksesta. Työ löytyy Theseus.fi -tietokannasta: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022060314999