Sosiaaliasiamies

Sosiaalialan osaamiskeskus Verson sosiaaliasiamiehet palvelevat Päijät-Hämeen (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä) ja Itä-Uudenmaan (Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Porvoo ja Sipoo) asukkaita.

Sosiaaliasiamies on puolueeton taho, joka tarjoaa neuvontaa sosiaalihuollon asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamiespalvelu on maksutonta.

Sosiaaliasiamiehen toiminta-alue on yksityiset ja julkiset sosiaalipalvelut sekä varhaiskasvatus.

Sosiaaliasiamies:

  • neuvoo ja ohjaa julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä
  • neuvoo ja tarvittaessa avustaa sosiaalihuollon asiakaslasin mukaisen muistutuksen tekemisessä
  • tiedottaa asiakkaiden oikeuksista sekä toimii oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • seuraa asiakkaan aseman ja oikeuksien kehitystä antaen siitä vuosittain selvityksen kunnanhallitukselle

Sosiaaliasiamies ei myönnä sosiaalipalveluja, eikä valvo palvelutoimintaa tai anna toimintamääräyksiä työntekijöille.

Sosiaalihuollon asiakaslain (812/2000) tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa.

Lue lisää: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812

Mitä voit tehdä, jos olet tyytymätön saamaasi sosiaalipalveluun?

Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi sosiaalipalveluun tai siihen, miten sinua on kohdeltu palvelussa, ota asiassa ensisijaisesti yhteyttä suoraan palveluyksikköön. Suora palaute työntekijälle tai hänen esimiehelleen voi ratkaista ongelman nopeasti.

Voit myös antaa vapaamuotoisesti palautetta kyseisen palveluyksikön/organisaation asiakaspalautejärjestelmän kautta.

Linkkejä kuntien/kuntayhtymän palautejärjestelmäsivuille:

Voit ottaa yhteyttä sosiaaliasiamieheen, joka neuvoo sosiaalipalvelujen asiakkaiden asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa ja oikeusturvakeinojen käytössä.

Päätöksen muutoksenhakumenettely

Sosiaalihuollon palveluja hakevilla on oikeus saada hakemukseensa perusteltu päätös kirjallisesti. Jos olet tyytymätön sosiaalihuollon palvelusta tai etuudesta annettuun päätökseen, on sinulla oikeus hakea päätökseen muutosta. Päätöksen mukana tulee aina olla ohje muutoksenhausta. Huomioi, että muutoksenhaku tulee tehdä sille annetussa määräajassa.

Muistutusmenettely

Sosiaalihuollon asiakas voi tehdä muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle tai kannella valvovalle viranomaiselle, jos hän ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun tai kohteluun palvelussa.

Muistutusmenettelyn tarkoituksena on, että asiakkaan asia käsitellään mahdollisimman lähellä palveluprosessia ja sellaisen henkilön toimesta, joka voi vaikuttaa havaittujen epäkohtien korjaamiseen.

Asiakkaalla on oikeus saada muistutukseensa kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa. Muistutuksen tekeminen ei vaikuta asiakkaan oikeuteen hakea muutosta sosiaalihuoltoa koskeviin päätöksiin tai oikeuteen kannella asiastaan sosiaalihuoltoa valvoville viranomaisille.
Muistutus toimitetaan kyseisen kunnan/kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimen kirjaamoon. Muistutus tehdään vapaamuotoisesti tai täyttämällä muistutuslomake.

Lomakkeet löytyvät täältä:

Kantelumenettely

Sosiaalihuollon asiakas voi tehdä sosiaalihuollon palveluissa havaitsemistaan epäkohdista, huonosta kohtelusta, viranomaisen lainvastaisesta menettelystä tai laiminlyönnistä hallintokantelun aluehallintovirastoon, Valviraan, eduskunnan oikeusasiamiehelle tai valtioneuvoston oikeuskanslerille. Kantelun avulla sosiaalihuollon palvelussa koettu epäkohta on mahdollista saada sosiaalihuollon palvelutoimintaa valvovan viranomaisen tietoon. Kantelumenettelyn avulla ei voi saada muutosta palvelupäätöksen sisältöön. Oikeus kantelun tekemiseen ei ole rajattu ainoastaan kantelijan omaan asiaan, vaan kantelun voi tehdä kuka tahansa.

Jos kanteluasiasta ei ole tehty muistutusta, valvontaviranomainen voi siirtää kantelun asianomaiseen toimintayksikköön tai sosiaalihuollon johtavan viranhaltija käsiteltäväksi. Tämä edellyttää sitä, että valvontaviranomainen arvioi kantelun olevan tarkoituksenmukaisinta käsitellä muistutuksena.

Kanteluita, jotka koskevat yli kaksi vuotta vanhoja asioita, ei tutkita ilman erityistä syytä. Kantelu tehdään vapaamuotoisesti tai kantelulomakkeella.

Lisätietoa kantelumenettelystä:

Sosiaalihuollon henkilörekisteritietojen tarkastaminen

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia henkilötietoja sosiaalihuollon asiakastietorekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa.

Tietojen tarkastuspyyntö tehdään suoraan henkilörekisteritietojen pitäjälle ja se lähetetään kyseessä olevan kunnan/kuntayhtymän kirjaamoon. Kerro tarkastuspyynnössä nimesi ja yhteystietosi ja yksilöitynä ne tiedot, mitkä haluat tarkastaa. Kerro lisäksi se, miltä ajanjaksolta haluat tiedot ja missä muodossa haluat tiedot. Osalla kunnista/kuntayhtymistä on käytössä tietopyyntölomake, jonka avulla pyynnön voi tehdä.

Lisätietoja: Tietosuojavaltuutettu

Lomakkeet löytyvät täältä:

Voit pyytää omia tietojasi tai tietoja asianosaisaseman perusteella myös julkisuuslain perusteella. Julkisuuslain mukaan jokaisella on oikeus saada tieto itseään koskevasta tiedosta viranomaisen asiakirjassa. Tällöin pyytäjän on perusteltava mihin tarkoitukseen hän tietoa pyytää.

Sosiaalihuollon henkilörekisteritietojen oikaisupyyntö

Henkilötietojesi virheettömyys on osa oikeusturvaasi. Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat virheelliset henkilörekisteritiedot oikaistaan tai puutteellisia tietoja täydennetään. Mikäli henkilörekisteritiedoissa ilmenee virheitä, on rekisterinpitäjän omasta tai asiakkaan aloitteesta oikaistava virheellinen tieto.

Tietojen oikaisupyyntö tehdään henkilörekisteritietojen pitäjälle ja se lähetetään kyseessä olevan kunnan/kuntayhtymän kirjaamoon. Kerro oikaisupyynnössä nimesi ja yhteystietosi, oikaistava tieto sanatarkasti sekä ehdottamasi muutos sanatarkasti. Kerro lisäksi perustelut ehdottamillesi muutoksille. Osalla kunnista/kuntayhtymistä on käytössä tietojen oikaisupyyntö/korjausvaatimuslomake, jonka avulla pyynnön voi tehdä.

Lomakkeet löytyvät täältä:

Lisätietoja:
Tietosuojavaltuutettu