Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen toiminta-alue on Päijät-Hämeen hyvinvointialueen yksityiset ja julkiset sosiaalipalvelut sekä varhaiskasvatus

Sosiaaliasiamies

  • neuvoo  asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä
  • neuvoo ja tarvittaessa avustaa sosiaalipalvelua koskevan muistutuksen tekemisessä
  • tiedottaa asiakkaiden oikeuksista sekä toimii oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • seuraa asiakkaan aseman ja oikeuksien kehitystä antaen siitä vuosittain selvityksen hyvinvointialueelle

Sosiaaliasiamies ei myönnä sosiaalipalveluja, eikä valvo palvelutoiminnan lainmukaisuutta tai anna toimintamääräyksiä työntekijöille.

Miten toimia, jos olet tyytymätön saamaasi sosiaalipalveluun?

Mikäli olet tyytymätön käyttämäsi sosiaalipalvelun laatuun tai siihen, miten sinua on kohdeltu palvelussa, ota asiassa ensisijaisesti yhteyttä suoraan palveluyksikköön. Suora palaute työntekijälle tai hänen esimiehelleen voi ratkaista ongelman nopeasti.

Voit myös antaa vapaamuotoisesti palautetta sähköisen asiakaspalautejärjestelmän kautta Palaute – Päijät-Sote

Muutoksenhaku päätökseen

Sosiaalihuollon palveluja hakevilla asiakkailla on oikeus saada hakemukseensa perusteltu päätös kirjallisesti. Jos olet tyytymätön sosiaalihuollon palvelusta tai etuudesta annettuun päätökseen, on sinulla oikeus hakea päätökseen muutosta. Päätöksen mukana tulee aina olla ohje muutoksenhausta. Huomioi, että muutoksenhaku tulee tehdä sille annetussa määräajassa.

Muistutus

Sosiaalihuollon asiakas voi tehdä muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle tai kannella palvelutoimintaa valvovalle viranomaiselle, jos hän ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun tai kohteluun palvelussa.

Muistutusmenettelyn tarkoituksena on, että asiakkaan asia käsitellään mahdollisimman lähellä palveluprosessia ja sellaisen henkilön toimesta, joka voi vaikuttaa havaittujen epäkohtien korjaamiseen.

Asiakkaalla on oikeus saada muistutukseensa kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa. Muistutuksen tekeminen ei vaikuta asiakkaan oikeuteen hakea muutosta sosiaalihuoltoa koskeviin päätöksiin tai oikeuteen kannella asiastaan sosiaalihuoltoa valvoville viranomaisille.
Muistutus toimitetaan kyseisen kunnan/kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimen kirjaamoon. Muistutuksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai täyttämällä muistutuslomakkeen.

Muistutuslomake löytyy täältä  Päijät-Sote

Kantelu

Sosiaalihuollon asiakas voi tehdä sosiaalihuollon palveluissa havaitsemistaan epäkohdista, huonosta kohtelusta, viranomaisen lainvastaisesta menettelystä tai laiminlyönnistä hallintokantelun. Kantelun avulla sosiaalihuollon palvelussa koettu epäkohta on mahdollista saada sosiaalihuollon palvelutoimintaa valvovan viranomaisen tietoon. Kantelumenettelyn avulla ei voi saada muutosta palvelupäätöksen sisältöön. Oikeus kantelun tekemiseen ei ole rajattu ainoastaan kantelijan omaan asiaan, vaan kantelun voi tehdä kuka tahansa.

Jos kanteluasiasta ei ole tehty muistutusta, valvontaviranomainen voi siirtää kantelun asianomaiseen toimintayksikköön tai sosiaalihuollon johtavan viranhaltija käsiteltäväksi. Tämä edellyttää sitä, että valvontaviranomainen arvioi kantelun olevan tarkoituksenmukaisinta käsitellä muistutuksena.

Kanteluita, jotka koskevat yli kaksi vuotta vanhoja asioita, ei tutkita ilman erityistä syytä.

Lisätietoa kantelumenettelystä

Kantelu aluehallintovirastoon

Kantelu Valviraan

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle

Sosiaalihuollon henkilörekisteritietojen tarkastaminen

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia henkilötietoja sosiaalihuollon asiakastietorekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa.

Tietojen tarkastuspyyntö tehdään suoraan henkilörekisteritietojen pitäjälle. Kerro tarkastuspyynnössä nimesi ja yhteystietosi ja yksilöitynä ne tiedot, mitkä haluat tarkastaa. Kerro lisäksi se, miltä ajanjaksolta haluat tiedot ja missä muodossa haluat tiedot.

Tietojen tarkastuspyyntölomake löytyy täältä Päijät-Sote

Lisätietoja Tietosuojavaltuutettu

Voit pyytää omia tietojasi tai tietoja asianosaisaseman perusteella myös julkisuuslain perusteella. Julkisuuslain mukaan jokaisella on oikeus saada tieto itseään koskevasta tiedosta viranomaisen asiakirjassa. Tällöin pyytäjän on perusteltava mihin tarkoitukseen hän tietoa pyytää.

Sosiaalihuollon henkilörekisteritietojen oikaisupyyntö

Henkilötietojesi virheettömyys on osa oikeusturvaasi. Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat virheelliset henkilörekisteritiedot oikaistaan tai puutteellisia tietoja täydennetään. Mikäli henkilörekisteritiedoissa ilmenee virheitä, on rekisterinpitäjän omasta tai asiakkaan aloitteesta oikaistava virheellinen tieto.

Tietojen oikaisupyyntö tehdään henkilörekisteritietojen pitäjälle. Kerro oikaisupyynnössä nimesi ja yhteystietosi, oikaistava tieto sanatarkasti sekä ehdottamasi muutos sanatarkasti. Kerro lisäksi perustelut ehdottamillesi muutoksille.

Tietojen oikaisupyyntölomake löytyy täältä  Päijät-Sote

Lisätietoja Tietosuojavaltuutettu