Yksityisten toimijoiden tarvitsemien ylimääräisten tarvikkeiden korvaaminen hyvinvointialueen käyttämille palveluntuottajille COVID-19 -epidemian yhteydessä

Kuntayhtymiä suositellaan kompensoimaan yrityksille COVID-19 -epidemian aiheuttamat ylimääräiset ja kohtuulliset aineista ja tarvikkeista aiheutuvat kustannukset.

Hankittaessa palveluja yksityiseltä palvelujen tuottajalta kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat samaa tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaalla on oikeus saada palveluja niin, ettei hänen terveytensä tai turvallisuutensa vaarantuisi esimerkiksi tilanteessa, jossa henkilökunnan suojautumisessa tai yksikön hygieniassa olisi puutteita. Kuntayhtymä on viimekädessä vastuussa myös ostamistaan palveluista ja niiden jatkuvuudesta. Suojautumisen tarkoituksena on estää tartuntoja ja niiden leviämistä.

Kustannusten korvaaminen kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen osalta perustuu ensisijaisesti palvelun järjestäjän ja tuottajan välisiin sopimuksiin. Mikäli sopimukset ovat tältä osin puutteellisia, tulee palvelun järjestäjän eli kuntayhtymän viime kädessä vastata suojainten saatavuudesta osana asianmukaista hoitoa. Kustannuksia voidaan korvata rahallisen korvauksen lisäksi myös esimerkiksi luovuttamalla tarvikkeita maksutta. Suoraa asiakasmääriin perustuvaa oikeutta korvauksiin ei palveluntuottajilla ole. Kaikkia tarvikekustannuksia ei voida myöskään laskea johtuvaksi COVID-19 -virusepidemiasta, mutta on ilmeistä, että muun muassa suojainten käyttötarve ja desinfiointiaineiden menekki on tänä aikana lisääntynyt.

Ylimääräisten kustannusten suuruus riippuu monista eri asioista, joten korvausten suuruus tulee arvioida tapaus kerrallaan. Palveluntuottaja, jolla on sopimussuhde Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kanssa, voi esittää vaatimuksen ylimääräisten suojainkustannusten korvaamisesta. Hyvinvointialue tekee vaatimuksen perusteella päätöksen korvaamisesta. Vaatimuksena käy lasku, johon on eritelty palveluittain laskutusperuste eli COVID-19 -epidemian aiheuttamat ylimääräisten tarvikkeiden määrät ja hinnat sekä perustelu käytölle.