Verso på svenska

Kompetenscentret inom det sociala området Verso i Päijänne-Tavastland och östra Nyland.

Kompetenscentren inom det sociala området bildar ett nätverk för forsknings- och utvecklingsverksamhet, som omfattar samtliga kommuner i Finland. Det finns elva regionala kompetenscenter och deras verksamhetsområden bildas av 1–4 landskap. De två- och svenskspråkiga kommunerna har ett gemensamt kompetenscenter.

Till uppgifterna hör bland annat, att utveckla nya arbetsmetoder och att producera kunskap inom det sociala området.

Kompetenscenterverksamheten styrs av Lagen om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området 1230/2001 (Finlex):

Ett kompetenscenter inom det sociala området ska enligt lagen:
• utveckla och förmedla kompetens och sakkunskap inom det sociala området
• utveckla bastjänster samt specialservice och specialisttjänster som kräver specialkompetens
• trygga en mångsidig växelverkan mellan grundutbildningen, påbyggnadsutbildningen och fortbildningen samt det praktiska arbetet
• genomföra forsknings-, försöks- och utvecklingsverksamhet

Versos finansiering kommer delvis från staten som statsunderstöd (ca 10–20 % av vår budget) och från våra kommuner (ca 10–20 % av vår budget). Resten av finansieringen får vi från försäljning av tjänster (Verso koordinerar det förebyggande arbetet i Päijänne-Tavastland samt upprätthåller social- och patientombudsmannatjänster på båda områdena) samt från olika projekt. Vi har projekt finansierade bland annat av Social och Hälsovårdsministeriet och EU:

I Päijänne-Tavastland och östra Nyland utvecklar Verso service och tjänster inom socialvården genom att erbjuda rum och tillfällen för de professionella inom den sociala sektorn att mötas och diskutera aktuella frågor och utvecklingsbehov. Utgångspunkten för Versos verksamhet är nätverk – vi jobbar tillsammans med såväl kommuner, utbildningsinstitutioner samt ideella föreningar och organisationer. Nätverken byggs upp utgående ifrån specifika teman eller uppgifter och möjliggör därmed båda delande och utvecklande av de professionellas kunskap och expertis.

Verso grundades år 2001 och var en del av Helsingfors Universitet ända till år 2011, varefter Verso blev en del av Phsotey (2017 Päijät-Hämeen hyvinvointialue).