Verson strategia

Visionamme on olla vaikuttava kehittämis- ja tutkimustoimija

Miten pyrimme visiomme? Tutustu tästä strategiamme sanoitukseen

Painopisteet, tavoitteet ja keinot

Vahva kehittämis- ja tutkimustoiminta

Koordinoimme kehittämis- ja tutkimustoimintaa

 • Verkostojen kokoaminen, johtaminen ja verkostotyön kehittäminen
 • Hankkeiden hakeminen, toteutus ja hallinnointi sekä hakemisen tuki
 • Opinnäytetöiden tekijöiden ja tutkimusrahoituskanavien kartoittaminen sekä tutkimuksen tekijöiden tukeminen
 • Valtakunnallinen ja alueellinen verkosto- ja vaikuttamistyö

Syvennämme toimintamme tietoperustaisuutta

 • Moninäkökulmainen ilmiöiden tarkastelu ja ratkaisujen etsiminen
 • Tietoa tuottava kehittämistyö, käytäntötutkimukset ja selvitystyöt
 • Tutkittuun tietoon pohjautuvat, tietoa käytäntöön ja tukimusta varten tuottavat hankkeet

Lisäämme omaa osaamistamme

 • Kuvattu ja näkyvä asiantuntijuus
 • Nykyaikaiset ja toimivat kehittämisen ja projektityön työkalut
 • Uusien keinojen kokeileminen kehittämisen toteuttamisessa

Osaavat ja hyvinvoivat ammattilaiset

Vahvistamme ammattilaisten osaamista

 • Ehkäisevän työn ja näyttöön perustuvien työmenetelmien käyttöön ottamisen tukeminen
 • Asiakasosallisuutta edistävien menetelmien ja digitaalisten palvelujen käyttöönoton tukeminen
 • Olemassa olevan osaamisen kartoittaminen ja hyödyntäminen
 • Uusien työn tekemisen tapojen ja näkökulmien välittäminen

Innostamme oman työn kehittämiseen

 • Uusien toimintamallien ja työkalujen yhteiskehittäminen
 • Ehkäisevän työn keinojen kehittäminen
 • Innovatiivisuuden ja yhdessä oppimisen edistäminen yhteisillä foorumeilla ja kokeiluilla

Vaikuttava sosiaaliala ja ehkäisevä työ

Kehitämme palveluja ja työtä tarvelähtöisesti

 • Ihmislähtöinen ja ratkaisuja etsivä kehittäminen
 • Kehittämistyön fasilitointi ja asiantuntijatuki
 • Kehittämis- ja tutkimustarpeiden kartoitus ja kokoaminen
 • Työelämälähtöiset kehittämishankkeet
 • Ammattilaisten tukeminen painopisteen siirtämisessä varhaisemman vaiheen työhön ja palveluihin

Edistämme tiedon jakamista, tuottamista ja hyödyntämistä

 • Yhteisen tiedonmuodostuksen mahdollistaminen
 • Tiedon prosessoinnin osaamisen vahvistaminen
 • Hiljaisen tiedon jakaminen ja ilmiöiden näkyväksi tekeminen
 • Rakenteellisen sosiaalityön kehittäminen
 • Tarkoituksenmukaisten mittareiden käyttöönoton tuki
 • Asiakastyön kirjaamisen osaamisen ja laadun edistäminen
 • Kokeileva kehittäminen, prosessin ja tulosten arviointi

Verson strategian tiivistelmä

Verson strategian diat

Strateginen toimintamme vuonna 2021