Potilasasiamies (itäinen Uusimaa)

Sosiaalialan osaamiskeskus Verson potilasasiamies palvelee Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Porvoon ja Sipoon kuntien perusterveydenhuollon sekä kolmen yksityisen terveydenhuollon yksikön potilaita, heidän omaisiaan ja henkilöstöä. Potilasasiamiehen lakisääteinen tehtävä on neuvoa potilaan asemasta ja oikeuksista. Potilasasiamiespalvelu on kuntalaiselle maksuton.

Sosiaalialan osaamiskeskus Verson tuottaa potilasasiamiespalvelua vain itäiselle Uudellemaalle. Huomioithan, että Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymällä on oma potilasasiamiesjärjestelmä. Lue lisää potilasasiamiesjärjestelmästä.

Potilasasiamies on puolueeton taho, joka tarjoaa neuvontaa terveydenhuollon potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Potilasasiamies:

  • neuvoo ja ohjaa toimialueeseensa kuuluvien terveydenhuollon yksiköiden potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä
  • neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilaslain mukaisen muistutuksen ja kantelun tekemisessä
  • tiedottaa potilaiden oikeuksista sekä toimii oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Potilasasiamies ei voi ottaa kantaa hoitotoimenpiteisiin tai tulkita potilasasiakirjoja. Potilasasiamiehen palvelu on maksutonta.

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä, potilassuhteen luottamuksellisuutta sekä potilaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun terveydenhuollossa. Lue lisäähttps://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785

Mitä voit tehdä, jos olet tyytymätön saamaasi terveyspalveluun?

Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi terveydenhuoltoon tai siihen, miten sinua on kohdeltu palvelussa, ota asiassa ensisijaisesti yhteyttä suoraan palveluyksikköön. Suora palaute työntekijälle tai hänen esimiehelleen voi ratkaista ongelman nopeasti.

Voit myös antaa vapaamuotoisesti palautetta kyseisen palveluyksikön/organisaation asiakaspalautejärjestelmän kautta.
Linkkejä kuntien palautejärjestelmäsivuille:

Voit ottaa yhteyttä potilasasiamieheen, joka neuvoo terveydenhuollon potilaiden asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa ja oikeusturvakeinojen käytössä.

Muistutusmenettely

Terveydenhuollon potilas voi tehdä muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle tai kannella valvovalle viranomaiselle, jos hän ei ole tyytyväinen saamaansa hoitoon tai kohteluun.

Muistutusmenettelyn tarkoituksena on, että potilaan asia käsitellään mahdollisimman lähellä palveluprosessia ja sellaisen henkilön toimesta, joka voi vaikuttaa havaittujen epäkohtien korjaamiseen.

Potilaalla on oikeus saada muistutukseensa kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa. Muistutuksen tekeminen ei vaikuta potilaan oikeuteen kannella asiastaan terveydenhuoltoa valvoville viranomaisille.

Muistutus toimitetaan kyseisen kunnan/kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimen kirjaamoon. Muistutus tehdään vapaamuotoisesti tai täyttämällä muistutuslomake.

Kantelumenettely

Terveydenhuollon potilas voi tehdä terveydenhuollon palveluissa havaitsemistaan epäkohdista, huonosta kohtelusta, viranomaisen lainvastaisesta menettelystä tai laiminlyönnistä hallintokantelun aluehallintovirastoon, Valviraan, eduskunnan oikeusasiamiehelle tai valtioneuvoston oikeuskanslerille. Kantelun avulla terveydenhuollossa koettu epäkohta on mahdollista saada terveydenhuollon toimintaa valvovan viranomaisen tietoon. Oikeus kantelun tekemiseen ei ole rajattu ainoastaan kantelijan omaan asiaan, vaan kantelun voi tehdä kuka tahansa.

Jos kanteluasiasta ei ole tehty muistutusta, valvontaviranomainen voi siirtää kantelun asianomaiseen toimintayksikköön käsiteltäväksi. Tämä edellyttää sitä, että valvontaviranomainen arvioi kantelun olevan tarkoituksenmukaisinta käsitellä muistutuksena.

Kanteluita, jotka koskevat yli kaksi vuotta vanhoja asioita, ei tutkita ilman erityistä syytä. Kantelu tehdään vapaamuotoisesti tai kantelulomakkeella.

Lisätietoa kantelumenettelystä:

Potilasvahingot

Potilasvahinkoihin sovelletaan potilasvahinkolakia. Laissa on määritelty edellytykset, joiden täyttyessä henkilövahinko voidaan korvata. Potilasvahinkoepäilystä ilmoitetaan Potilasvakuutuskeskukselle, joka käsittelee ilmoituksen. Huomioithan, että Potilasvakuutuskeskus käsittelee vain henkilövahinkoja (ei esimerkiksi esinevahinkoja).

Huom! Potilasvahinkolaki on voimassa 31.12.2020 asti. 1.1.2021 alkaen sovelletaan:

– Potilasvakuutuslaki
– Laki Potilasvakuutuskeskuksesta
– Laki liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta

Lisätietoja:
Potilasvakuutuskeskus

Lääkevahingot

Lääkkeen käytöstä voi aiheutua henkilövahinko. Näitä lääkevahinkoja käsittelee Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Lääkevahinkona voidaan korvata lääkkeen käytöstä aiheutunut yllättävä haittavaikutus. Lääkevahinkovakuutus koskee vain lääkelain mukaisia lääkkeitä (mukaan lukien veri, verivalmisteet sekä lääkemääräyksellä toimitettavat ja terveydenhuollon ammattilaisen toimenpiteitä vaativat kehonsisäiset ehkäisyvalmisteet), jotka on ostettu Suomesta apteekista tai nettiapteekista tai saatu Suomesta lääkäriltä tai terveydenhuollon yksiköstä. Vahinkoja voidaan korvata vain, jos lääkettä on käytetty lääketarkoituksessa.

Lisätietoja:
Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö

Terveydenhuollon henkilörekisteritietojen tarkastaminen

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia henkilötietoja terveydenhuollon henkilötietorekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa.

Tietojen tarkastuspyyntö tehdään suoraan henkilörekisteritietojen pitäjälle ja se lähetetään kyseessä olevan kunnan/kuntayhtymän kirjaamoon. Kerro tarkastuspyynnössä nimesi ja yhteystietosi ja yksilöitynä ne tiedot, mitkä haluat tarkastaa. Kerro lisäksi se, miltä ajanjaksolta haluat tiedot ja missä muodossa haluat tiedot. Osalla kunnista/kuntayhtymistä on käytössä tietopyyntölomake, jonka avulla pyynnön voi tehdä.

Tietopyyntölomakkeet löytyvät täältä:

Voit pyytää omia tietojasi tai tietoja asianosaisaseman perusteella myös julkisuuslain perusteella. Julkisuuslain mukaan jokaisella on oikeus saada tieto itseään koskevasta tiedosta viranomaisen asiakirjassa. Tällöin pyytäjän on perusteltava mihin tarkoitukseen hän tietoa pyytää.

Lisätietoja:
Tietosuojavaltuutettu

Terveydenhuollon henkilörekisteritietojen oikaisupyyntö

Henkilötietojesi virheettömyys on osa oikeusturvaasi. Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat virheelliset henkilörekisteritiedot korjataan tai puutteellisia tietoja täydennetään. Mikäli henkilörekisteritiedoissa ilmenee virheitä, on rekisterinpitäjän omasta tai asiakkaan aloitteesta korjattava virheellinen tieto.

Tietojen oikaisupyyntö tehdään henkilörekisteritietojen pitäjälle ja se lähetetään kyseessä olevan kunnan/kuntayhtymän kirjaamoon. Kerro oikaisupyynnössä nimesi ja yhteystietosi, oikaistava tieto sanatarkasti sekä ehdottamasi muutos sanatarkasti. Kerro lisäksi perustelut ehdottamillesi muutoksille. Osalla kunnista/kuntayhtymistä on käytössä tietojen oikaisupyyntö/korjausvaatimuslomake, jonka avulla pyynnön voi tehdä.

Oikaisupyyntölomakkeet löytyvät täältä:

Lisätietoja:
Tietosuojavaltuutettu