Yhdessä mielessä — mielenterveysosaaminen paikalliseksi pääomaksi -hanke

Yhdessä mielessä — mielenterveysosaaminen paikalliseksi pääomaksi -hanke on Päijät-Hämeen hyvinvointialueen alueella 1.1.2021-30.6.2023 toimiva hanke, jolla toteutetaan kansallista mielenterveysstrategiaa.

Hankkeen hallinnoija ja toteuttaja on Päijät-Hämeen hyvinvointialueella toimiva Sosiaalialan osaamiskeskus Verso. Mukana työssä ovat hyvinvointialueen ja sen sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien Päijät-Soten ja Harjun terveyden lisäksi alueen kunnat ja suuri joukko yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita. Hanke on sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama. Mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa -valtionavustuksilla rahoitetaan mielenterveysstrategian painopisteitä ”mielenterveys pääomana” ja ”hyvä mielenterveysjohtaminen”. Avustusta myönnettiin hankkeille, joissa lisätään mielenterveysosaamista ja -taitoja sekä vahvistetaan hyvän mielenterveysjohtamisen edellytyksiä kuntien johtamisrakenteissa ja eri hallinnonalojen välisessä yhteistyössä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä toteuttavilla yhdyspinnoilla. Hankkeiden tulee huomioida koronavirusepidemian vaikutuksia.

Yhdessä mielessä -hankkeen tavoitteet ovat:

Mielenterveysosaamisen johtamiseen on laadittu ja käyttöön otettu alueellinen toimintamalli

  • Määritellään mielenterveysosaamisen johtaminen ja keskeiset yhdyspinnat
  • Kehitetään välineitä, jotka vahvistavat kriisi- ja muutostilanteissa tarvittavaa mielenterveysosaamista ja sen johtamista
  • Muotoillaan mielenterveysosaamisen johtamisen toimintamalli yhteiskehittämisen keinoin ja otetaan se käyttöön

Tätä varten selvitetään alueellisesti merkittävimmät kriisi- ja muutostilanteet sekä niihin liittyvät yhdyspinnat tilastojen ja kyselyn avulla ja kartoitetaan alueellisesti merkittävimpien kriisi- ja muutostilanteiden parissa työskentelevien resilienssiin liittyvä mielenterveysosaaminen. Lisäksi määritellään kriisi- ja muutostilanteissa tarvittava keskeinen resilienssiin liittyvä osaaminen peruskoulutusten ja osaamisen johtamisen pohjaksi, tunnistetaan alueellisesti merkittävimpien kriisi- ja muutostilanteiden parissa työskentelevät (vuorovaikutustyötä tekevät) ja nimetään osaamisen lisäämisen mekanismit (verkostotyön muodot, yhteiskoulutukset ym), jotka tukevat myös yhdyspinnoilla tehtävää työtä. Hankkeen aikana kootaan kansallisesti ja alueella käytössä olevia hyviksi todettuja käytäntöjä ja malleja, joilla vahvistetaan mielenterveysosaamista ja tuotetaan tietoa ja välineitä ammattilaisten työn tueksi.

  • Muotoillaan yhteiskehittämisen keinoin mielenterveysosaamisen johtamisen toimintamalli, jossa tunnistetaan mielenterveysosaamisen johtamiseen liittyvät roolit ja vastuut kuntien ja SOTE-palvelujen systeemisessä kokonaisuudessa.

Työntekijöiden vahvistunut osaaminen tukee kuntalaisten resilienssiä muutostilanteissa

  • Tarjotaan peruskoulutusta koko hankkeen kohderyhmälle ja järjestetään kohdennettua koulutusta eri asiakasryhmien parissa työskenteleville, monialaisille pilottiryhmille sekä johdolle ja esimiehille
  • Kerätään tietoa resilienssin vahvistumisesta ja sen vaikutuksista sekä kehittämistyöhön ja koulutuksiin osallistuneilta työntekijöiltä että heidän asiakkailtaan

Tätä varten lisätään alueellisesti merkittävimpien kriisi- ja muutostilanteiden parissa työskentelevien ja heidän esimiestensä resilienssiin liittyvää perusosaamista ja alueen toimijoiden välistä yhteistyötä mm. koulutusten, pilottien ja kokeilujen avulla. Hankkeen aikana kerätään tietoa resilienssin vahvistumisesta ja sen vaikutuksista sekä kehittämistyöhön ja koulutuksiin osallistuneilta työntekijöiltä että pilottien asiakkailta.

Yhdessä mielessä -hankkeen pääviestit ovat:

  • Mielenterveysosaamista on johdettava
  • Mielenterveys on jaettu pääoma
  • Yhdessä selviydymme muutoksista

Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma 2020–2030

Yhdessä mielessä hankkeen esittely:

Yhdessä mielessä -hankkeen tiivis esittely esimerkiksi yhteistyökumppaneiden käyttöön.

Mielenterveysosaamisen johtamisen malli ja pilottien prosessit

Yhdessä mielessä hankkeen viisi pilottiprosessia aikajanalla kuvattuna