Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä -hanke

Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä (TTO) on STM:n erillisrahoittama Työkykyohjelmaa toteuttava hanke.

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa ja sen avulla tavoitellaan työllisyysasteen nostoa. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 – 2023. Työkykyohjelmaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö (STM).  Päijät-Hämeessä valtionavustus on 1,1 milj. euroa. Hanketta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Päijät-Hämeessä hankkeen toteuttajatahoja ovat Sosiaalialan osaamiskeskus Verso (PHHYKY), LAB-ammattikorkeakoulu ja Padasjoen kunta. Muita yhteistyötahoja ovat mm. Sote-henkilöstö, Työllisyyden kuntakokeilu, TE-toimisto, Kela, Tulevaisuuden sote-keskus –hanke, järjestötoimijat ja asiakkaat.

Työkykyohjelman tarkoituksena on tukea osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä, ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä sekä lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta.

Päijät-Hämeessä hanke sisältää kaksi toimenpidekokonaisuutta: Työkyvyn tuki osana Sote -keskusta ja Tuettu työllistyminen.

Työkyvyn tuki osana Sote- keskusta -kokonaisuuden yhtenä tavoitteena on vahvistaa ensisijaisesti sote-ammattilaisten työ- ja toimintakykyyn liittyvää osaamista, etenkin tunnistamisen, arvioinnin ja työkyvyn ylläpidon näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on tehdä näkyväksi, kehittää, ottaa käyttöön ja juurruttaa Päijät-Hämeen alueelle työkyvyn tuen toimintamalli osaksi peruspalveluita, ottaen huomioon eri toimijoiden näkökulmat ja toimintaympäristöt. Samalla selkiytetään ja vahvistetaan työkyvyn tuen palvelupolkuja sekä pilotoidaan toimintamallia/-malleja.

Asiakkaan näkökulmasta tavoitteena on selkiyttää työkyvyn tuen palvelukokonaisuuksia, eri toimijoiden rooleja ja yhteistyötä sekä asiakasvastaavamallilla turvata asiakkaan jatkopolkujen rakentaminen ja toteutuminen kohti työllistymistä. Eri organisaatioiden edustajat voivat toimia myös tiiminä yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaiden asioiden edistämiseksi. Hankkeen tuloksena asiakkaan rooli oman työ- ja toimintakykynsä asiantuntijana ja ylläpitäjänä vahvistuu.

Tuettu työllistyminen -kokonaisuudessa tavoitteena on mallintaa vammaispalveluissa tehtävää avotyötä alihankintatyöksi sekä laajentaa IPS-laatukriteereihin ja näyttöön perustuvaa tuetun työllistämisen mallia kuntouttavaan työtoimintaan ja muille kohderyhmille. Lisäksi sosiaalihuollon tuetun työllistymisen palvelupolkua selkiytetään ja yhteensovitetaan. Asiakkaan näkökulmasta tuetun työllistämisen palvelupoluista pyritään tekemään nykyistä helpommin saavutettavia ja toimivia hankkeessa luotavan monitoimijaisen yhteistyöverkoston avulla. Alihankintamallia kehittämällä pyrimme luomaan vammaispalveluille uudenlaisen mallin työllistymisen tueksi.

Hankkeen tuloksena Päijät-Hämeen alueelle on rakennettu tuetun työllistymisen malli, josta löytyy tarvittava asiantuntijuus eri kohderyhmien työllistymisen tuessa.

Uutiskirje 3/2022

Uutiskirje 2/2022

Uutiskirje 1/2022

Uutiskirje 4/2021

Uutiskirje 3/2021

Uutiskirje 2/2021

Uutiskirje 1/2021

Hankesuunnitelma Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä

Hanke Innokylässä

TYÖKYKYHANKKEEN KUULUMISIA!

 

Työkyvyn tuki Sote -keskuksessa

Koulutukset sote-henkilöstölle työ- ja toimintakyvyn tunnistamisesta ja jatkotoimista ovat toteutuneet suunnitellusti. Kelan konsultaatiot ovat jälleen käynnistyneet ja ne ovat toteutuneet 3-4 kuukauden aikana.

Hankkeen osa-aikainen lääkäri on tarjonnut konsultaatio-aikoja yhteistyökumppaneille ja myös konsultaatiot Sote-keskuksesta kuntoutustutkimusyksikköön ovat käynnistyneet. Syyskuussa on tulossa LAB-ammattikorkeakoulun järjestämä työkyvyn tuen työpaja, jossa työkykykoordinaattori on mukana. Työkykykoordinaattoreiden sekä terveydenhoitajien yhteistyö ja kehittäminen osatyökykyisten asiakkaiden kanssa sote-keskuksessa jatkuu edelleen.

Työkykykoordinaattorin ja terveydenhoitajan toiminnan ja työnkuvan roolitusta on tarkasteltu Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämän monipalvelupolun kanssa. Myös muita hankkeeseen liittyviä Sote-keskuksen työtekijöiden roolituksia avataan syksyn edetessä.

Kehittämisen keskiössä ovat edelleen osatyökyvyn tunnistamisen kriteerit, monialaisen verkoston kokoaminen ja asiakkaan vastuutyöntekijän nimeäminen. Työkykykoordinaattoreiden syyskuun teemana sote-keskuksessa on tiimeihin jalkautuminen.

 

Tuetun työllistämisen menetelmät

Tuetun työllistämisen menetelmien kehittäminen jatkuu pilotoinnin merkeissä. Vammaispalveluiden avotyötä mallinnetaan parhaillaan ryhmämuotoiseksi työllistämiseksi Onnelanpolun palvelukeskuksessa, jossa ryhmä vammaispalveluiden asiakkaita saa tekemästään työstä työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työtehtävät ovat pääasiassa avustavia keittiötehtäviä ja työn sujuvuutta varmistelee vammaispalveluiden päiväaikaisen toiminnan ohjaaja.

Laatukriteereihin perustuvaan työhönvalmennukseen liittyen hankkeessa on valmistunut kuvaus sosiaalipalveluna järjestettävän työhönvalmennuksen nykytilasta Päijät-Hämeen alueella sekä luotu suunnitelma laatukriteerien edistämistoimista. Tähän liittyen työhönvalmennusta pilotoidaan Orimattilan kuntouttavan työtoiminnan yksikössä. Pilotti toteutuu ajalla 5.9. – 31.11.2022. Kuvauksen sosiaalipalveluna järjestettävän työhönvalmennuksen tilasta voit lukea tästä.

Tarkemmin tietoa hankkeen tapahtumista uutiskirjeessä!

Sivua päivitetty 12.9.2022.