Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä -hanke

Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä (TTO) on STM:n erillisrahoittama Työkykyohjelmaa toteuttava hanke.

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa ja sen avulla tavoitellaan työllisyysasteen nostoa. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 – 2023. Työkykyohjelmaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö (STM).  Päijät-Hämeessä valtionavustus on 1,1 milj. euroa. Hanketta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Päijät-Hämeessä hankkeen toteuttajatahoja ovat Sosiaalialan osaamiskeskus Verso (PHHYKY), LAB-ammattikorkeakoulu ja Padasjoen kunta. Muita yhteistyötahoja ovat mm. Sote-henkilöstö, Työllisyyden kuntakokeilu, TE-toimisto, Kela, Tulevaisuuden sote-keskus –hanke, järjestötoimijat ja asiakkaat.

Työkykyohjelman tarkoituksena on tukea osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä, ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä sekä lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta.

Päijät-Hämeessä hanke sisältää kaksi toimenpidekokonaisuutta: Työkyvyn tuki osana Sote -keskusta ja Tuettu työllistyminen.

Työkyvyn tuki osana Sote- keskusta -kokonaisuuden yhtenä tavoitteena on vahvistaa ensisijaisesti sote-ammattilaisten työ- ja toimintakykyyn liittyvää osaamista, etenkin tunnistamisen, arvioinnin ja työkyvyn ylläpidon näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on tehdä näkyväksi, kehittää, ottaa käyttöön ja juurruttaa Päijät-Hämeen alueelle työkyvyn tuen toimintamalli osaksi peruspalveluita, ottaen huomioon eri toimijoiden näkökulmat ja toimintaympäristöt. Samalla selkiytetään ja vahvistetaan työkyvyn tuen palvelupolkuja sekä pilotoidaan toimintamallia/-malleja.

Asiakkaan näkökulmasta tavoitteena on selkiyttää työkyvyn tuen palvelukokonaisuuksia, eri toimijoiden rooleja ja yhteistyötä sekä asiakasvastaavamallilla turvata asiakkaan jatkopolkujen rakentaminen ja toteutuminen kohti työllistymistä. Eri organisaatioiden edustajat voivat toimia myös tiiminä yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaiden asioiden edistämiseksi. Hankkeen tuloksena asiakkaan rooli oman työ- ja toimintakykynsä asiantuntijana ja ylläpitäjänä vahvistuu.

Tuettu työllistyminen -kokonaisuudessa tavoitteena on mallintaa vammaispalveluissa tehtävää avotyötä alihankintatyöksi sekä laajentaa IPS-laatukriteereihin ja näyttöön perustuvaa tuetun työllistämisen mallia kuntouttavaan työtoimintaan ja muille kohderyhmille. Lisäksi sosiaalihuollon tuetun työllistymisen palvelupolkua selkiytetään ja yhteensovitetaan. Asiakkaan näkökulmasta tuetun työllistämisen palvelupoluista pyritään tekemään nykyistä helpommin saavutettavia ja toimivia hankkeessa luotavan monitoimijaisen yhteistyöverkoston avulla. Alihankintamallia kehittämällä pyrimme luomaan vammaispalveluille uudenlaisen mallin työllistymisen tueksi.

Hankkeen tuloksena Päijät-Hämeen alueelle on rakennettu tuetun työllistymisen malli, josta löytyy tarvittava asiantuntijuus eri kohderyhmien työllistymisen tuessa.

Uutiskirje 1/2022

Uutiskirje 4/2021

Uutiskirje 3/2021

Uutiskirje 2/2021

Uutiskirje 1/2021

Hankesuunnitelma Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä

Hanke Innokylässä

HANKEUUTISET – PILOTOINTI ON ALKANUT! 

TYÖKYKYKOORDINAATTORI OSAKSI SOTE-KESKUSTA

Työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen kuuluvat tulevaisuudessa osaksi sote-keskuksen peruspalveluja. Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä- hankkeen (TTO) yhtenä tavoitteena on kehittää ja juurruttaa peruspalveluihin työ- ja toimintakyvyn arvioinnin ja tukemisen asiakastervelähtöinen toimintamalli, jossa asiakkaalla ja ammattilaisilla on oma selkeä rooli ja vastuu. Toimintamallin avulla asiakkaan työ- ja toimintakyky sekä työllistymisen edellytykset paranevat. Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa on alkanut työkykykoordinaattori- palvelupilotti joulukuussa 2021. Työkykykoordinaattori on aloittanut jalkautumisen PHHYKY:n sote-keskuksiin (Salpakangas, Asikkala, Padasjoki) helmikuussa 2022.

Työkykykoordinaattori -palvelupilotin tavoitteina on työkyvyn heikentymisen ja sen riskin tunnistaminen, sote -ammattilaisten työkyvyn tuen osaamisen vahvistaminen, asiakkaan omien voimavarojen tukeminen, vastuutyöntekijämallin kehittäminen ja asiakastarpeista lähtevän, selkeän työkyvyn tuen palvelukokonaisuus.

Pilotissa työkykykoordinaattori toimii työkykyasioihin erikoistuneena asiantuntijana osana sote-keskuksen moniammatillista tiimiä. Hän on käytettävissä, jos ammattilaisilla herää huoli asiakkaan työ- ja toimintakyvystä. Sote -ammattilaiset voivat konsultoida, saada ohjausta ja neuvoa työkykykoordinaattorilta työ- ja toimintakykyyn liittyvissä asioissa. Asiakas voi myös itse ottaa yhteyttä työkykykoordinaattoriin.

Työkykykoordinaattori kartoittaa asiakkaan kokonaistilanteen työ- ja toimintakyvyn, kuntoutuksen ja työllistymisen näkökulmasta. Hän myös kokoaa tarvittaessa asiakastarpeesta nousevan moniammatillisen verkoston asiakkaan työ- ja toimintakyvyn arviointia varten. Yhdessä asiakkaan ja moniammatillisen verkoston kanssa tehdään suunnitelma, jossa kartoitetaan palveluntarpeet, määritellään tavoitteet sekä jaetaan vastuut suunnitelman toteuttamiseksi työ- ja toimintakyvyn arvioinnin näkökulmasta (vastuutyöntekijämalli).

Terveisin,
Anna-Maria Sipponen, työkykykoordinaattori

Sivua päivitetty 4.5.2022.