Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä -hanke

Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä (TTO) on STM:n erillisrahoittama Työkykyohjelmaa toteuttava hanke.

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa ja sen avulla tavoitellaan työllisyysasteen nostoa. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 – 2023. Työkykyohjelmaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö (STM).  Päijät-Hämeessä valtionavustus on 1,1 milj. euroa. Hanketta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Päijät-Hämeessä hankkeen toteuttajatahoja ovat Sosiaalialan osaamiskeskus Verso (Päijät-Hämeen hyvinvointialue), LAB-ammattikorkeakoulu ja Padasjoen kunta. Muita yhteistyötahoja ovat mm. Sote-henkilöstö, Työllisyyden kuntakokeilu, TE-toimisto, Kela, Tulevaisuuden sote-keskus –hanke, järjestötoimijat ja asiakkaat.

Työkykyohjelman tarkoituksena on tukea osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä, ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä sekä lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta.

Päijät-Hämeessä hanke sisältää kaksi toimenpidekokonaisuutta: Työkyvyn tuki osana Sote -keskusta ja Tuettu työllistyminen.

Työkyvyn tuki osana Sote- keskusta -kokonaisuuden yhtenä tavoitteena on vahvistaa ensisijaisesti sote-ammattilaisten työ- ja toimintakykyyn liittyvää osaamista, etenkin tunnistamisen, arvioinnin ja työkyvyn ylläpidon näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on tehdä näkyväksi, kehittää, ottaa käyttöön ja juurruttaa Päijät-Hämeen alueelle työkyvyn tuen toimintamalli osaksi peruspalveluita, ottaen huomioon eri toimijoiden näkökulmat ja toimintaympäristöt. Samalla selkiytetään ja vahvistetaan työkyvyn tuen palvelupolkuja sekä pilotoidaan toimintamallia/-malleja.

Asiakkaan näkökulmasta tavoitteena on selkiyttää työkyvyn tuen palvelukokonaisuuksia, eri toimijoiden rooleja ja yhteistyötä sekä asiakasvastaavamallilla turvata asiakkaan jatkopolkujen rakentaminen ja toteutuminen kohti työllistymistä. Eri organisaatioiden edustajat voivat toimia myös tiiminä yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaiden asioiden edistämiseksi. Hankkeen tuloksena asiakkaan rooli oman työ- ja toimintakykynsä asiantuntijana ja ylläpitäjänä vahvistuu.

Tuettu työllistyminen -kokonaisuudessa tavoitteena on mallintaa vammaispalveluissa tehtävää avotyötä alihankintatyöksi sekä laajentaa IPS-laatukriteereihin ja näyttöön perustuvaa tuetun työllistämisen mallia kuntouttavaan työtoimintaan ja muille kohderyhmille. Lisäksi sosiaalihuollon tuetun työllistymisen palvelupolkua selkiytetään ja yhteensovitetaan. Asiakkaan näkökulmasta tuetun työllistämisen palvelupoluista pyritään tekemään nykyistä helpommin saavutettavia ja toimivia hankkeessa luotavan monitoimijaisen yhteistyöverkoston avulla. Alihankintamallia kehittämällä pyrimme luomaan vammaispalveluille uudenlaisen mallin työllistymisen tueksi.

Hankkeen tuloksena Päijät-Hämeen alueelle on rakennettu tuetun työllistymisen malli, josta löytyy tarvittava asiantuntijuus eri kohderyhmien työllistymisen tuessa.

Uutiskirje 4/2022

Uutiskirje 3/2022

Uutiskirje 2/2022

Uutiskirje 1/2022

Uutiskirje 4/2021

Uutiskirje 3/2021

Uutiskirje 2/2021

Uutiskirje 1/2021

Hankesuunnitelma Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä

Hanke Innokylässä

TYÖKYKYHANKE LOPPUSUORALLA!

Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä -hanke on tulossa tiensä päähän  vuoden lopussa. 

 Loppuseminaarijuhlaa vietimme 28.11.2022  Wanhalla Walimolla Lahdessa. Tunnelmia sieltä on luettavissa tuoreesta uutiskirjeestämme. Joulukuussa jatkamme tulostemme dokumentointia raportoinnin merkeissä.

 

Terveisin hanketiimi

 

Sivua päivitetty 9.12.2022.