Monialaisen lastensuojelun kehittämishanke

STM:n erillisrahoittamia Monialaisen lastensuojelun kehittämishankkeita (2020-2022) käynnistyy syksyn 2020 aikana jokaisella Erva -alueelle (5 yhteensä).

Etelä-Suomen hankkeen hallinnoijana toimii Socca ja koko hankeajan budjetti on noin 2,3 miljoonaa, josta 80 % on valtionavustusta ja loput omarahoitusta. Työntekijöitä koko hankkeelle palkataan noin 15. Verson alueelle haettiin koko ajalle n. 440 00 euroa, joka sisältää omarahoituksen n. noin 80 000 euroa.

Kehittämishankkeen tavoitteena on vastata lastensuojelun asiakkaina olevien lasten ja nuorten yksilöllisiin tarpeisiin siten, että heidän sosiaaliset, terveydelliset ja sivistykselliset oikeutensa voivat toteutua hallinnonalojen rajojen estämättä. Tämä edellyttää lastensuojelulain velvoittamaa moniammatillista tukea ja hoitoa, jonka toteuttamiseksi tarvitaan systemaattista monitoimijaista yhteistyötä sekä paikallisesti että alueellisesti.

Hankkeen tavoite on jaettu kahdeksi osatavoitteeksi. Hanke rakentuu kahdesta toimenpidekokonaisuudesta, joista ensimmäinen keskittyy lastensuojelun monitoimijaisen yhteistyön sisällölliseen kehittämiseen ja toinen mallintaa tämän toiminnan tukirakenteita.

Toimenpidekokonaisuuksien alla on kuusi työpakettia. Jokaisessa Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen maakunnassa toteutetaan molempia toimenpidekokonaisuuksia. Hanketyöntekijät palkataan sekä Päijät-Hämeeseen että itäiselle Uudellemaalle koko hankeajaksi.

Vaativan tuen konsultointitiimin mallintaminen Päijät-Hämeessä

Päijät-Hämeessä käynnistyy lisäksi pilotti Vaativan tuen konsultaatiotiimin toiminnan mallintamiseen 30.6.2021 asti. Moniammatillisella ja varhaisella konsultaatiolla ehkäistään erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun toimenpiteiden tarvetta. Tavoitteena on saada kehitettyä alueelle toimiva yhdenmukainen malli vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tukemiseksi. Tuen rakentamisessa tarvitaan tiivistä yhteistyötä kaikkien sisote- toimijoiden kesken ja tavoitteena on perustaa Päijät-Hämeeseen resurssikeskus kaikista vaativimpien lasten ja nuorten tukemiseen. Päijät-Hämeen sivistystoimenjohtajat osoittivat mallin kehittämiseen kahden erityisopettajan työpanoksen syksystä 2020 alkaen.

Yhteistyömalleja kehitetään valtakunnallisen VIP-verkoston ja Vaatu-toimijoiden ( Vaativa konsultaatio) kautta. Lastensuojelun asiantuntija palkataan hankkeesta täydentämään tiimin asiantuntijuutta ja rakentamaan toimintamallia ehkäisevän ja korjaavan lastensuojelutyön näkökulmista. Tiimin osaamista myös täydennetään perustoiminnasta osoitettavan psykiatrisen osaamisen näkökulmasta. Tutkimusperusteisiä menetelmiä hyödynnetään konsultaatiomallin kehittämisessä ja yhteisen mallin luomisessa kaikille sisote-toimijoille.

Henkilöstöresurssi:

Verson osahankkeelle myönnettiin 350 000 euroa ja hankkeelle palkataan kaksi projektityöntekijää koko hankeajaksi (yksi Päijät-Hämeeseen ja yksi itäiselle Uudellemaalle) ja yksi pilottityöntekijä 30.6.2021 asti. Pilottityöntekijänä aloitti 26.10.2020 Minna Koskelainen.