HuuMa – Päijät-Häme, huumeeton maakunta

HuuMa – Päijät-Häme, huumeeton maakunta on Terveyden edistämisen määrärahalla toimiva 1.1.2019-31.10.2021 käynnissä oleva nuorten huumeidenkäytön ehkäisemiseen tähtäävä hanke Päijät-Hämeessä (myös Iitti), Myrskylässä ja Pukkilassa.

Hanketta hallinnoi Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos. Hankkeeseen on palkattu projektipäällikkö. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä hankkeeseen osallistuvat työpanoksellaan ehkäisevän päihdetyön seutukoordinaattori Susanna Leimio Versosta, hyvinvointikoordinaattori Heli Lehtovaara kehittämisen ja terveyden edistämisen tulosalueelta sekä kouluterveydenhuollon työntekijä perhe- ja sosiaalipalveluista. Hankkeen osatoteuttajana on Lahden ammattikorkeakoulu, jonka rooli on tuoda hankkeeseen sosiaali- ja terveysalan ja palvelumuotoilun asiantuntijoiden työpanosta tiedonhankintaan, konseptin palvelumuotoiluun sekä opiskelijayhteistyöhön liittyen. Yhteistyökumppaneita ovat edellä mainittujen lisäksi kaikki alueen kunnat, Koulutuskeskus Salpaus ja suuri joukko alueellisia ja valtakunnallisia toimijoita. Ohjausryhmä kokoontuu neljästi vuodessa ja sen puheenjohtajana toimii PHHYKY:n HYTE-yksikön päällikkö, LT Risto Kuronen.

Tavoitteena on, että hankkeen päätyttyä:

1) Käytössä on systemaattinen tapa muodostaa nuorilähtöistä tietoa ja hyödyntää sitä toiminnassa.

  • Tietopohja on kattava ja tietoa hyödynnetään systemaattisesti toiminnan kehittämisessä.
  • Tieto nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilasta on ajantasaisempaa, kattavampaa ja nuorten näkökulmasta relevantimpaa.
  • Nuorten osallisuus itseään koskevan tiedon tuottamisessa on lisääntynyt.

Tätä varten sovitaan tiedon (tutkimus-, tilasto-, kokemus- ja paikkatieto) keräämisen tavoista, aikatauluista ja vastuista. Muodostetaan yhteinen ymmärrys ja tieto (tarpeet, vahvuudet) dialogissa eri osapuolten (nuori, kunta, maakunta, muut) kesken. Saatetaan tieto hyödynnettävään muotoon.

2) Käytössä on kokeiltuja ja arvioituja toimintamalleja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja huumeiden käytön ehkäisemiseksi.

  • Kunnissa on käynnistynyt suunnitelmallinen, yhteisölähtöinen tekeminen, joka nojaa paikallisiin vahvuuksiin ja nuorten tarpeisiin (mm. liikunta- ja kulttuurimahdollisuudet).

Tätä varten otetaan soveltuvin osin käyttöön Islannin mallin mukainen toimintatapa. Suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan palvelujen ja toiminnan kokonaisuus yhdessä nuorten kanssa. Levitetään hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja.

3) Käytössä on kuvattu konsepti kattavan, vaikuttavan ja kustannustehokkaan edistävän ja ehkäisevän työn tekemiseksi.

Hankkeen erityisenä kohderyhmänä ovat vuosina 2003-2008 syntyneet ja toimintaa kohdennetaan myös osin heidän vanhempiinsa. Ryhmään kohdentuu erilaista toimintaa eri vuosina, eli kaikki toimenpiteet eivät kosketa kaikkia kohderyhmän nuoria. HuuMa kiinnittyy toimijoiden tekemään edistävään ja ehkäisevään työhön ja toisiin käynnissä oleviin hankkeisiin sekä LAPE-työhön.  Kehittämistyön aikana opittua muotoillaan kolmen vuoden aikana kansallisestikin hyödynnettävissä olevaksi konseptiksi, joka toimii niin kunta- kuin maakuntatasolla. Siihen sisältyy yhteiseen tietoon ja tiedolla johtamiseen, suunnitteluun, toimintaan ja arviointiin liittyviä osia. Kantavana ajatuksena on se, että hyvinvointi syntyy arjessa ja yhteisöjen merkitys on erityisen suuri. Hyvinvointi yksistään ei kuitenkaan estä huumekokeiluja. Hankkeen aikana halutaan löytää ja levittää vaikuttavia tapoja tavoittaa lapsia ja nuoria huumekokeiluja ja käyttöä ehkäisevien viestien kanssa. Konseptia ja sen käytettävyyttä arvioidaan osana prosessiarviointia ja asettamalla käytettävyydelle mittarit palvelumuotoiluprosessissa. Konseptiin liittyvä arviointi kytkeytyy myös tulosten arviointiin.

HuuMa-hankkeen aikana levitetään hyviä käytäntöjä ja lisäksi uusia kasvu- ja kehitysympäristöissä kokeiltavia ja toteutettavia toimintamalleja tuetaan ja arvioidaan. Tueksi toimijoiden työlle hankkeen kautta tarjotaan EHYT ry:n HuBu-tunnit ja niihin liittyvät vanhempainillat kaikille 8.luokille lukuvuosina 2019-2020 ja 2020-2021, lisäksi yhteistyötä tehdään EHYT:n ja YAD:n valtakunnallisen Kannabishankkeen kanssa kannabisinterventioon liittyen ja Nuorten osaamiskeskus VAHVISTAMO:n kanssa nuorisoalan mielenterveyden edistämisen, sekä päihde- ja pelihaittatyön osaamisen lisäämiseen liittyen. MLL:n Hämeen piirin kanssa on sovittu Jututtamo-vanhempainiltamallin pilotoimista joissakin kunnissa. Hanke hyödyntää ME-säätiön ja PH LAPE:n yhteistyössä kehittämiä digitaalisia työkaluja. P-H maakuntavalmistelu ja PHHYKY ovat sitoutuneet hyödyntämään työkalua mm. HYTE-toiminnan ja lapsiperhepalveluiden kehittämisessä.

Materiaalia HuuMa-hankkeesta

HuuMa-hankekartta

HuuMa-kirje kevät 2019

HuuMa-kirje syksy 2019

Hanke viestii kehittämistyöstä seuraavasti:

  • Anne-Marie HuuMa-hanke Päijät-Häme Facebookissa
  • Hankkeen sivut Innokylässä
  • Hankekirje ilmestyy neljännesvuosittain ja se postitetaan vuonna 2019 LAPE-kuukausikirjeen saajille LAPE-kirjeen mukana. Hankekirje julkaistaan myös Facebookin profiilissa sekä P-H:n ehkäisevän työn verkostowikissä ja tällä sivulla.

Päijät-Hämeen ehkäisevän työn verkostowiki.

Päijät-Hämeen ehkäisevä työ Facebookissa