Tietosuojasta usein kysyttyä

Tietosuojan UKK

Miksi henkilötietoja kerätään?

Päijät-Hämeen hyvinvointialue tarjoaa erilaisia hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä palveluita, esimerkiksi palveluita ikäihmiselle, vammaisille, lapsille, nuorille ja perheille tai palveluita terveyden ja sairauden hoitoon. Asiakas- ja potilastietojen keräämisen käyttötarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen ja palvelun tuottaminen. Tietoja käytetään myös rekisterinpitäjän (Päijät-Hämeen hyvinvointialue) oman toiminnan tilastointi- ja suunnittelu- sekä laskutustarkoituksiin. Asiakastietoja saavat käyttää ainoastaan asiakkaan palveluun, potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat ammattihenkilöt.

 

Mistä henkilötietoja saadaan?

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään. Lisäksi tietoja saadaan viranomaisten ylläpitämistä järjestelmistä, esim. Kelalta ja Väestörekisterikeskukselta. Asiakassuhteen aikana asiakkaan tietoja ylläpidetään ja täydennetään.

 

Mitä tietoja minusta on tallennettu?

Kun asiakas aloittaa palvelun piirissä, kerätään kyseiseen palveluun tarvittavat tiedot. Kerättävän tiedon sisältö vaihtelee palveluittain ja kyseiseen palveluun kerätään vain tarvittavat henkilötiedot. Eri palveluissa kerättävät tietosisällöt ovat kuvattuna tarkemmin tietosuojaselosteissa.

Pääset tarkastelemaan omia terveys- ja reseptitietojasi Omakanta-palvelun kautta. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen potilasrekisteriin kirjatut potilastiedot tallennetaan Kantaan ja ovat nähtävissä Omakannan kautta.

Halutessaan potilaalla ja asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on potilas- ja asiakastietorekisteriin kirjattu. Voit pyytää yksittäiset potilas- tai asiakastiedot sinua hoitaneelta taholta. Mikäli pyyntösi koskee useaa asiakirjaa tai pyyntösi koskee asiakirjoja pitkältä ajalta, tulee asiakas- ja potilastiedot pyytää asiakas- tai potilaskertomusten kopiopyyntö -lomakkeella. Täytetty ja allekirjoituksella varustettu lomake toimitetaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kirjaamoon. Asiakirjat toimitetaan asiakkaalle postitse.

 

Tiedoissani on virhe, mitä teen?

Mikäli havaitset tiedoissasi virheen tai puutteita, tulee rekisterinpitäjän korjata virhe viipymättä omasta tai asiakkaan aloitteesta. Mikäli Päijät-Hämeen hyvinvointialue on virheellisen tai puutteellisen tiedon rekisterinpitäjä, voit tehdä korjauspyynnön meille. Korjauspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai kirjallisesti potilas- ja asiakasrekisterin tiedon oikaisuvaatimus -lomakkeella. Jos tietojen korjaamisesta kieltäydytään, annetaan asiakkaalle tai potilaalle kirjallinen, perusteltu vastaus kieltäytymisestä.

Mikäli virheellinen tieto koskee jonkun muun rekisterinpitäjän tietoja, korjauspyyntö tulee tehdä ko. organisaatioon.

 

Miten henkilötietojani käsitellään?

Henkilötietoja käsitellään huolellisesti ja ennalta määritellyn tarkoituksen mukaisesti. Henkilötietoja käsitellessä noudatamme lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa.

 

Kuka henkilötietojani käsittelee?

Henkilötietojen käsittelylle on aina oikeusperuste. Henkilötietoja saa käsitellä vain työntekijä, jolla on työtehtäviensä puolesta tarve käsitellä kyseistä tietoa. Henkilöstöämme sitoo vaitiolovelvollisuus ja henkilötietoja käsittelevää henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti. Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöä ja oikeuksia seurataan.

Sinulla on oikeus tietää, kuka on käsitellyt asiakas- tai potilastietojasi. Voit pyytää asiakas- ja potilastietojen käsittelyä koskevia lokitietoja Lokitietopyyntö -lomakkeella. Lokitietopyyntö on henkilökohtainen. Löydät ohjeistuksen lomakkeen täyttämiseen samalta sivulta. Lokitietopyynnöllä voit selvittää; kuka tietojasi on käsitellyt, missä ja milloin. Täytetty ja allekirjoituksella varustettu lomake toimitetaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kirjaamoon. Lokitiedot toimitetaan asiakkaalle postitse.

Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei luovuteta, ellei siihen ole erityistä syytä. Asiakas ei saa luovuttaa lokitietoja edelleen tai käyttää niitä muuhun tarkoitukseen (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (784/2021, 26§, 2. mom.)

Mikäli lokitietoraportin perusteella haluat selvittää henkilötiedon käsittelyn perusteita, voit toimittaa selvityspyynnön selvityspyyntö potilas- ja asiakastietojen käsittelystä-lomakkeella.

 

Kenelle henkilötietoja voidaan luovuttaa?

Asiakas- ja potilastiedot ovat salassa pidettäviä eikä terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattihenkilö tai muu toimintayksikössä työskentelevä henkilö saa luovuttaa asiakas- tai potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja sivullisille ilman potilaan tai hänen laillisen edustajansa kirjallista suostumusta. Sivullisia ovat kaikki muut paitsi yksikössä asiakkaan tai potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt.

Asiakkaan tai potilaan omaiset ovat pääsääntöisesti potilasasiakirjoihin nähden sivullisia. Alaikäistä lapsesta ei ole määritelty tarkkaa ikää, jolloin vanhemmilla olisi oikeus saada lapsen potilastiedot. Lapsen arvioitu kyky hoitaa omia asioitaan ratkaisee ja arvioinnin tekee hoidosta vastaava henkilö.

Ensisijaisesti asiakas- tai potilasasiakirjojen luovutus perustuu asiakkaan tai potilaan kirjalliseen suostumukseen. Asiakas voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksesta ja tietojen luovuttamisesta tehdään merkinnät asiakirjoihin.

Suostumuksilla vaikutat myös siihen, miten potilastietosi ovat hoitohenkilökunnan käytettävissä, kun he hoitavat sinua. Käytännössä annat ensin luvan tietojesi luovutukseen eri terveydenhuollon toimintayksiköiden välillä. Jos et halua, että jotain tietoa luovutetaan, estät sen kieltämällä kyseisen tiedon luovutuksen. Voit hallinnoida suostumuksiasi Omakannan kautta kohdassa suostumus ja kiellot.

Potilastiedon arkistossa olevia tietoja saa käyttää ilman potilaan suostumusta siinä terveydenhuollon toimintayksikössä, jossa ne ovat syntyneet tai jonka rekisteriin ne kuuluvat. Suostumusta ei tarvita myöskään hyvinvointialueen yhteisen potilasrekisterin alueella, jos sinua on informoitu yhteisestä potilasrekisteristä. Potilaan suostumus tarvitaan siinä tapauksessa, kun potilastietoja luovutetaan potilasrekistereiden yli toisen hyvinvointialueen terveydenhuollon toimintayksikölle.

Läheisen puolesta asiointiin tulee olla lupa. Läheisen kysellessä tietojasi, tarkistamme läheisen oikeuden näihin tietoihin asiakas- tai potilastietojärjestelmästä. Asioidessasi Päijät-Hämeen hyvinvointialueessa, voit päivittää läheisen henkilön yhteystiedot ja luvan tietojen jakamiseen läheisen kanssa.  Ilman suostumusta tietojen antamiseen, emme voi jakaa tietoja läheiselle.

Näiden lisäksi on lakiin perustuvia luovutusvelvoitteita, jolloin tietojen luovuttamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen on nimenomaisesti erikseen laissa säädetty. Tietoja luovutetaan myös terveydenhuollon toimintaa valvovalle viranomaiselle, jolla on lakiin perustuva oikeutus saada tarpeellisia potilasasiakirjatietoja valvonta-asian käsittelyä varten.

 

Lisätietoja tietosuojasta

Toivomme ensisijaisesti yhteydenottoja sähköpostilla osoitteeseen [email protected].

Huomaathan, että tämä sähköpostiosoite on suojaamaton!
Ethän lähetä siihen luottamuksellisia ja/tai salassa pidettäviä potilas- tai asiakastietoja!

Voit myös ottaa yhteyttä puhelimitse soittamalla numeroon 03 819 11. Puhelu ohjautuu keskukseen, josta voit pyytää yhdistämään tietosuojatiimille.