Ympäristöterveyshuollon maksutaksat

Lataa tästä: maksutaksa ja perustevalitusohje

Valvonnan perusmaksut

Tarkastus- ja näytteenottotoiminnasta perittävien maksujen lisäksi elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisilta toimijoilta tai kohteilta peritään tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta lakisääteinen vuosittainen valvonnan perusmaksu, joka on suuruudeltaan 150 €. Perusmaksuista tarkempia tietoja löytyy edellä mainituista laista sekä tiedotteista.

Valvonta- ja käsittelymaksut

Lupahakemuksen ja ilmoitusten käsittelystä sekä lupaprosessiin sisältyvästä toiminnan tarkastamisesta perittävät maksut:

Hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä peritään maksu siihen käytetyn ajan perusteella 68 €/h. Käsittelyaika on aina vähintään kaksi (2) tuntia. Elintarvikehuoneiston lopettamisilmoituksen käsittelystä perittävä  maksu on 68 €. Lupaprosessiin sisältyvästä tarkastuksesta peritään maksu lupapäätöksen yhteydessä. Talousvettä toimittavan laitoksen riskinarvioinnin hyväksymisestä peritään maksu todellisen työajan mukaan, 68 €/h.

Maksutaksan soveltamisalaan kuuluvasta valvonnasta, tarkastuksesta, näytteenotosta, tavanomaista laajemmasta neuvonnasta, palvelutoiminnasta, viranomaistodistuksista ja lausunnoista peritään 68 euroa/henkilötyötunti.

Epämukavalta työajalta maksuja korotetaan seuraavasti:
– maanantai-perjantai kello 18.00–22.00 50 %, kello 22.00–06.00 100 %
– lauantai kello 8.00–18.00 50 %
– lauantai kello 0.00–08.00 ja 18.00–24.00 100 %
– sunnuntaina, kirkollisena juhlapäivänä, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä, joulu- tai juhannusaattona ja pääsiäislauantaina 100 %

Viranomaistoiminta on arvonlisäverotonta. Palvelutoiminnasta peritään tämän taksan mukainen tuntimaksu lisättynä arvonlisäverolla. Muille kuin viranomaisille annettavat lausunnot ovat arvonlisäverollisia. Työaika määritellään alkavan puolen tunnin
tarkkuudella. Maksu peritään jokaista alkavaa puolta tuntia kohti, kuitenkin vähintään yhdeltä tunnilta tapahtumaa kohti. Säännöllisen valvonnan tarkastuskäynnistä peritään vähintään kahden tunnin maksu.

Kustannukset ulkopuolisella asiantuntijalla tai laboratoriossa teetetyistä tutkimuksista, näytteenotosta, selvityksistä tai valvonnasta peritään asiakkaalta todellisten kustannusten mukaisina.

Lisäksi peritään asianosaisten kuulemisesta sekä hakemuksen/ilmoituksen ja päätöksen tiedottamisesta aiheutuvat kulut todellisten kustannusten mukaan.

Vuosittaiset valvontamaksut

Tupakkatuotteiden myynnin valvonta
Vähittäismyyntipaikan tupakkatuotteiden myyntipiste 500 €
Vähittäismyyntipaikan nikotiininesteiden myyntipiste 500 €
Tukkumyyntipaikan tupakkatuotteiden myyntipiste 500 €
Tukkumyyntipaikan nikotiininesteiden myyntipiste 500 €

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynnin valvontamaksu peritään erikseen jokaiselta myynti-paikassa olevalta myyntipisteeltä. Myyntipisteellä tarkoitetaan tupakkatuotteiden luovutus- tai kassa-toimintoja sisältävää itsenäistä asiakaspalvelupistettä.

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvonta
Myyntipisteitä 1: 136 euroa
Myyntipisteitä 2–3: 204 euroa
Myyntipisteitä 4–5: 272 euroa
Myyntipisteitä 6-9: 340 euroa
Myyntipisteitä 10-14: 408 euroa
Myyntipisteitä > 15: 476 euroa

Hakemuksen tai ilmoituksen peruuttaminen

Jos hakemus tai ilmoitus peruutetaan ennen päätöksen tekemistä ja viranomainen on aloittanut asian käsittelyn, perittävä maksu on 68 euroa/henkilötunti.

Kielteinen päätös

Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty kielteinen päätös, peritään taksan mukainen maksu. Uusintakäsittelystä peritään puolet alkuperäisestä maksusta. Tupakkatuotteiden myyntiluvasta tehdystä kielteisestä lupapäätöksestä ei peritä
maksua.

Eläinlääkintähuoltolain mukaiset eläinlääkärin vastaanottomaksut

Eläinlääkäri perii asiakkaalta käyntimaksun ja toimenpidepalkkion voimassaolevan kunnallisen eläinlääkäritaksan mukaisesti, maksun hoidossa käytetyistä ja asiakkaalle luovutetuista lääkkeistä ja tarvikkeista sekä mahdollisten ulkopuolisten palvelujen käytöstä aiheutuneet kustannukset. Lisäksi asiakkaalta peritään Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kunnaneläinlääkäreiden vastaanotoilla klinikkamaksu sekä erityislaitteiden käytöstä laitemaksu tilakäynneillä.

Maksusta päättäminen

Taksan soveltamisesta hakemus- ja ilmoitusasioissa päättää ko. viranhaltijapäätöksen tekijä tai ilmoituksen käsittelijä. Muista maksuista päättävät terveydensuojelupäällikkö, terveydensuojelujohtaja ja eläinlääkintäjohtaja. Tarkastuksesta ja näytteenotosta
perittävästä maksusta päättää tarkastuksen tai näytteenoton suorittaja.

Maksun suorittaminen

Maksu on suoritettava kun päätös tai tässä maksutaksassa määritetty toimenpide on suoritettu.

Maksun viivästyminen

Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa.

Palautetun hakemuksen käsittelymaksu

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian tämän taksan mukaisesta käsittelymaksusta vähennetään se osuus, mitä samasta asiasta aikaisemmin annetusta terveydensuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty.

Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen vuoksi, että hakija ei ole ollut hakemansa luvan tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan.