Onko sinulla kysyttävää saamastasi Päijät-Soten asiakasmaksulaskusta tai haluatko siihen oikaisua?

Kysyttävää laskun sisällöstä

Laskun sisältöön liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä laskutuksen asiakaspalveluun puhelimitse numeroon 03 819 3999. Puhelinpalvelu on käytettävissä ma – to klo 9 – 11. Mahdollisesta kesäajan aukiolosta on tietoa laskulla ja hyvinvointiyhtymän nettisivuilla. Voit lähettää myös sähköpostia osoitteella [email protected]

Tarvitsetko laskulle lisää maksuaikaa – kysy maksujärjestelyä

Laskulle voidaan harkinnanvaraisesti ja poikkeustilanteessa myöntää laskusta poikkeava maksuaika laskun saajan tai hänen asioidenhoitajansa niin pyytäessä. Ennen laskun eräpäivää voit olla yhteydessä Provincian maksuntarkkailuun puh. 03 821 4019 tai [email protected]. Mikäli olet saanut maksuhuomautuksen Intrumilta, yhteydenotot suoraan Intrum Oy:lle www.intrum.fi/fi/asiakaspalvelu/ tai puh. 09 229 111. Intrum Oy hoitaa hyvinvointiyhtymän tekemän toimeksiantosopimuksen perusteella hyvinvointiyhtymän laskujen perinnän.

Hae oikaisua – ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Jos olet tyytymätön Päijät-Soten terveydenhuollon asiakasmaksua koskevaan tasamaksuun (muut kuin henkilön maksukyvyn mukaan määrätyt maksut), voit hakea siihen muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen. Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos lasku on osoitettu sinulle tai lasku vaikuttaa välittömästi oikeuteesi, velvollisuuteesi tai etuusi.

Tee kirjallinen oikaisuvaatimus viimeistään 30. päivän kuluttua siitä, kun olet saanut laskun. Katsomme, että olet saanut laskun viimeistään 7. päivänä sen lähettämisestä, ellei muusta ole näyttöä. Laskun saapumispäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita oikaisuvaatimuksessa nimesi, henkilötunnuksesi, yhteystietosi, oikaistavan laskunnumero, vaatimasi muutos ja perustelusi vaatimukselle. Liitä mukaan asiakirjat, joihin vetoat. Jos puhevaltaasi käyttää laillinen edustajasi tai asiamiehesi tai jos oikaisuvaatimuksen laatii joku muu henkilö, ilmoita myös hänen nimensä ja yhteystietonsa.

Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella:
Päijät-Sote kirjaamo, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti tai sähköpostilla [email protected]

Oikaisuvaatimuksen käsittely on sinulle maksutonta. Laskuun ei voi hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Päijät-Soten palveluksessa olevien viranhaltijoiden tekemistä viranhaltijapäätöksistä oikaisuvaatimus osoitetaan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnalle. Päätöksen mukana tulevassa oikaisuvaatimusohjeessa on tarkemmat ohjeet ja yhteystiedot oikaisuvaatimuksen toimittamista varten.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa viranhaltijapäätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, päätös, johon vaaditaan oikaisua, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteella sitä vaaditaan. Lisäksi tarvitaan postiosoite ja muut yhteystiedot, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Maksujen alentaminen tai maksuvapautus terveydenhuollon tasamaksuista

Koskee vain terveydenhuollon tasamaksuja (muut kuin henkilön maksukyvyn perusteella määrätyt maksut).
Terveydenhuollon tasamaksuista perimättä jättämistä tai maksun alentamista ei tehdä. Kuitenkin, jos henkilöllä on voimassa oleva toimeentulotukipäätös, voidaan maksuvapautus tai huojennus myöntää. Toimita laskun erääntymiskuukaudelta voimassa oleva toimeentulotukipäätös laskutiimille osoitteella:

Päijät-Sote, laskutiimi, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti, tai sähköpostilla [email protected]

Jos toimeentulotukipäätöstä ei ole, mutta pystyt esittämään, että maksun periminen johtaisi toimeentulotuen edellytysten täyttymiseen tai estäisi lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumisen, sinulla on oikeus hakea maksuvapautusta. Tee kirjallinen vapaamuotoinen maksuvapautushakemus ja ilmoita siinä nimesi, henkilötunnuksesi, yhteystietosi, maksuvapautusta koskevan laskun numero sekä perustelusi vaatimuksellesi.

Alennuspäätöksen käsittelyä varten tarvitsemme seuraavat liitteet:

 • viimeisin tiliote kaikista pankkitileistä
 • viimeisin verotuspäätös ja sen erittelyosa
 • mahdollinen päätös Kelan myöntämästä perustoimeentulotuesta
 • tositteet kaikista tuloista (palkat, eläkkeet, hoitotuet, asumistuet)
 • tositteet asumisen menoista (vuokra/vastike, sähkö, vesi, kotivakuutus)
 • tositteet lääkemenoista

Lähetä maksuvapautushakemus liitteineen osoitteella:

Päijät-Sote, kirjaamo, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti tai sähköpostilla [email protected]

Maksujen alentaminen ja maksuvapautus ikääntyneiden palveluissa

Palvelusta määrätty asiakasmaksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimeentulotuen edellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on perusteita. Maksun alennus / perimättä jättäminen perustuu toimeentulotukisäännösten mukaiseen tulo- ja menolaskelmaan ja toimeentulotuesta noudatettaviin ohjeisiin. Maksun alentaminen edellyttää selvitystä tuloista, varallisuudesta ja välttämättömistä menoista.

Täytä maksualennushakemus ja liitä mukaan perheen tulo- ja menotositteet.

Alennuspäätöksen käsittelyä varten tarvitsemme seuraavat liitteet:

 • viimeisin verotuksen esitäytetty veroilmoitus sekä verotuspäätös tuloverosta (kaikki sivut)
 • tiliotteet kaikista talletus- ja pankkitileistä (3 kk)
 • tositteet asumiskustannuksista (esim. vuokra/vastike, sähkö, vesi, kotivakuutus)
 • asumistukipäätös erittelyosineen
 • hoitotukipäätös
 • toimeentulotukipäätös

Lähetä maksuvapautushakemus tositteineen osoitteella:

Päijät-Sote, asiakasohjaus, Vesijärvenkatu 9 D, 15140 Lahti

Lisätietoja antaa tarvittaessa maksupäätöstiimi, ma – pe klo 9 – 12 puh. 044 018 7186.

Maksujen alentaminen ja maksuvapautus päihdehuollon avo- ja laitoskuntoutuksen palveluissa sekä asunnottomien asumispalveluissa

Palvelusta määrätty asiakasmaksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimeentulotuenedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on perusteita. Maksun alennus / perimättä jättäminen perustuu toimeentulotukisäännösten mukaiseen tulo- ja menolaskelmaan ja toimeentulotuesta noudatettaviin ohjeisiin. Maksun alentaminen edellyttää selvitystä tuloista, varallisuudesta ja välttämättömistä menoista.

Tee kirjallinen vapaamuotoinen maksuvapautushakemus ja ilmoita siinä nimesi, henkilötunnuksesi, yhteystietosi, maksuvapautusta koskevan laskun numero sekä perustelusi vaatimuksellesi. Liitä mukaan asiakirjat, joihin vetoat.

Lähetä maksuvapautushakemus osoitteella:

Päijät-Sote, kirjaamo, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti tai sähköpostilla [email protected]

Maksujen alentaminen ja maksuvapautus vammaisten palveluissa

Palvelusta määrätty asiakasmaksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimeentulotuenedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on perusteita. Maksun alennus / perimättä jättäminen perustuu toimeentulotukisäännösten mukaiseen tulo- ja menolaskelmaan ja toimeentulotuesta noudatettaviin ohjeisiin. Maksun alentaminen edellyttää selvitystä tuloista, varallisuudesta ja välttämättömistä menoista.

Tee maksualennus- tai -vapautushakemus tällä hakemuksella ja palauta se osoitteella

Päijät-Sote, kirjaamo, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti tai sähköpostilla [email protected] ja merkitse viestiin tai kirjeeseen vammaispalvelut, maksualennukset.

Tulosidonnaisten maksujen alentaminen ja maksuvapautus mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluissa

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen maksua voidaan alentaa, jos sen periminen aiheuttaa asiakkaalle toimeentulotuen tarpeen. Maksun alentaminen perustuu tulo- ja menolaskelmaan. Maksualennuksen harkintaan vaikuttavat jatkuvien tulojen ohella välttämättömät menot ja omaisuus.

Tee kirjallinen vapaamuotoinen maksuvapautushakemus ja ilmoita siinä nimesi, henkilötunnuksesi, yhteystietosi, sekä perustelusi vaatimuksellesi. Liitä mukaan asiakirjat, joihin vetoat.

Alennuspäätöksen käsittelyä varten tarvitsemme seuraavat liitteet:

 • Tiliotteet kaikista talletus- ja pankkitileistä (2kk)
 • Tositteet tuloista, mikäli ne ovat muuttuneet viimeisimmästä asiakasmaksupäätöksestä
 • Mahdollinen toimeentulotukipäätös
 • Tositteet menoista, joihin vetoat maksuvapautushakemuksessasi

Lähetä maksuvapautushakemus tositteineen osoitteella:
Päijät-Sote, Psykososiaalisen kuntoutuksen palvelut, palvelusihteeri Kirsi Jokelainen, PL 130, 15101 Lahti
Lisätietoja antaa Kirsi Jokelainen, p. 044 7533950