Vihreä kasvin taimi, jonka juuret ulottuvät syvälle maaperäänVihreä kasvin taimi, jonka juuret ulottuvät syvälle maaperään

Blogi: Kestävä kehitys ja luontoarvot vahvistavat päijäthämäläisten hyvinvointia

Päijäthämäläisten kokemaa hyvinvointia kartoitettiin syyskuussa 2021 avoimella nettikyselyllä. Kestävää kehitystä tarkasteltiin yhtenä kokemukselliseen hyvinvointiin vaikuttavana teemana. Kyselyyn vastasi 1 214 päijäthämäläistä. Lue asiantuntija Soili Saikkosen ja kestävän kehityksen päällikön Riitta-Maija Hämäläisen blogikirjoituksesta lisää, miten kestävä kehitys on osa hyvinvoinnin kokemusta.

Luonnosta nauttiminen on tärkeä hyvinvointitekijä päijäthämäläisille. Kyselyyn vastanneista yli neljä viidestä on tyytyväinen mahdollisuuteen nauttia luonnosta. Lähes yhtä moni kokee, että luonnosta nauttimisella on suuri merkitys heidän hyvinvoinnilleen. Kolme neljästä kokee elinympäristön puhtaudella olevan suuri merkitys hyvinvoinnilleen, mutta tyytyväisiä elinympäristön puhtauteen on jonkin verran vähemmän. Molemmat ympäristöön liittyvät väittämät ovat neljän tärkeimmän hyvinvointitekijän joukossa.  Olisi kiinnostavaa tietää miten korona-aika on vaikuttanut luonnosta nauttimisen merkitykseen.

Lähes puolet hyvinvointikyselyyn vastanneista tuntee melko paljon tai erittäin paljon huolta ihmisestä johtuvasta ilmastonmuutoksesta. Yksi kymmenestä koki erittäin vähän tai ei ollenkaan huolta ilmastonmuutoksesta. Keskimäärin naiset kokivat enemmän huolta kuin miehet. Vastaajille tarjottiin mahdollisuutta kertoa minkälaista huolta he kokevat ilmastonmuutoksesta. Avovastausten perusteella keskeinen ilmastohuolen aiheuttaja on hallitusten, kaupunkien ja kuntien sekä yhteisöjen riittämättömät toimet ja päätökset. Toisaalta osa vastaajista koki ilmastonmuutoksen heikentämiseen tarkoitetut keinot yksittäisen kansalaisen näkökulmasta kohtuuttomana. Toinen keskeinen ilmastohuolen aiheuttaja on ilmastonmuutoksen aiheuttamat seuraukset ja ääri-ilmiöt. Esimerkkeinä mainittiin monimuotoisuuden vähäneminen, luonnonkatastrofit sekä arvaamattomuuden lisääntyminen.

astaajat ovat valmiita tekemään konkreettisia valintoja ympäristöystävällisyyden ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta on valmis jätteiden lajitteluun, kierrätykseen ja jätemäärän vähentämiseen. Ruokahävikin vähentämiseen ostokset suunnittelemalla valitsi reilusti yli puolet vastaajista. Energian ja veden kulutuksen seurantaan ja vähentämiseen on valmis jonkin verran alle puolet vastaajista.

Päijäthämäläiset ovat tietoisia mahdollisuuksistaan vaikuttaa ilmastonvaikutusten hillintään jo usealla tavalla, mutta viestinnällä, neuvonnalla ja ohjauksella voidaan edistää kestävää kehitystä Päijät-Hämeessä.  Päijäthämäläiset toivovat hallinnon eri tasojen päättäjien lisäävän toimia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi globaalisti, kansallisesti ja alueellisesti.

Lisätietoja kestävän kehityksen edistämisestä:

Päijät-Sote
Kestävän kehityksen päällikkö Riitta-Maija Hämäläinen
[email protected]

Lisätietoja hyvinvointikyselystä:

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso
johtaja Kirsi Kuusinen-James
[email protected]
044 729 7981

Päijät-Hämeessä edistetään hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta laajassa yhteistyössä. Yhteistyötä ohjaa yhdessä laadittu Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021–2025. Kehittämistyön tueksi toteutettiin syyskuussa 2021 asukaskysely kokemuksellisesta hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä.