maisemakuvamaisemakuva

Blogi: Puhtia Päijät-Soten kestäviin ja ympäristöystävällisiin hankintoihin

Julkisilla hankinnoilla voidaan merkittävästi vaikuttaa päästöihin vähähiilisin hankinnoin. Vähähiilisillä julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan päästövähennyksiin pyrkiviä valintoja hankintojen tekemisessä. Toisin sanoen hankintoihin valitaan kriteerejä tuotteista, tavaroista, laitteista tai palveluista, jotka käyttävät uusiutuvia luonnon resursseja ja tuottavat vähän päästöjä.

Julkinen sektori on suunnannäyttäjä kestävän yhteiskunnan ja vähähiilisten kulutustapojen edistämisessä, sillä Suomessa bruttokansantuotteesta noin kaksikymmentä prosenttia kuluu julkisen sektorin tavara- ja palveluhankintoihin vuosittain. Tähän haasteeseen julkaistiin vuonna 2020 kansallinen julkisten hankintojen strategia, jolla pyritään vaikuttamaan strategisin keinoin julkisiin hankintoihin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Vähähiilisten hankintojen toteuttaminen on mahdollista, jos organisaation strategia tukee kestävän kehityksen ratkaisuja, kuten Päijät-Soten monituottajuusstrategia, jossa on huomioitu myös Hankinta-Suomen kansallisen julkisen hankintojen strategisia tavoitteita.  Erilaisia hankintoja tehdään Päijät-Sotessa puolet vuosibudjetista.

Suunnittelun rooli korostuu

Energian hankinta tuottaa yhdessä rakentamisen kanssa noin puolet julkisen sektorin hankintojen päästöistä, ja näihin voidaan parhaiten vaikuttaa jo ennen kilpailutuksia tehtävillä toimenpiteillä eli suunnitteluvaiheen ratkaisuilla. Hankintojen hiilijalanjälkitiedon tarkentamiseksi tuoteryhmittäin tarvitaan yritysten luotettavasti tuottamaa elinkaaritietoa ja sitä tukevia menetelmiä. Kulutuksen vähentäminen ja siirtyminen kestävästi tuotettujen tavaroiden ja palveluiden hankintaan on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Energiatehokkuuden, pitkäikäisyyden ja elinkaaren kestävyyden huomioiminen julkisissa hankinnoissa säästää myös rahaa.

Energian, rakentamisen ja kuljetushankintojen lisäksi Vähähiilisten Hankintojen Akatemiassa tarkasteltiin muun muassa elintarvike-, huonekalu-, tekstiili- ja tietotekniikkahankintoja. Päijät-Soten hankintayksikössä ollaan laatimassa hankintojen toimintamallia, jotta huomioimme paremmin hankinnoissa vähähiilisyyspotentiaalin ja hyödynnämme kestävän kehityksen kriteereitä eri hankinnoissa. Näin tuemme myös toimittajakenttää löytämään kestävän kehityksen ratkaisuja, kannustamme innovatiivisiin ratkaisuihin sekä vähäpäästöisten vaihtoehtojen kartoittamiseen ja tarjontaan markkinoilta.

Tieto ja osaaminen tukevat onnistumista

Julkiset hankinnat tarvitsevat tarkempaa tuoteryhmäkohtaista tietoa sekä vähähiilisyyskriteereitä käytännön hankintojen toteuttamiseen. Vähähiilisyyspotentiaalia voidaan tunnistaa mm. Hanselin hankintapulssin kautta. Lisäksi SYKE:n raportissa on esitelty muita keinoja ja mahdollisuuksia päästövähennyksiin.

Julkisten hankintojen vähähiilisyyden toteutuminen vaatii hankinta- ja sopimusosaamisen lisäämistä sekä organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä. Vähähiilisten hankintojen toteutuksessa on tärkeää, että organisaatiot tekevät selkeät strategiatasoiset linjaukset vähähiilisten hankintojen mahdollistamiseksi. Vähähiilisten julkisten hankintojen toteutuksessa on olennaista, että Päijät-Soten johto ja strategia tukee vähähiilisiä hankintoja. On myös erittäin tärkeää, että sopimusmalleihin kirjataan vähähiilisyyden tavoitteet, koska tavoitteiden toteutumista on seurattava säännöllisesti, jotta palveluntuottaja oikeasti sitoutuu sopimusehtoihin. Samalla saadaan arvokasta palautetta, jotta vähähiilistä hankintatoimintaa voidaan kehittää Päijät-Sotessa ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kuvio: Päijät-Soten vähähiilisten hankintojen prosessikuvaus

  • Monituottajuusstrategia toteuttaa Päijät-Soten tavoitteita ja päätös hankinnan toteuttamisesta tehdään yhteistyössä toimialueiden ja tulosalueiden kanssa.
  • Spend analyysin avulla tehdään hankinnan nykytilan kartoitus eli miten paljon hankintaan on käytetty euroja aikaisemmin ja miten merkittävä tuoteryhmä on Päijät-Sotessa.
  • Hankintapulssi tunnistaa organisaation keskeisimmät tuoteryhmät, joissa on suuri päästövähennyspotentiaali ja joihin organisaation vähähiilisyystoimia ja vihreitä hankintoja tulee erityisesti suunnata.
  • Hankinnan resursoinnin, tavoiteaikataulun ja vaiheistuksen valmistaminen
  • Vähähiilisyyden kriteerit valikoituvat tuoteryhmittäin: esimerkiksi pakkausjätteen minimointi, kasvisruuan lisääminen, matalalämpöpesu, energiatehokkuus.
  • Vähähiilisyyskriteerit ja kestävän kehityksen kriteerit hyväksytään kilpailutusasiakirjoihin yhteistyössä toimialueiden ja tulosalueiden vastaavien kanssa.
  • Seurantadataa kerätään ja vähähiilisyyden tavoitteen toteutumista seurataan yhteistyössä palveluntuottajan kanssa.

 

Keväällä 2022 Päijät-Soten hankinnat osallistui KEINO-osaamiskeskuksen ’Vähähiilisten hankintojen akatemiaan’. Mukana akatemiassa olivat Tarja Elomaa, Riitta-Maija Hämäläinen, Jarkko Kaskela, Ismo Rautiainen, Minna Rinne ja Karita Rujala.

Kirjoittajat
hankinta-asiantuntija Minna Rinne, kestävän kehityksen päällikkö Riitta-Maija Hämäläinen

Lähteet:

Alhola, K. Siiskonen, S-T ja Nissinen, A. 2022. Vähähiiliset julkiset hankinnat, Keinoja ja mahdollisuuksia päästövähennyksiin. Saatavissa: http://hdl.handle.net/10138/345460

Blogi, Rinne, M. Vähähiiliset julkiset hankinnat Suomen hiilineutraalisuutta tukemassa. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/vahahiiliset-julkiset-hankinnat-suomen-hiilineutraalisuutta-tukemassa/

KEINO. 2021. Sairaanhoitopiirien hankinnat -kehittäjäryhmä. Saatavissa: https://www.hankintakeino.fi/fi/yhteistyo-ja-verkostoituminen/kehittajaryhmat/tutustu-kehittajaryhmiin/sairaanhoitopiirien

Suomen ympäristökeskus. 28.6.2022. Julkisten hankintojen päästövähennysmahdollisuuksista uutta tietoa. Saatavissa: https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkisten_hankintojen_paastovahennysmahd(63444)