Siniseen uimapukuun pukeutunut uimari järvessä punainen uimalakki päässäänSiniseen uimapukuun pukeutunut uimari järvessä punainen uimalakki päässään

Kestävä kehitys

Päijät-Hämeessä tavoitteena on vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen ympäristökuormaa. Kestävää tulevaisuutta luodaan yhdessä asukkaiden ja kumppanien kanssa uusilla palveluratkaisuilla, liikkumisen, energian ja rakentamisen valinnoilla, kestävää elämäntapaa ja hyvinvointia vahvistavilla sosiaali- ja terveyspalveluilla ja hyödyntämällä päijäthämäläistä lähiluontoa ja viheralueita hyvinvoinnin edistämisessä.

Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyy paljon vastuullisuusnäkökohtia, jotka vaikuttavat koko hyvinvointialueeseen. Vastuullisuus koostuu Päijät-Soten toiminnan vaikutuksista Päijät-Hämeen asukkaisiin, sidosryhmiin ja ympäristöön.

Vastuullinen toiminta Päijät-Sotessa tarkoittaa organisaation vastuuta omasta toiminnasta aiheutuvista ympäristövaikutuksista, myös välillisesti. Tavoitteenamme on vastuullinen toiminta ympäristön kantokyvyn ja luonnonvarojen kestävän käytön suhteen. Käytännössä vastuullisuus organisaatiossa tarkoittaa myös taloudellisesti kestäviä sosiaali- ja terveyspalveluita ja palveluiden saatavuutta. Myös Päijät-Soten henkilöstön hyvinvointi ja työelämän vastuulliset käytännöt ovat osa kestävää kehitystä. Hankinnoissa on huomioitava hankintojen toimitusketjun työolot ja palveluiden toimivuus sekä sosiaaliset kriteerit että ympäristökriteerit.

Kestävän kehityksen kehittämiskokonaisuudet

Päijät-Soten tavoitteena on tuottaa taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävät ja ympäristökuormaa vähentävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Tällä hetkellä kokonaisuudessa ovat seuraavat:

  • Kestävän kehityksen edistäminen palvelutuotannossa ja ympäristökuorman vähentäminen
  • Ympäristöjohtamisen kehittäminen huomioiden mm. ilmastotavoitteet, hiilineutraalisuus ja kiertotalous
  • Henkilöstökoulutus ja viestintä ympäristökuorman vähentämiseksi palvelutuotannossa
  • Luontoaskel terveyteen -ohjelma

Kestävän kehityksen toimenpiteet vuosina 2021–2022

Hyvillä kestävillä ratkaisuilla ja konkreettisella tekemisellä vaikutamme henkilöstömme, asiakkaidemme ja potilaidemme sekä yhteistyökumppaneidemme välityksellä suoraan päijäthämäläisten hyvinvointiin. Lukuisissa verkostoissa ja hankkeissa vaikutamme kansainvälisesti ja kansallisesti kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Hiilineutraalisuus ja päästöjen vähentäminen

Ilmastonmuutos ja hupenevat luonnon resurssit muuttavat toimintaympäristöä sekä vaikuttavat elämiseen, rakentamiseen ja liikkumiseen. Ilmastonmuutoksella on vaikutuksia sote-palveluihin ja tehtävänä on tunnistaa keinoja varautua ja sopeutua vaikutuksiin. Päijät-Sote on myös selvittänyt palvelutuotannon vaikutuksia ja päästöjä sekä tunnistaa vuoden 2022 aikana kustannustehokkaita päästövähennyskeinoja alueellisella ja paikallisella tasolla hiilijalan- tai kädenjäljen laskennalla.

Ympäristöjohtamista ja -järjestelmää kehitetään 2022

Päijät-Soten ympäristöjohtamisen ja -järjestelmän kehittäminen aloitettiin vuonna 2021.  Vuoden 2022 aikana parannamme ympäristöjärjestelmää Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää käyttäen. Ympäristöjärjestelmässä on kymmenen kriteeriä ja niiden täyttyminen varmentaa Päijät-Soten ympäristöystävällisyyden sekä ympäristölakien ja -säädöstenmukaisen jatkuvan toiminnan parantamisen.

Yhtenäisen ympäristöjärjestelmän kehittäminen ja jatkuva parantaminen tähtää sertifikaatin saamiseen. Se tarkoittaa esimerkiksi ympäristövaikutusten kartoitusta ja jätteiden käsittelyn yhtenäistämistä eri toimipisteissä. Lisäksi Ekokompassia rakentaessa laaditaan ympäristöohjelma, joka sisältää konkreettiset tavoitteet ympäristövaikutustemme pienentämiseksi.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä tekee Päijät-Soten ympäristötyöstä järjestelmällistä ja mitattavaa. Järjestelmällisen ympäristötyön kautta voimme tunnistaa merkittävimmät ympäristövaikutukset ja pyrkiä niiden minimoimiseen. Ympäristöohjelman toteuttamisessa huomioidaan lisäksi asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden parantaminen sekä sidosryhmien tarpeet ja vaatimukset.

Ennen kaikkea ympäristöohjelman toteuttaminen vie Päijät-Soten muutosohjelman strategisia tavoitteita kestävästä kehityksestä ja ympäristökuormaa vähentävästä palvelutuotannosta käytäntöön ja seuraa tavoitteiden toteutumista aktiivisesti.

Kiertotaloudessa materiaalit kiertävät

Kiertotaloudessa materiaalit ja arvo pidetään kierrossa mahdollisimman pitkään. Kiertotalous on ajattelutapa, jossa materiaali kiertää ja ohjautuu kierrätykseen, uusiokäyttöön, korjattavaksi tai raaka-aineeksi. Materiaalien kierron tehostaminen on tärkeää esimerkiksi rakennushankkeissa ja laitteiden ja tavaroiden hankinnoissa niiden elinkaaren mukaan. Polttamisen sijaan etsitään materiaaleille uutta käyttöä raaka-aineena tai uusiokäytössä. Tästä on hyvä esimerkki Päijät-Soten oma Mööpelimarketti.

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen

Sosiaali- ja terveyspalveluilla on vaikutusta myös luonnon monimuotoisuuteen, omaan luontopääomaan ja elin- ja asuinympäristöön. Tunnistamalla ympäristöön kohdistuvat riippuvuussuhteet sotepalvelut voivat kohdistaa resurssit ja toimenpiteet kestävyyden kannalta kriittisiin kohteisiin.

Luonnon monimuotoisuuden edistämisen tarkoituksena on kartoittaa sotepalveluiden paikallista vaikutusta luontoon, ympäristöön ja ihmisiin sekä tunnistaa riskejä ja ympäristöön vaikuttavat merkitykselliset seikat. Luonto on myös tärkeä terveydelle ja hyvinvoinnille. Tätä edistää Luontoaskel terveyteen -ohjelma.

Henkilöstön koulutus kestävästä kehityksestä

Päijät-Sotessa on tärkeää henkilöstön toimiminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, sillä ilman sitoutunutta henkilökuntaa kestävän kehityksen tavoitteet eivät toteudu. Kestävän kehityksen osaaminen on tärkeä elinikäisen oppimisen avaintaito.

Kestävän kehityksen osaaminen tarkoittaa ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen näkökulmien hahmottamista sekä ymmärrystä, miten ilmiöt, asiat ja toiminnot linkittyvät toisiinsa sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Kestävän kehityksen opit näkyvät työntekijöiden kestävissä työ- ja elämäntavoissa, valinnoissa, ympäristövastuullisessa toiminnassa, oman toiminnan arviointikykynä sekä kestävän tulevaisuuden ratkaisuissa ja kehitysehdotuksissa.
Kestävän kehityksen osaaminen on osa henkilöstön perehdytystä ja osa toimialojen, tulosalueiden ja yksiköiden jatkuvaa toimintaa. Koulutus alkaa vuoden 2022 aikana.