Rullalla olevia pohjapiirustuksia avoinna olevan pohjapiirustuksen päälläRullalla olevia pohjapiirustuksia avoinna olevan pohjapiirustuksen päällä

Luontoaskel terveyteen -ohjelman hankkeita

Tältä sivulta löydät Luontoaskel terveyteen -ohjelmaan liittyvien hankkeiden kuvaukset.

Kesäkoulu planetaarisen terveyden teemalla: Co-design Better Urban Living and Well-being

Vastuuhenkilö ja yhteystiedot

Sari Horn, sari.horn(a)lut.fi ja Kaisa Vuorivirta, kaisa.vuorivirta(a)helsinki.fi

Kuvaus hankkeesta 

Kesäkuussa 2022 järjestettiin Lahdessa kahden viikon mittainen kansainvälinen kesäkoulu, jossa käsiteltiin planeetan rajoja ja ihmisen ympäristövaikutuksia, ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristömuutoksien aiheuttamia haasteita ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille, ml. terveydenhuollolle. Lisäksi käsiteltiin ratkaisuja, jotka samanaikaisesti parantavat ihmisen ja muun luonnon hyvinvointia ja planetaarista terveyttä. Esimerkiksi vaikuttavammalla kulutuskäyttäytymiseen, kaupunkisuunnitteluun, liikkumiseen, ravitsemukseen ja matkailuun voidaan lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Vuonna 2022 kesäkouluun osallistui 55 kansainvälistä opiskelijaa (ml. suomalaisia), joiden koulutustausta vaihteli ympäristöaloista tekniikkaan, liike-elämään, muotoiluun ja terveydenhuoltoon.

Yhteistyötahot

Kesäkoulua järjestävät LAB-ammattikorkeakoulu ja Lahden Yliopistokampus. Yhteistyökumppaneita ovat Helsingin yliopisto, LUT yliopisto ja mm. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä.

 Lisätietoa hankkeesta: https://www.lahdenyliopistokampus.fi/en/summer-school/

Parks to Bloom – kaupunkipuistot

Vastuuhenkilö ja yhteystiedot

Johan Kotze, johan.kotze(a)helsinki.fi ja Heikki Setälä, heikki.setala(a)helsinki.fi

Kuvaus hankkeesta 

Virkistysarvojen lisäksi kaupunkipuistot tarjoavat lukuisia ekosysteemipalveluja, jotka liittyvät luonnon ja ympäristön hyvinvointiin. Kaupunkien viheralueet ylläpitävät biologista monimuotoisuutta ja osallistuvat ilmastonmuutokseen liittyvien epäkohtien minimoimiseen.  Parks to Bloom  -hankkeessa selvitetään muun muassa niitä mahdollisia hyötyjä, joita hoidettujen nurmialueiden niityttäminen ja luonnonmukaistaminen saa aikaan. Tällaisia ekosysteemipalveluja ovat esimerkiksi ilmakehän hiilidioksidin varastoiminen maaperään ja kasveihin ja niiden pölyttäjiin kohdistuvan luontokadon minimoiminen. Lisäksi selvitetään luonnonmukaisten puistoalueiden virkistysarvoja ja hyvinvointivaikutuksia sekä ympäristötietoisuuden lisäämisen vaikutuksia asukkaiden näkemyksiin.

Yhteistyötahot

Hanketta johtaa Helsingin yliopiston Urban Ecosystems -tutkimusryhmä. Parks to Bloom yhteistyökumppani on Lahden kaupunki.

Luonnon virkistyskäytön terveys- ja hyvinvointivaikutukset – tutkimus kaupunkinuorista (NATUREWELL)

Vastuuhenkilö ja yhteystiedot

Riikka Puhakka, riikka.puhakka(a)helsinki.fi

Kuvaus hankkeesta 

Kaupungistumisen myötä elämäntapamme ovat muuttuneet fyysisesti passiivisemmiksi. Lasten ja nuorten ohjaamaton vapaa-ajan liikkuminen ulkona on vähentynyt samalla kun tietokone- ym. ruutuaika on kasvanut. Yhä useampi on ylipainoinen, joka voi johtaa kroonisiin sairauksiin. Toisaalta allergiat, astma ja autoimmuunisairaudet ovat lisääntyneet kaupungistumisen myötä. Keskeinen syy tähän on arkisten luontokontaktien vähentyminen, mikä on samalla vähentänyt immuunijärjestelmän kehitystä edistävää altistusta mikrobeille. Luontokontaktit lisäävät myös ihmisten hyvinvointia. Tässä hankkeessa tutkitaan luontokosketuksen vaikutuksia kaupunkilaisnuorten terveyteen ja hyvinvointiin. Vertailtavaksi on valittu kolme ulkoilumuotoa: kävelyä edellyttävän mobiilisovelluksen pelaaminen, geokätköily ja retkeily. Tavoitteena on löytää nuoria houkuttelevia ja tehokkaita keinoja, joilla voidaan lisätä mahdollisuuksia luonnon terveys- ja hyvinvointihyötyjen laajamittaiseen saavuttamiseen.

Yhteistyötahot

Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta johtaa Helsingin yliopiston dosentti Riikka Puhakka.

 Lisätietoa hankkeesta: https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/nature-based-solutions/projects/naturewell

Tiedosta kestävämmät kulkutavat

Vastuuhenkilö ja yhteystiedot

Anna Huttunen, anna.huttunen(a)lahti.fi

Kuvaus hankkeesta

Hankkeessa kootaan olemassa oleva kouluikäisten liikkumistapoihin liittyvä tieto, päivitetään tietopohja sekä tarkastellaan ja analysoidaan liikkumistietoa yhdessä nuorten terveysdatan kanssa. Datan täydentämiseksi kokemuspohjaisella tiedolla nuorten kanssa järjestetään Erätauko-keskustelun tyyppisiä skididialogeja, joissa nuorilta itseltään kysytään kokemuksia liikkumisesta Lahdessa. Nuoret myös saavat osallistua kestävän liikkumisen toimenpiteiden suunnitteluun. Tarkoitus on näitä tietoja yhdistämällä löytää vaikuttavimmat tavat edistää nuorten kävelyä ja pyöräilyä ja tuoda päätöksentekijöille tutkittuun tietoon perustuvaa analyysia päätöksenteon tueksi.

Yhteistyötahot

LUT, Päijät-Sote

Neuvolakoulutus

Vastuuhenkilö ja yhteystiedot

Mikaela Grotenfelt-Enegren, mikaela.grotenfelt(a)helsinki.fi

Kuvaus hankkeesta

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen neuvoloiden terveydenhoitajille ja lääkäreille järjestetään koulutuskokonaisuus, jossa käsitellään kestävyysajattelua sekä kestävyysaiheiden yhteyksiä terveyden edistämistyöhön. Koulutuksen järjestää Helsingin yliopiston Kudelma-verkosto ja LSV ry:n ympäristö- ja kestävyysasiantuntijat yhdessä ympäristötunteisiin erikoistuneen Tunne ry:n kouluttajien kanssa. Koulutuskokonaisuus käsittää luento-osuuksia sekä työpajatyöskentelyä, joiden avulla tarjotaan henkilökunnalle uusia tapoja kestävyysaiheiden esille ottamiseksi neuvolan asiakkaiden kanssa sekä valmiuksia kohdata erilaisia ilmasto- ja ympäristömuutokseen liittyviä tunteita.

Yhteistyötahot

LSV ry, Tunne ry

GoGreenRoutes

Vastuuhenkilö ja yhteystiedot

Jenni Simkin/21.6 lähtien Maria Suomela [email protected]

Kuvaus hankkeesta

Hanketta rahoittaa EU Horisontti 2020 -ohjelma, jossa on laaja yhteistyöverkosto edistämässä luontopohjaisia ratkaisuja kaupunkilaisten hyvinvoinnin tueksi. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa luonnon hyvinvointia ja terveyttä  ylläpitävää ja edesauttavaa potentiaali osana kokonaisvaltaista terveyttä. Hankkeessa on mukana kuusi eurooppalaista kaupunkia, joissa toteutetaan pieniä ja isompia luonnon hyvinvointia edistävää pilottia. Käytännössä pilottia testataan, jotta sitä voidaan toteuttaa missä tahansa muussa kaupungissa. Lahden kaupunki toteuttaa Päijät-Hämeen keskussairaalan lähistölle terveysmetsä-konseptia Kintterön alueella. Terveysmetsän toivotaan toimivan palauttavana hengähdyspaikkana niin sairaalan työntekijöille kuin asiakkaillekin ja se on vapaasti myös asukkaiden käytettävissä.

Yhteistyötahot

40 yhteistyötahoa. Lahdessa LAB.

Pyörällä, potkulaudalla ja bussilla Päijät-Hämeessä

Vastuuhenkilö ja yhteystiedot

Minna Aho, Siru Heromaa-Karjalainen, HR, [email protected]
Riitta-Maija Hämäläinen, Kestävä kehitys

Kuvaus hankkeesta

Hankkeessa kokeillaan viittä erilaista tapaa edistää Päijät-Soten työntekijöiden liikkumista:

  1. pyöräilyä työmatkaliikenteessä työsuhdepyörillä
  2. työmatkalippujen käyttöä joukkoliikenteessä
  3. työpäivän aikaisen työmatkaliikenteen tekemistä yhteiskäyttöisillä kaupunkisähköpyörillä (Mankelit), ja
  4. työpäivän aikaisen työmatkaliikenteen tekemistä sähköpotkulaudoilla ja
  5. leasing-sähköpyöriä kotihoitopalveluissa

Lisäksi hankkeessa vaikutetaan eri viestinnän keinoin käyttäytymisen muutokseen ja ympäristöystävällisiin kulkutapoihin siirtymistä Päijät-Sotessa. Kokeiluun osallistuneilta kerätään käyttäjäkokemuksia ja tietoa jatkosuunnittelun tueksi työhyvinvoinnin, palautumisen, liikkumisen edistämisen ja kestävän työmatkaliikenteen vahvistamiseksi.

Yhteistyötahot

LAB Ammattikorkeakoulu, LUT yliopisto, Lahden kaupunki, palveluntuottajat

Hiilijalan- ja –kädenjäljen kartoitus Päijät-Sotessa 2021-2022

Vastuuhenkilö ja yhteystiedot

Riitta-Maija Hämäläinen, [email protected]

Kuvaus hankkeesta

Päijät-Soten hiilijalan/käden jälkeä on kartoitettu Päijät-Soten palvelutuotannossa, jotta voidaan vähentää päästöjä ja ilmastovaikutuksia sekä täydentää Lahden kaupungin ja maakunnan hiilineutraalisuustavoitetta 2025 ja sen saavuttamista.

Yhteistyötahot

Päijät-Soten toimialat ja FCG

Ympäristöjärjestelmän suunnitteluhanke 2021-2022

Vastuuhenkilö ja yhteystiedot

Riitta-Maija Hämäläinen
[email protected]

Kuvaus hankkeesta 

Päijät-Soteen rakennetaan ympäristöjärjestelmä päästöjen hallintaan ja vähentämiseen sekä eri toimialojen kestävän ja ympäristökuormaa vähentävään palvelutuotantoon. Tähdätään ympäristöjärjestelmän sertifiointiin vuonna 2023.

Yhteistyötahot

Päijät-Soten toimialat & Ekokompassi

Luonnon monimuotoisuutta kunnioittava johtajuus (BIODIFUL)

Vastuuhenkilö ja yhteystiedot

FT Ilari Sääksjärvi, ilari.saaksjarvi(a)utu.fi
Lahdessa TkT Ville Uusitalo, ville.uusitalo(a)lut.fi

Kuvaus hankkeesta

BIODIFUL on liike, jonka taustalla on tutkimushanke, jossa ehkäistään luonnon köyhtymistä laajalla systeemitason muutoksella eli luonnon monimuotoisuutta kunnioittavalla johtajuudella niin kulutuksessa, liiketoiminnassa kuin koko yhteiskunnassa.

Hankkeessa keskitytään erityisesti ruokajärjestelmään ja luonnon virkistyskäyttöön.

BIODIFUL nojaa monimenetelmäiseen tutkimukseen ja laajaan yhteiskunnalliseen verkostoon. Neljän yliopiston ja tutkimuslaitoksen muodostama monitieteinen konsortio tuo yhteen luonnon- ja ihmistieteet (muun muassa biodiversiteettitutkimus, kestävyystiede, ympäristöjohtaminen, johtajuus, kuluttajatutkimus ja markkinointi, tulevaisuudentutkimus ja ruokatieteet).

Hankkeen tavoite on luoda systeeminen, yhteiskunnallinen muutos yhteistyöverkoston kanssa.

Yhteistyötahot

Hanketta toteuttavat Turun yliopisto, Luonnonvarakeskus, Jyväskylän yliopisto ja LUT-yliopisto. Lisäksi hanke muodostaa laajan yhteistyöverkoston yhdessä useiden organisaatioiden kanssa. Tutkimushankkeen on rahoittanut Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Lisätietoa hankkeesta: https://biodiful.fi/

Pyörämatkailijan Päijät-Häme

Vastuuhenkilö ja yhteystiedot

Päivi Tommola, paivi.tommola(a)lab.fi

 

Kuvaus hankkeesta

Hanke keskittyy kestävän kehityksen periaatteet huomioivaan lähimatkailuun. Sen tavoitteena on vahvistaa ekologiseen liikkumiseen ja lähimatkailuun liittyvän liiketoiminnan elinvoimaisuutta ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa kootaan yhteen Päijät-Hämeen pyörämatkailusta kiinnostuneet toimijat ja kehitetään uudenlaista teemapohjaista yhteistyötä pyörämatkailuun.

Yhteistyötahot

Hanketta hallinnoi LAB-ammattikorkeakoulu, osatoteuttajana on Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry. Hanketta rahoittaa Maaseuturahasto 2014-2020 ja se toteutetaan 1.8.2021-31.7.2023.

Lisätietoa hankkeesta: https://lab.fi/fi/projekti/pyoramatkailijan-paijat-hame