PäivänkakkaroitaPäivänkakkaroita

Socialombudsman

Socialombudsmännen vid Versos socialtjänst betjänar Päijät-Tavastland (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahtis, Mörskom, Orimattila, Padasjoki, Pukkila och Sysmä) och Östra Nyland (Askola, Lappträsk, Lovisa, Borgå).

Socialombudsmannen är ett opartiskt organ som ger råd i frågor som rör en socialvårdsklients ställning och rättigheter. Socialombudstjänsten är avgiftsfri.

Socialombudsmannens verksamhetsområde är privat och offentlig socialtjänst och förskoleutbildning.

Socialombudsmannen:

  • ger råd och vägleder offentliga och privata socialvårdsklienter i frågor som rör tillämpningen av socialvårdsklientlagen
  • ger råd och vid behov bistår med att göra ett klagomål i enlighet med klientlaget om social omsorg
  • informerar om kunders rättigheter och arbetar för att främja och upprätthålla dem
  • följer utvecklingen av kundens status och rättigheter, rapporterar årligen till kommunstyrelsen

Socialombudsmannen tillhandahåller inte socialtjänst och utövar inte heller tillsyn över serviceverksamhet eller utfärdar driftsinstruktioner till anställda.

Syftet med socialvårdskundlagen (812/2000) är att främja klientorienteringen, klientelationens sekretess och klientens rätt till god service och bemötande inom socialvården.

Läs mer: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812

 

Vad kan du göra om missnöjd med den socialtjänst du får?

Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi sosiaalipalveluun tai siihen, miten sinua on kohdeltu palvelussa, ota asiassa ensisijaisesti yhteyttä suoraan palveluyksikköön. Suora palaute työntekijälle tai hänen esimiehelleen voi ratkaista ongelman nopeasti.

Voit myös antaa vapaamuotoisesti palautetta kyseisen palveluyksikön/organisaation asiakaspalautejärjestelmän kautta.

Om du inte är nöjd med den socialtjänst du har fått eller hur du har blivit bemött i tjänsten, vänligen kontakta serviceenheten först. Direkt respons till medarbetaren eller chefen kan lösa problemet snabbt.

Du kan också ge respons i fritt format genom klientresponssystemet för den serviceenheten/organisationen.

Länkar till responssystemsidorna för kommuner/kommunförbund:

 

Päijät-Sote

Askola

Heinola

Lappträsk

Lovisa

Borgå

Sibbo

Sysmä

Du kan vända dig till en socialombudsman som kan ge dig råd i frågor som rör socialtjänstens klienters ställning och rättigheter och användningen av rättsmedel.

 

Överklagande av beslutet

Sökande till socialtjänsten har rätt att få ett skriftligt motiverat beslut. Om du är missnöjd med beslutet om socialtjänst eller förmån har du rätt att överklaga beslutet. Beslutet ska alltid åtföljas av anvisningar om hur man överklagar. Observera att överklagande måste göras inom utsatt tid.

Anmärkning

Socialvårdsklienten kan göra en anmärkning till den som ansvarar för verksamhetsenheten eller till tillsynsmyndigheten om klagomålet om han eller hon är missnöjd med den service eller det bemötande han eller hon fått i tjänsten.

Syftet med anmärkningsförfarandet är att handlägga klientens ärende så nära serviceprocessen som möjligt och av en person som kan bidra till rättelse av de upptäckta bristerna.

Klienten har rätt att få skriftligt svar på sin anmärkning inom skälig tid. Utfärdande av anmärkning påverkar inte klientens rätt att överklaga beslut som rör socialvården eller rätten att klaga hos socialmyndigheten.

Anmärkningen skickas till social- och hälsoregistret i den aktuella kommunen/kommunförbundet. Anmärkinen görs i fritt format eller genom att fylla i ett anmärkningsformulär.

Blanketterna hittar du här:

Päijät-Sote

Heinola

Lovisa

Övriga kommuner / allmän form

Anmärkning

 

Klagomålsförfarande

Socialvårdsklienten kan framföra klagomål till regionförvaltningsverket, Valvira, Riksdagens justitieombudsman eller justitiekanslern om missförhållanden, misshandel, olaglig befogenhet eller försummelse av myndigheten inom socialtjänsten. Med hjälp av klagomålet är det möjligt att uppmärksamma den myndighet som har tillsyn över socialtjänstens verksamhet det besvär som upplevts inom socialvården. Klagomålsförfarandet kan inte användas för att ändra innehållet i tjänstebeslutet. Rätten att framföra klagomål är inte begränsad till klagandens egna angelägenheter, utan kan inges av vem som helst.

I avsaknad av anmäkning kan tillsynsmyndigheten hänskjuta klagomålet till berörd verksamhetsenhet eller till en högre socialtjänsteman. Detta förutsätter att verket anser det lämpligast att behandla klagomålet som en anmärkning.

Klagomål som rör ärenden äldre än två år utreds inte utan särskild anledning. Klagomålet görs i fritt format feller med en klagomålsblankett.

Verifiering av sociala personregisteruppgifter

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kontrollera vilka personuppgifter om dig som sparas i socialvårdens klientdataregister. Granskningsrätten är gratis en gång per år.

Begäran om kontroll av uppgifterna görs direkt till personregisterföraren och skickas till registret för den aktuella kommunen/kommunförbundet. I begäran om granskning, ange ditt namn och kontaktinformation och identifiera den information du vill granska. Berätta också för vilken tidsperiod du vill ha uppgifterna och i vilket format du vill ha uppgifterna. Vissa kommuner/kommunförbund har en blankett för informationsförfrågan som gör att de kan göra en begäran.

Blanketterna hittar du här:

Askola

Päijät-Sote

Heinola

Lovisa

Borgå

Sibbo

Sysmä

Du kan också begära din egen information eller information baserat på den berörda partens status enligt offentlighetslagen. Enligt offentlighetslagen har var och en rätt att få information om sig själv i en myndighetshandling. I så fall ska sökanden motivera det syfte för vilket han begär informationen.

Begäran om rättelse av sociala personregisteruppgifter

Integriteten för din personliga information är en del av ditt rättsliga skydd. Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter om dig rättas eller att ofullständig information kompletteras. Om fel uppstår i personregisteruppgifterna ska de felaktiga uppgifterna rättas på registrarens eget initiativ eller på klientens initiativ.

En begäran om rättelse av uppgifter görs till personregisterföraren och skickas till registret i den aktuella kommunen/kommunförbundet. I begäran om rättelse, ange ditt namn och kontaktuppgifter, vilka uppgifter som ska korrigeras ordagrant och den föreslagna ändringen ordagrant. Ange dessutom en motivering till de ändringar du föreslår. Vissa kommuner/kommunsammanslutningar har en begäran om uppgifter/rättelseansökan som kan användas för att göra en begäran.

Blanketterna hittar du här:

 

Askola

Päijät-Sote

Heinola

Lovisa

Borgå

Sibbo

Sysmä

Mer information:

Dataskyddsombud

 

Kontakt information

Telefontid: mån-tor kl. 9-12

E-postadress: [email protected]

Tidsbokning kan ordnas efter överenskommelse.

OBS! Du kan också boka en elektronisk distansmottagning för socialombudsmannatjänster, vilket innebär en säker videouppkoppling på förutbestämd tid med socialombudsmannen från klientens egen dator eller mobila enhet.

Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahtis, Mörskom, Orimattila, Padasjoki, Pukkila och Sysmä

Socialombudsman Tarja Laukkanen

tel. 044 729 7989

Postadress: Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Linjakatu 5, 15100

Klientmottagning utan tidsbokning onsdagar kl. 9.00-11.00 på Lahden palvelutori på andra våningen i Köpcentrum Trio på Aleksanterinkatu 18, Lahtis. Övriga tider kan tidsbokning ordnas efter överenskommelse.

 

Askola, Lappträsk, Lovisa, Borgå och Sibbo

Social- och patientombudsman Salla Ritala

tel. 044 729 7987

Postadress: Mannerheimgatan 23, 06100 Borgå

 

Instagram: @versonsosiaaliasiamiehet