Tiimimallilla tavoitellaan sujuvaa, yhdenvertaista tukea sote-keskusten asiakkaille

Päijät-Hämeeseen kehittämämme tulevaisuuden sote-keskus ei ole ainoastaan fyysinen rakennus, vaan asiakkaan kannalta järkevän kokonaisuuden muodostava toimijoiden ja palveluiden verkosto, josta saa apua ja hoitoa sujuvasti, oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti.  

Pekka Potilas herää syyskuisena aamuna ja hänen selkäänsä särkee. On tarve lääkärille.  

Pekka soittaa terveysasemalleen, mutta puhelin on ruuhkautunut. Maanantai ja moni muukin tarvitsee apua. Sairaanhoitaja soittaa takaisin myöhään iltapäivällä ja kertoo pahoitellen, että vastaanottoajat ovat siltä päivältä täynnä. 

”Eikö kukaan voi auttaa minua, jos en pääse lääkärin luokse”, miettii Pekka hieman epätoivoisena.  

Tämä hieman yksinkertaistettu tarina on arkea perusterveydenhuollossa monella paikkakunnalla. Hoitoa ei aina saa oikeaan aikaan. 

Perusterveydenhuollossa on kuitenkin alettu kehittää ja toteuttauusia ratkaisuja tilanteen parantamiseksi. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus- hankkeen yhtenä tavoitteena on parantaa hoidon ja palveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta Päijät-Hämeessä.  

Moniammatillisen tiimimallin kehittäminen ja jalkauttaminen maakunnan kattavaksi ratkaisuksi on yksi kahdeksasta kehittämisen tavoitteesta. Päämääränä on myös turvata hoidon ja palveluiden jatkuvuutta siten, että hoidon lisäksi voidaan tukea ihmistä sairauden tai oireiden kanssa pärjäämisessä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävät ratkaisut eivät tietenkään sulje pois hoidollisia tai lääketieteellisiä ratkaisuja potilaan tilanteessa.  

Päijät-Hämeeseen kehittämämme tulevaisuuden sote-keskus ei ole ainoastaan fyysinen rakennus, vaan asiakkaan kannalta järkevän kokonaisuuden muodostava toimijoiden ja palveluiden verkosto, josta saa apua ja hoitoa sujuvasti, oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti.  

Tiimimallia on rakennettu yhdessä

Sosiaali- ja terveysala on murroksessa. Sote-palveluiden ja rakenteiden järjestämisvastuu on siirtymässä kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille, ja tämä vaatii entistä tiiviimpää yhdessä tekemistä.  

Päijät-Hämeessä moniammatillinen tiimimalli on koettu toimivaksi painopisteeksi, kun sovitamme palveluita toimivaksi kokonaisuudeksi ja pohdimme ennen kaikkea asiakkaiden tarpeita. 

Olemme tehneet konkreettista kehittämistyötä yhdessä henkilöstön, asiakkaiden ja erilaisten sidosryhmien kanssa.  Kehittämistä on sidottu mahdollisimman tiiviisti osaksi sote-keskusten päivittäistä työtä. Samalla on kuitenkin pyritty kiinnittämään huomiota laajempaan toimintakulttuurin muutokseen. 

Sote-keskusten tulevien tiimiläisten kanssa on työpajoissa ja pienryhmätyöskentelyn avulla kehitetty esimerkiksi potilaiden hoidon sujuvia prosesseja ja mallia moniammatilliseen konsultaatioon. Yhteisessä työskentelyssä on noussut paljon päivittäiseen työhön liittyviä haasteita, mutta myös mahdollisuuksia, joita on lähdetty yhdessä kehittämään eteenpäin.  

Työskentelyyn on osallistuttu eri palvelualueilta, mutta kaikilla on sama tavoite: asiakaslähtöiset ja sujuvat palvelut. Maalaamme ikään kuin yhteistä taulua, jossa asiakkaalla on toiveita taulun aiheesta. Kaikki eri alojen ammattilaiset tuovat oman näkökulmansa, osaamisensa ja värinsä teokseen. Kyse on yhdessä tekemisestä ja ennen kaikkea erilaisten värien ja materiaalien yhteen sitomisesta niin, että lopputulos on yhtenäinen – asiakkaan tarpeen mukainen ratkaisu.  

Päijät-Soten tiimimalli otetaan asteittain käyttöön 1.10.2021 alkaen Salpakankaan, Asikkalan ja Padasjoen sote-keskuksissa. Moniammatillisen tiimin kehittäminen jatkuu, kun tiimit ovat päässeet alkuun ja kokemuksia on kertynyt. Jatkossa keskitytään esimerkiksi asiakaslähtöisten terveys-, hoito- ja palvelusuunnitelmien systemaattiseen tekemiseen, kirjaamiskäytäntöjen yhdenmukaisuuteen ja selkeisiin palvelupolkuihin eri palveluiden välillä.  

Sairauksien hoitoa ja hyvän elämän tukea

Tarinamme seuraavassa versiossa Pekka Potilas soitti sote-keskuksen moniammatilliseen tiimiin. 

Kuinka kävi? Tiimin sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen. Sen perusteella Pekka sai äkilliseen selkäkipuunsa apua fysioterapeutin suoravastaanotolla. Tiimin lääkärin kautta Pekka sai kivunhoidon tueksi lääkereseptin. Samassa yhteydessä huomattiin, että Pekan edellisestä verenpaineen vuosikontrollista oli liian pitkä aika ja lääkereseptitkin vanhenemassa, joten Pekka sai vielä ohjeeksi seurata kotona verenpainetasoaan viikon ajan ja kirjata käytössään olevat lääkkeet lääkelistalle. Tulokset Pekka lähetti sähköisesti tiimin sairaanhoitajalle.  

Yhden yhteydenoton aikana voitiin edistää Pekan asioita monipuolisesti ja hänen tilanteensa vaatimalla tavalla. Jatkossa Pekka voi olla yhteydessä erilaisten yhteydenottokanavien kautta omaan tiimiinsä, ja tietää, että asiat etenevät eikä hoito katkea.  

Moniammatillisen tiimin tarkoituksena on paitsi tarjota potilaan tai asiakkaan tarvitsema hoito ja tuki, myös varmistaa hoidon jatkuvuus. Ja ennen kaikkea tukea asiakasta itseään. Emme voi sosiaali- ja terveyspalveluissa olla vastaus kaikkeen, mutta voimme auttaa ihmisiä mahdollisimman hyvään ja terveeseen elämään. Yhdessä. 

Asiantuntijasairaanhoitaja Salla Huuhka 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke