Systeeminen työote vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistä asiakastyötä

Systeemisyydessä yksilö ajatellaan osaksi laajempaa kokonaisuutta - systeemiä - jossa kokonaisuuden eri osa-alueilla tapahtuvat muutokset vaikuttavat yksilöön ja tämän toimintaan.

Systeeminen työote rantautui Suomeen 2000-luvulla Iso-Britanniasta aluksi sosiaalihuollon palveluihin ja erityisesti lastensuojeluun. Lastensuojelun lisäksi systeeminen työote on ollut Suomessa käytössä muun muassa aikuissosiaalityössä ja vammaispalveluissa. Systeemisen työotteen kouluttamista koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, joka on kuluvan vuoden aikana vuonna järjestänyt valtakunnallisesti kouluttajakoulutusta, verkostotapaamisia sekä tuottanut koulutusmateriaalia alueiden käyttöön.

Systeeminen työote laajenee Päijät-Hämeessä sote-keskusten moniammatillisiin tiimeihin syksyllä alkavien pilottikoulutusten myötä osana Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa. Asikkalan ja Salpakankaan sote-keskuksissa sekä Asikkalan perhekeskuksessa alkavat koulutukset ovat samalla pioneerikoulutuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä ei ole Suomessa koulutettu aiemmin yhteisesti työotteen käyttämiseen asiakastyössä. Asikkalan perhekeskuksessa koulutukseen on osallistunut lisäksi kunnan ja seurakunnan ammattilaisia. Systeemisen työotteen koulutusta sosiaali- ja terveydenhuollossa on tarkoitus laajentaa myöhemmin ja siinä hyödynnetään pilottikoulutuksista saatavia kokemuksia. Päijät-Hämeessä työotteen käyttämiseen on edeltävästi koulutettu muun muassa perhesosiaalityön työntekijöitä.

Mitä systeemisyys on sosiaali- ja terveydenhuollossa?

Sosiaali- ja terveydenhuollossa systeemisyys on ammattiryhmät läpileikkaava työote, jossa asiakas ja hänen elämäntilanteensa nähdään kokonaisuutena, jossa kaikki osat vaikuttavat toisiinsa. Vaikuttamalla yhteen tai useampaan osa-alueeseen asiakkaan tilanteessa voidaan saada aikaan välitön muutos tai saadaan aikaan tilanne, jossa asiakas pystyy saamansa apuun tukeutuen muuttamaan itse tilannettaan, esimerkiksi terveyskäyttäytymistään tai sitoutumistaan sosiaalihuollon palveluihin.

Esimerkkinä systeemisen työotteen käyttämisestä sosiaali- ja terveydenhuollossa on monialainen työskentely paljon eri palveluita käyttävien asiakkaiden kanssa. Työotteen ytimessä on systeemisesti toimiva sote-keskuksen tiimi, joka voi koostua esimerkiksi lääkäristä, sairaanhoitajasta ja kuntoutuksen tai sosiaalialan ammattilaisesta. Asiakkaan tarpeiden ympärille koottu tiimi pohtii yhdessä mitä on ongelmatilanteiden takana ja etsii yhdessä keinoja, jotka voisivat auttaa. Juurisyy esimerkiksi asiakkaan toistuviin sote-keskuskäynteihin voi olla muu kuin syy, jonka vuoksi asiakas on hakeutunut vastaanotolle. Systeemisen työotteen mukaisesti toimiva tiimi tarkastelee myös niitä asiakkaan tilanteen taustalla olevia tekijöitä, jotka eivät ole näkyvissä. 

Systeeminen työote lujittaa moniammatillista työskentelyä

Systeeminen työote hyödyntää moniammatillisen tiimin jokaisen jäsenen erityisosaamista ammattialasta riippumatta. Samalla asiakkaan asia tulee tarkastelluksi moniammatillisessa tiimissä kokonaisvaltaisemmin. Systeemisen työotteen avulla myös tiimin yksittäisen työntekijän käsitys asiakkaan tilanteesta monipuolistuu ja työskentelylle voi avautua uusia etenemispolkuja. Asiakkaan tilannetta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti myös riskien kannalta. Yhteisesti tehtyjen ratkaisujen laatu paranee ja toimenpiteet kohdentuvat tarkemmin vastaamaan tarpeita. Työskentelyssä panostetaan avoimen ja luottamuksellisen asiakassuhteen rakentamiseen. Asiakkaan kokemukset ja näkökulma pidetään keskiössä.

Systeeminen työote ei ole tulevaisuuden sote-keskuksessa yksittäisen ammattiryhmän ”omaisuutta” vaan jaettu toimintamalli, josta hyötyvät niin asiakas kuin eri alojen ammattilaisetkin. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on jo olemassa hyviä ja käytännössä koeteltuja ammatillisia käytäntöjä, joista monet ovat systeemisen työotteen mukaisia. Näistä käytännöistä ei ole syytä luopua. Asiakastyön laadun lisäksi systeemisen toimintamallin tavoitteena on työntekijöiden osaamisen vahvistaminen ja työhyvinvoinnin lisääntyminen sekä moniammatillisen yhteistyön vahvistuminen. Systeemisen työotteen käyttö yhteisessä asiakastyössä vahvistaa myös palveluita käyttävien asiakkaiden osallisuutta.

Mark Hovi
asiantuntijasosiaalityöntekijä
Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma