Pelastaja sammuttaa palavaa autoa vesiletkullaPelastaja sammuttaa palavaa autoa vesiletkulla

Pelastustoimi mukana uudistuksessa

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on valmis sote-uudistukseen. Tärkeää on pelastustoimen rahoituksen ja siten kansalaisten turvallisuuden varmistaminen, mukanaolo ensihoidon palvelutuotannossa sekä sopimuspalokuntatoiminnan turvaaminen.

Pelastustoimen uudistus toteutetaan hallituksen esitysluonnoksen mukaan osana sote-uudistusta. Uudistuksessa pelastustoimen järjestämisvastuu siirretään kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille. Hyvinvointialueet vastaisivat myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan. Pelastustoimi olisi kuitenkin jatkossakin erillinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala.

Päijät-Hämeessä pelastuslaitos on ollut vuonna 2004 toteutetun pelastustoimen alueuudistuksen alusta alkaen aito maakunnallinen toimija toimiessaan pelastuslaitos-liikelaitoksena Päijät-Hämeen maakuntaliiton alaisuudessa. Tältä osin ajattelen, että uudistuksessa toteutettavat muutokset ovat meillä helpommat toteuttaa kuin niillä pelastustoimen alueilla, joissa pelastuslaitos toimii keskuskunnan alla.

Pelastustoimen uudistuksella tavoitellaan entistä yhdenmukaisempien ja siten yhdenvertaisempien pelastustoimen palveluiden tuottamista koko maassa. Pelastustoimen lähipalvelut ja kattava paloasemaverkko turvattaisiin koko Suomessa vähintään nykyisen tasoisina.

Pelastuslaitoksilla on yhteinen kumppanuusverkosto, jonka avulla pelastustoimen palveluita on jo nyt yhdenmukaistettu. Pelastustoimen lähipalveluiden ja kattavan paloasemaverkon turvaaminen tulevaisuudessakin on yksi tärkeimpiä asioita, jotka tulee uusia hyvinvointialueita rakentaessa huomioida.

Sopimuspalokuntatoiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja toiminnan tukeminen erityisesti harvaan asutuilla alueilla tulee nostaa esille ja varmistaa toiminnan jatkuvuus myös tulevaisuudessa. Päijät-Hämeessä olemme yhdessä sopimuspalokuntien kanssa nimenneet sopimuspalokuntatoiminnan kehittämisverkoston, jonka avulla pyrimme löytämään keinot sopimuspalokuntatoiminnan kehittämiseksi ja turvaamiseksi.

Uudistuksen yhtenä tavoitteena on se, että pelastuslaitokset voivat jatkossakin hoitaa pelastustoimen ohella myös ensihoito- ja ensivastetehtäviä. Päijät-Hämeessä pelastuslaitos on tuottanut hyvinvointialueelle sekä ensihoito- että ensivastepalvelut yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Pelastuslaitos on halukas tuottamaan palveluita jatkossakin ja valmistelua tulevasta toimintavolyymista tehdään yhdessä hyvinvointialueen kanssa.

Päijät-Hämeessä hyvinvointialue on aloittanut sote-uudistuksen vapaaehtoisen valmistelun, jossa myös pelastuslaitos on mukana. Työ etenee pienryhmissä, ja työssä on mielestäni otettu hyvin huomioon myös pelastuslaitoksen näkemykset ja toiveet.

Pelastuslaitoksen kannalta uudistuksessa tärkeitä ja olennaisia asioita ovat rahoituksen riittävyyden varmistaminen niin, että vähintään palvelutasopäätöksen mukainen palvelutaso ja siten kansalaisten turvallisuus pystytään jatkossakin tuottamaan, ensihoidon palvelutuotannossa mukana olo, sopimuspalokuntatoiminnan jatkuvuuden turvaaminen sekä itsenäinen sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen asema.

Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen, Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Kuva: Päijät-Hämeen pelastuslaitos / Marko Nieminen