Miltä näyttää pelastustoiminta uudella hyvinvointialueella?

Pelastustoiminta on yksi pelastuslaitoksen palvelutuotannon muoto. Muita pelastuslaitoksen ydintehtäviä ovat riskienhallinta sekä sopimusperusteisesti ensihoito ja kuntien varautumisen tukeminen.

Pelastustoiminta on yksi pelastuslaitoksen palvelutuotannon muoto. Pelastustoiminnalla tarkoitetaan kiireellisiä tehtäviä, joiden tarkoituksena on pelastaa ja suojata ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä onnettomuuden uhatessa tai sattuessa sekä rajoittaa onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja ja lieventää onnettomuuden seurauksia. Muita pelastuslaitoksen ydintehtäviä ovat riskienhallinta sekä sopimusperusteisesti ensihoito ja kuntien varautumisen tukeminen.

Pelastustoiminnan toimintavalmius perustuu alueen kuntien kanssa yhteisesti sovittuun pelastustoimen palvelutasopäätökseen. Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasopäätöksellä määritellään alueen pelastustoimen tuottamien turvallisuuspalveluiden taso ja laatu. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon toiminta poikkeusoloissa – pelastustoimen toiminta poikkeusoloissa perustuu normaaliolojen valmiuteen, jota voidaan vahvistaa ja laajentaa etukäteen tehtyjen suunnitelmien ja järjestelyjen mukaisesti.

Vuosittain hoidetaan 4500 onnettomuutta

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen päivittäinen pelastustoiminnan toimintavalmius koostuu päällikköpäivystäjästä, kahdesta päivystävästä palomestarista, kuudesta vakinaisesta pelastusasemasta henkilöstöineen sekä 21 sopimuspalokunnasta ja niiden henkilöstöstä. Tällä organisaatiolla vastataan vuosittain noin 4500 päivittäiseen onnettomuustehtävään sekä tarvittaessa organisaatiota laajentamalla häiriö- ja poikkeusolojen onnettomuustilanteisiin.

Pelastustoimesta sotelle rinnakkainen toimiala

Sote-uudistuksen myötä pelastustoimen järjestämisestä vastaa vuoden 2023 alusta lähtien Päijät-Hämeen hyvinvointialue. Pelastustoimi on jatkossa erillinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala. Uudistuksen tarkoitus on varmistaa pelastustoimen palvelujen saatavuus, laatu ja vaikuttavuus yhdenvertaisesti kansalaisille sekä turvata pelastus- ja sosiaali- ja terveystoimen tiivis keskinäinen yhteys synergiaedun tuottamiseksi ensihoidossa.

Toinen merkittävä muutos uudistuksessa pelastustoiminnan näkökulmasta on se, että sisäministeriön ohjaus pelastustoimessa vahvistuu. Muutoksen tavoitteena on kehittää pelastustoimea valtakunnallisena järjestelmänä ja siten parantaa entistä yhdenmukaisempien ja yhdenvertaisempien pelastustoimen palveluiden tuottamista koko maassa.

Pelastuslaitoksen tavoitteen mukaisesti pelastustoiminnan palvelut (kiireelliset palvelut) tuotetaan jatkossakin vähintään nykyisen palvelutasopäätöksen mukaisesti. Tämä tarkoittaa pelastustoiminnan toimintavalmiuden eli johtamistoiminnan, pelastustoiminnan henkilöstön ja kaluston, paloasemaverkoston sekä sopimuspalokuntien nykyisen toiminnan jatkumista uudistuksen jälkeenkin nykymuotoisena. Palveluiden turvaamisella nykyisen palvelutasopäätöksen mukaisesti turvataan nopea ja tehokas pelastustoiminta Päijät-Hämeessä.

Palomiespula ja ikääntyminen haastavat alaa

Tulevaisuuden pelastuslaitoksen pelastustoiminnan haasteet – uudistuksesta riippumatta – liittyvät pelastustoiminnan henkilöstön riittävyyteen ja ikääntymiseen, paloasemaverkoston ylläpitämiseen, pelastustoimessa käytössä olevan varallaolon mahdolliseen loppumiseen (työaikalaki) sekä sopimuspalokuntien elinvoimaisuuteen. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksessa muodostettava suuri organisaatio luo leveämmät hartiat vastata tulevaisuuden haasteisiin sekä mahdollistaa palveluiden tuottamisen ja kehittämisen taloudellisesti ja tuloksellisesti synenergiaedut huomioiden. Hyvinvointialue luo edellytykset tehokkaalle pelastustoiminnalle jatkossakin.

Pelastustoimen strategia 2025 visio on Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi – yhteistyössä. Toiminta-ajatuksena on parantaa yhteiskunnan turvallisuutta kaikissa oloissa – myös poikkeusoloissa – yhdessä muiden toimijoiden kanssa lähellä ihmistä. On selvää, että hyvinvointialueen synty luo edellytykset strategian tavoitteiden mukaiselle toiminnan uudistamiselle. Muutoksessa meidän on huolehdittava henkilöstömme hyvinvoinnista ja riittävyydestä sekä siitä, että pelastustoiminnalla on edelleen riittävä kyky ja toimintavalmius vastata onnettomuustilanteisiin niin päivittäisissä, kuin häiriö- ja poikkeusoloissakin, lähellä ihmistä.

Teksti aluepalopäällikkö Jani Aaltonen, Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Kuva Marko Nieminen, Päijät-Hämeen pelastuslaitos