Aluevaalit.fiAluevaalit.fi

Kuulutus aluevaalien tuloksesta

Julkaistu 27.1.2022

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella 23. päivänä tammikuuta 2022 toimitetuissa aluevaaleissa valittiin toimikaudeksi 1.3.2022–31.5.2025 aluevaltuustoon 69 jäsentä.

Aluevaltuustoon valitut aluevaltuutetut ja varavaltuutetut(pdf)

Aluevaalilautakunnan kokouksen pöytäkirja 26.1. (pdf)

Valitusosoitus

Päätökseen, jolla vaalien tulos on vahvistettu, saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitus tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalin tulos on julkaistu.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on sillä, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa, sekä jokaisella vaaleissa ehdokkaana olleella henkilöllä ja ehdokashakemuksen antaneella puolueella ja yhteislistalla sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Lisäksi saavat päätöksestä valittaa sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä ja että se on saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen jokainen hyvinvointialueen jäsen.

Valituksen toimittaminen viranomaiselle

Valitus on tehtävä kirjallisena ja siihen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta ja todistus tiedoksisaantipäivästä. Valituksesta on käytävä ilmi miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä vaatimuksen perusteet ja se on valituksen tekijän tai valituksen laatijan allekirjoitettava. Siinä on mainittava valituksen tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittajana, myös allekirjoittajan nimi, asuinkunta ja postiosoite.

Valitus on valituksen tekijän tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä, tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti faksina tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Valitusviranomainen ja sen yhteystiedot:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
www.oikeus.fi/hao/hameenlinna
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
029 56 42200
Telekopio 029 56 42269
[email protected]