Päijät-Hämeen hyvinvointialueen strategiatyössä loppukiri – tutustu ja kommentoi!

Alla luettavaksesi joko sivun mittainen tiivistys tai koko 20-sivuinen strategiadokumentti. Tutustu ja anna loppusuoran kommenttisi!

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen strategian valmistelu on loppusuoralla ja tavoitteena on, että aluevaltuusto voisi hyväksyä strategian kesäkuussa.

Strategialuonnos on muovautunut monen käsittelyn myötä, ja tästä versiosta haluaisimme kuulla hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön ajatuksia – tutustu ja vastaa pariin kysymykseen!

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen strategia on hyvin perusteltu suunnitelma vuosille 2023–2025. Se kuvaa hyvin­vointialueen koko toiminnan päämäärää ja tavoitteita, arvoja sekä identiteettiä osana päijäthämäläistä yhteisöä.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (vate) käynnisti strategian valmistelun keväällä 2021 laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on, että aluevaltuusto hyväksyy hyvinvointialueen strategian kesäkuussa 2022.

Strategian valmistelussa on analysoitu kymmeniä jo valmiina olevia taustadokumentteja sekä toteutettu kyselyjä henkilöstölle, alueen asukkaille, kuntapäättäjille ja muille sidosryhmille.

Uusi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallinto on työstänyt tiiviisti strategiaa kuluvana keväänä. Hyvinvointialueen strategiaa on käsitelty kevään mittaan niin aluehallituksen, aluevaltuuston kuin valtuustoryhmienkin kokouksissa ja lisäksi erilaisissa strategiatilaisuuksissa.

Tavoitteena on, että aluevaltuusto hyväksyy strategian päädokumentti ennen juhannusta. Myöhemmin valmistellaan strategiaa täydentävät dokumentit, esimerkiksi soten palvelustrategia ja pelastustoimen palvelutasopäätös sekä henkilöstöohjelma.

Alla luettavaksesi strategian pääkohdat sisältävä tiivistys tai täällä koko 20-sivuinen strategiadokumentti.

Tutustu pidemmin tai lyhyemmin ja kommentoi!

Kommentoi

 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen strategia

Missio eli miksi olemme olemassa

Perustehtäväksi eli missioksi on määritelty tällainen: tuemme päijäthämäläisten hyvinvointia, ja järjestämme laadukkaat palvelut vastuullisesti ja joustavasti.

Hyvinvointialue tukee asukkaita ja yhteisöjä omaehtoisessa hyvinvoinnin edistämisessä sekä omien voimavarojensa löytämisessä, vahvistamisessa ja hyödyntämisessä. Vastuullinen järjestäjä määrittelee palvelut ja niiden tuottajat asukkaiden tarpeen pohjalta. Järjestäjä huomioi eri näkökulmat, kuten laatu, kustannukset ja jatkuvuus, sekä ohjaa tuottajia toimimaan tavoitteiden mukaisesti. Järjestäjä valvoo tavoitteiden mukaisen toiminnan toteutumista. Palvelujen tuottamisessa hyödynnetään joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia tapoja ja tuottajia.

Visio eli tulevaisuuden tavoitekuva

Visio eli tulevaisuuden tavoitekuva on puolestaan sanoitettu näin: hyvinvoivat asukkaat turvallisessa, elinvoimaisessa ja uudistuvassa Päijät-Hämeessä.

Alueen elinvoimaisuuden ja työllisyyden kehittyminen luo edellytyksiä päijäthämäläisten hyvinvoinnin kasvulle. Keskinäisriippuvuus hyvinvoinnin, turvallisuuden ja elinvoiman välillä on vahva. Siksi hyvinvoinnin ja turvallisuuden ohella hyvinvointialue on ja haluaa myös olla osaltaan mukana luomassa elinvoimaista Päijät-Hämettä.

Neljä arvoa

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen arvot ovat luottamus, rohkeus, välittäminen ja oikeudenmukaisuus.

Arvot viestivät ja kiteyttävät hyvinvointialueen arvopohjaa ja ohjaavat sitä kautta arjen toimintaa – arvojen mukainen toiminta on sitä mitä hyvinvointialueella arvostetaan.

 • Luottamus on hyvinvointialueen toiminnan perusta. Päijät-Hämeen asukkaiden, hyvinvointialueen ja sen henkilöstön, kuntien, valtion, kolmannen sektorin, yritysten ja muiden yhteisöjen välinen luottamus ja kunnioitus rakennetaan ja ansaitaan. Luottamuksen rakentaminen ja ylläpitäminen pohjautuu avoimuuteen ja tietopohjaiseen viestintään. Luottamus on kokonaisturvallisuuden keskeinen perusta.
 • Rohkeus on rohkeutta tehdä avointa ja luottamuksellista yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa; rohkeus on kyky uudistaa totuttua, rohkeutta olla edelläkävijä; rohkeus
  on haasteiden ja vaikeiden asioiden ennakkoluulotonta kohtaamista ja ratkaisemista
 • Välittäminen on ihmisen kohtaamista ihmisenä erilaisissa tilanteissa; välittäminen on samaistumista toisen asemaan ja kiinnostusta ymmärtää toisen näkökulma; välittäminen näkyy arvostuksena niin asiakkaiden, henkilöstön kuin kumppaneiden suuntaan
 • Oikeudenmukaisuus on yhdenvertaisten palvelujen toteuttamista kaikille päijäthämäläisille; se on yhteisten resurssien kohdentamista niitä eniten tarvitseville ja palve­­lujen perustumista tarpeisiin; oikeudenmukaisuus on rehellistä ja tasapuolista asukkaiden ja henkilöstön kohtelua

Kolme päätavoitetta

Strategia toimeenpannaan kolmen päätavoitteen kautta. Ne kertovat mitkä asiat ovat strategia­kaudella tärkeimpiä ja miten kohti asetettua visiota kuljetaan. Kullekin päätavoitteelle on tunnistettu keskeinen edellytys, jonka kautta päätavoite voidaan saavuttaa.

Vaikuttavat, kustannustehokkaat ja saavutettavat palvelut erinomaisella asiakaskokemuksella

Edellytys: jatkettu palvelutuotannon rohkeaa uudistamista, systematisoitu laadun ja turvallisuuden seuranta sekä asiakas- ja työntekijäpalaut­teen hyödyntäminen.

Vakiintunut asema alan parhaana julkisena työpaikkana

Edellytys: onnistuttu henkilöstön kanssa henkilöstöohjelman toimeenpanossa täysimääräisesti; korkea ja jatkuvasti kehittyvät ammattitaito, moniammatillisuus, työhyvinvointi ja johtaminen

Sujuva yhteistyö asukkaiden parhaaksi rakentuu luottamuksesta alueen kuntien, yhteisöjen ja valtionhallinnon kanssa

Edellytys: muodostettu maakunnallista ajattelua tukeva uusi aluedemokraattinen hallintomalli.

Päätavoitteista johdettu kuusi toiminnan painopistettä

Strategian päätavoitteista johdettuja toiminnan painopisteitä on kuusi. Painopisteet ovat kehitys­kokonaisuuksia, joiden onnistunut toteuttaminen tuottaa seuraavat tulokset:

 1. Asiointi on sujuvaa ja asiakkaita ohjataan sekä tuetaan erinomaisesti
 2. Integroidut kustannustehokkaat palvelut ovat hyvin saatavissa ja saavutettavissa
 3. Yhteistyötä ja asiakaskokemusta arvostetaan ja arvioidaan
 4. Hallintomalli sekä johtaminen palvelevat tavoitteita
 5. Alan paras julkinen työpaikka Suomessa tarjotaan Päijät-Hämeessä
 6. Kokonaisturvallisuuden osaaminen on vahvaa ja siihen luotetaan