Hyvinvointialueen palveluille on luotu hyvää pohjaa päijäthämäläisessä valmistelutyössä

Hyvinvointialueet järjestävät 1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut. Yksi mittari nyt meneillään olevan valmistelutyön onnistumiselle tulee olemaan se, miten alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen toiminta sujuu alkuvuodesta 2023.

Vaikka Päijät-Häme on ollut uudistuksen edelläkävijä, riittää monissa yksityiskohdissa vielä paljon valmisteltavaa. Uudistuksen valmistelun ohella on tärkeää jatkaa palvelujen kehittämistä ja asettaa alueemme omat tavoitteet riittävän kunnianhimoisiksi.

Tärkeintä koko uudistuksessa ovat asukkaat ja heidän tarvitsemansa palvelut, vaikka valmisteluun sisältyykin paljon myös hallinnollisten kysymysten pohdintaa. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen valmistelua on tehty seitsemän työryhmän kokonaisuutena, ja yksi työryhmistä on keskittynyt sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelutuotannon kysymyksiin. Alla nostoja palvelutuotannon työryhmän valmistelutyöstä.

Palvelustrategia osaksi hyvinvointialueen strategiakokonaisuutta

Suomessa pidetään ensimmäiset aluevaalit sunnuntaina 23.1.2022. Vaaleissa valitaan aluevaltuusto, jonka tehtävistä keskeinen heti alussa on hyväksyä uuden hyvinvointialueen strategia. Palvelutuotantotyöryhmässä olemme valmistelleet syksyn 2021 aikana palvelustrategiaa osaksi hyvinvointialueen strategiakokonaisuutta.

Yhtenäistämissuunnitelmista toimeen vuoden 2022 alussa

Vaikka Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat ovat tehneet jo vuosia tiivistä yhteistyötä, riittää toiminnan yhteensovittamisessa työtä. Syksyn 2021 aikana on tunnistettu näitä yhteensovittamis- ja yhtenäistämistarpeita, ja niitä päästään varsinaisesti edistämään nyt vuoden 2022 alusta alkaen. Tavoitteena on, että tämä työ olisi pääosin valmis jo ennen kesälomia 2022. Esitykset hyvinvointialueella käyttöön otettavista yhtenäisistä kriteereistä ja taksoista ym. viedään hyvinvointialueen hallituksen päätettäväksi syksyllä 2022.

Palvelujen kehittämisen neljä isoa teemaa vuonna 2022

Palvelujen kehittäminen jatkuu hyvinvointialueen valmistelun rinnalla. Vuonna 2022 keskitytään erityisesti kehittämään integroitua maakunnallista sotekeskus- ja perhekeskustoimintaa, digipalveluja ja eri toimijoiden välistä yhdyspintatyötä sekä jatketaan monituottajuusstrategian toimeenpanoa.

Lisäpotentiaalia löydettävissä yhteistyöstä kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa

Kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kanssa jatkuu tiiviinä myös hyvinvointialueilla: Päijät-Hämeessäkin tässä yhteistyössä on vielä paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia alueen asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Unohtaa ei myöskään sovi järjestöjen, seurakuntien, oppilaitosten, yritysten, TE-hallinnon ja Kansaneläkelaitoksen kanssa tehtävää yhteistyötä.

Opiskeluhuollon muutos suunniteltava huolella

Yksi merkittävimmistä alueellisista kipupisteistämme on lasten, nuorten ja perheiden pahoinvointi, joka näkyy erityisesti lastensuojelun ja mielenterveyspalvelujen tarpeena. Opiskeluhuolto ja sen toimivuus on yksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja oppimisen kivijaloista. Opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit siirtyvät hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta, ja ovat sen jälkeen samassa organisaatiossa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kanssa. Olemme valmistelleet suunnitelman vuosille 2022–2023, ja sen hyvällä toimeenpanolla varmistetaan, että palvelut toteutuvat sujuvasti, yhdenvertaisesti ja vaikuttavasti Päijät-Hämeen hyvinvointialueella. Olennainen osa valmistelua on myös oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutoksiin valmistautuminen.

Muutos on herättänyt myös huolta siitä, etääntyvätkö palvelut opiskelijoista, mutta opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit työskentelevät myös jatkossa kouluilla ja oppilaitoksissa. Oppilaiden ja opiskelijoiden palvelujen keskittäminen hyvinvointialueelle tarjoaa vahvan perustan hoito- ja palvelupolkujen, työnjaon ja osaamisen kehittämiselle sekä riittävän leveät hartiat palvelujen turvaamiseksi.

Erityishuolto osin HUSin alaisuuteen, osin hyvinvointialueelle

Uudistuksen eri vaiheissa on kannettu suurta huolta erityishuollon kaltaisten vaativien ja erityisen vaativien palvelujen turvaamisesta. Kehitysvammaisten erityishuollon palveluissa on kyse pienen asiakasryhmän kannalta välttämättömistä palveluista, joissa tarvitaan monialaista työskentelyä ja erityisosaamista. Erityishuollon kuntayhtymien toiminta päättyy vuoden 2022 lopussa, ja aikataulu on edellyttänyt ripeää toimintaa. Syksyn aikana tehtiin arvio siitä, ettei Päijät-Hämeen hyvinvointialueella kyetä ylläpitämään sellaisia voimavaroja ja osaamista, joilla turvattaisiin erityishuoltopiirien nykyisten hoitaminen kokonaisuudessaan. Päijät-Hämeen hyvinvointialue on ollut mukana Uudenmaan hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin, HUS:n, Kårkullan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelutyössä, jossa on pohdittu vaihtoehtoja erityishuollon palvelujen turvaamiseksi. Syksyn aikana valmistui esitys, jossa erityisen vaativat kehitysvammapsykiatria ja kehitysvammapoliklinikkatoiminta asiantuntijapalveluineen keskitetään yhden hallinnollisen yksikön (HUS) alaisuuteen yhdeksi yksiköksi.  Sen sijaan asumispalvelut, päiväaikainen toiminta ja perhehoito siirtyvät erityishuoltopiiriltä hyvinvointialueille.

Uusia mahdollisuuksia varautumisen kehittämiseen

Hyvinvointialueilla ja uudistuksen myötä syntyvillä viidellä yhteistyöalueella tulee olemaan keskeinen rooli varautumisessa ja sen kehittämisessä. Erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa keskeistä on se, kuinka viranomaistoiminta ja viranomaisten välinen yhteistyö toimii. Kun pelastustoimet tulevat sosiaali- ja terveydenhuollon tapaan osaksi hyvinvointialuetta, avaa tämä mahdollisuuksia yhteistyön kehittämiseen ja syventämiseen mm. varautumisen kaltaisissa tehtävissä. Syksyn aikana on valmisteltu Päijät-Hämeen hyvinvointialueen varautumisen kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2022 ja 2023.

Vaikuttamistoimielimet tukevat asukasosallisuutta

Asukasdemokratia ja osallisuus ovat keskeinen osa hyvinvointialueuudistusta. Lain säätämät vaikuttamistoimielimet edistävät osaltaan alueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Hyvinvointialueelle asetetaan vanhusneuvosto, vanhusneuvosto ja nuorisovaltuusto. Alueelliset vanhus- ja vammaisneuvostot käynnistyvät jo hyvinvointialueen alaisuudessa vuonna 2022. Erityistä valmistelua vaatii sen sijaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston perustaminen. Valmisteluun tullaan ottamaan mukaan kuntien nuorisovaltuustojen edustajia. Hyvinvointialueen hallitus perustaa ja asettaa vaikuttamistoimielimet loppuvuodesta 2022.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen valmistelutyö on hyvässä vauhdissa.  Valmistelun työn aikana on korostunut Päijät-Hämeen vahvuus, jossa yhdistyy yhdessä tekeminen ja toiminnan ennakkoluuloton kehittäminen alueen ja sen asukkaiden parhaaksi.

toimialajohtaja Mika ForsbergMika Forsberg,
perhe- ja sosiaalipalveluiden toimialajohtaja,

Päijät-Sote

Hyvinvointialuevalmistelun palvelutuotannon työryhmän puheenjohtaja