Miten lääkehoitoa saataisiin vaikuttavammaksi?

9.4.2021 Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen lääkehoitopilotin tavoitteena on edistää avosairaanhoidon potilaiden tehokasta, turvallista ja tarkoituksenmukaista lääkehoitoa.

Potilaan oireen taustalla voi joskus lymytä lääkehoidon ongelma. Avosairaanhoidon potilaiden lääkkeiden käyttöön liittyy monia riskejä ja haittoja. Niitä voidaan vähentää lääkehoidon arvioinnilla.

Lääkehoitoa ei kuitenkaan voi arvioida ilman ajan tasalla olevaa tietoa lääkityksestä. Potilasjärjestelmien sähköisten lääkelistojen potentiaali jää usein hyödyntämättä, ja lääkitys on epäselvä sekä asiakkaalle että ammattilaisille.

Kanta-palveluihin integroidun sähköisen lääkelistan kehittäminen on viivästynyt, ja siksi lääkehoidossa on tehtävä vähintään maakuntakohtaisia uudistuksia.

Lääkityksen asianmukaisuus on yksilön ja yhteiskunnan etu

Tarkoituksenmukainen lääkitys voi kohentaa asiakkaiden toimintakykyä ja elämänlaatua, mutta myös parantaa hoidon laatua. Lisäksi lääkehoitokustannukset pienenevät.

Pilottimme tavoitteena on myös ottaa haltuun monialaista tukea tarvitsevien potilaiden lääkehoito – unohtamatta potilaan omaa vastuuta ja sitoutumista lääkehoitoon.

Toimintamalli tukee myös ikäihmisten selviytymistä kotona pidempään.

Farmaseutti vahvistaa lääkehoidon osaamista

Lääkehoidon uudistaminen vaatii muutoksia toimintatapoihin. Lääkehoidon onnistumisesta vastaa asiakas, ja hänen tukenaan toimivat sote-ammattilaiset. Farmaseutti vahvistaa ammattilaisten osaamista.

Farmaseutti toimii pilotissamme sote-keskuksen lääkealan asiantuntijana ja lääkehuollon kehittäjänä.

Farmaseutti
•    kartoittaa potilaan lääkityksen ja voinnin sekä mahdollisesti puuttuvat lääkkeet ja lääkkeenotto-ongelmat
•     arvioi lisätutkimustarvetta; selvittely jatkuu tarvittaessa lääkäriä konsultoiden, jos tehdään muutoksia lääkehoitoon ja sen seurantaan
•    toimii yhteyshenkilönä sote-keskuksen, erikoissairaanhoidon, sairaala-apteekin ja alueen apteekkien välillä.

Avosairaanhoidon farmaseutti on uutta Suomessa

Meillä Päijät-Sotessa on kokemusta osastofarmaseutin ja kotihoidon tukena toimivan farmaseutin toiminnasta. Pilotissamme kehitetty avosairaanhoidon farmaseutin toimintamalli on kuitenkin Suomessa uutta.

Olemme tehneet paljon työtä toimintamallin perustusten laatimisessa. Työ on vaatinut toimintatapojen ja -ohjeiden muutosta, muutosvalmennusta, riskiryhmien tunnistamista ja vaikuttavuuden arviointia.

Olemme laatineet pilottia varten lean-pohjaisen prosessikaavion, asiakkaan oman lääkehoitoriskiseulan ja ammattilaisen muistilistan.

Vaikuttavuuden arvioimiseen olemme kehittäneet raportointijärjestelmää. Sen tuloksia pääsemme tarkastelemaan järjestelmän valmistuttua.

Henkilöstö näytti suuntaa muutostyöhön

Henkilöstön näkökulma on ollut pilotissamme tärkeä. Valmisteluun liittyvien työpajojen perusteella kohdensimme muutostyötä pelkästä farmaseutin integroimisesta koko sote-keskuksen lääkehoidon vahvistamiseen.

Tässä vaiheessa tuntuu siltä, että työmme on vasta alussa, mutta työn hedelmiä on päästy jo nauttimaan. Farmaseuttimme Päivi Hettula on päässyt pikkuhiljaa sisälle sote-keskuksen arkeen ja on tehnyt tunnetuksi lääkehoidon ammattilaisen osaamista. Potilaita on päästy arvioimaan jo pilotin alkumetreillä, ja sen myötä nykyisen lääkehoidon pulmakivet ovat kuoriutuneet esiin.

Myös alueen apteekit ovat olleet tyytyväisiä, kun sote-keskusten ja apteekkien yhteistyö vahvistuu.

Seuraava askel on asiakkaan sitouttaminen

Lääkehoidon arvioimisen tarvetta pitää vielä harjoitella ja samalla valjastaa käyttöön muiden ammattilaisten osaamista.

Jokainen sote-ammattilainen osaa selvittää potilaan käytössä olevan lääkityksen. Seuraava askel on tukea asiakasta sitoutumaan oman lääkehoitonsa seurantaan ja asianmukaiseen toteutukseen. Tämän myötä lääkehoidosta tulee vaikuttavampaa.

Niko Korpi
asiantuntijalääkäri​

Päivi Hettula
farmaseutti