Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki

Omaishoitajana voi toimia ikääntyneelle, vammaiselle tai sairaalle omaiselle tai läheiselle. Omaishoitaja auttaa ja hoivaa arjessa muun muassa ruokailusta, peseytymisestä, pukeutumisesta ja lääkehoidosta hoidettavan tarpeiden mukaan.

Kunta voi myöntää sinulle omaishoidon tukea, jos läheisesi tai omaisesi tarvitsee hoitoa ja hoivaa ympärivuorokautisesti ja sitoudut hoitamaan häntä kotona. Omaishoidon tuessa ei ole ikärajoja, vaan laki koskee niin vammaisen lapsen vanhempia kuin iäkästä vanhempaansakin hoitavaa. Hoidettavan ja hoitajan tulee asua samassa taloudessa.

Yhdessä sosiaalihuollon työntekijän kanssa arvioitte tilanteen sitovuutta ja vaativuutta. Arvion perusteella voidaan tehdä päätös ja sopimus omaishoidosta. Sopimus takaa sinulle hoitopalkkion, vapaapäiviä, eläke- ja tapaturmavakuutuksen sekä tarvittavat sosiaalipalvelut.

Jos sinä tai läheisesi harkitsette omaishoidon tuen hakemista, voit tehdä alustavan arvion omaishoitotilanteesta Omaolossa: Arvio omaishoitotilanteesta (omaolo.fi)

Myöntämisperusteet

Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jolla korvataan ympärivuorokautinen laitoshoito tai asumispalvelu.

Omaishoidon tuki myönnetään palvelutarpeen selvittämisen perusteella ja siitä tehdään päätös. Tuen tarve arvioidaan aina yksilöllisesti hoidettavan päivittäisen toimintakyvyn, hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.

Omaishoitaja

Omaishoitopalkkio on verotettavaa tuloa, joka kerryttää eläkettä alle 68-vuotiaalle hoitajalle. Omaishoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa silloin, kun omaishoito on ympärivuorokautisesti sitovaa.

Vertaistukea, ohjausta ja valmennusta omaishoitajille

Päijät-Hämeen omaishoitajat ry on omaishoitajien edunvalvontayhdistys, joka järjestää virkistystoimintaa sekä tiedottaa, ohjaa ja neuvoo omaishoitoasioissa. Tutustu yhdistyksen toimintaan sen verkkosivuilla. Päijät-Sote järjestää yhdessä yhdistyksen kanssa omaishoitajille valmennuksia eri teemoista.