Henkilökohtainen apu

Voit saada henkilökohtaista apua, jos pysyvän vaikean vamman vuoksi tarvitset välttämätöntä avustamista tavanomaiseen elämään kotona ja kodin ulkopuolella. Henkilökohtainen avustaja auttaa sinua kotonasi päivittäisissä toimissa, esimerkiksi liikkumisessa, pukemisessa, peseytymisessä ja kodinhoidossa.

Järjestämistavat

Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Järjestämistavoista päätettäessä on otettava huomioon henkilön omat toivomukset sekä palvelusuunnitelmassa määritelty yksilöllinen avun tarve ja elämäntilanne kokonaisuudessaan.

Henkilökohtaista apua myönnetään päivittäisiin toimintoihin, työhön ja opiskeluun välttämätön avun määrä. Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen on järjestettävä henkilökohtaista apua vähintään 30 tuntia kuukaudessa. Tuntimäärä voi olla myös pienempi, jos palvelusuunnitelmassa on todettu vähäisemmän avun riittävän.

Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua:

  • työnantajamallilla eli korvaamalla avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset. Työnantajamallissa viranhaltijan on tarvittaessa ohjattava ja autettava avustajan palkkaukseen liittyvissä asioissa. Henkilökohtaisena avustajana ei voi toimia vaikeavammaisen henkilön omainen tai muu läheinen henkilö, ellei sitä erityisen painavasta syystä ole pidettävä vaikeavammaisen henkilön edun mukaisena,
  • palvelusetelillä, antamalla avustajapalveluiden hankkimista varten palvelusetelin. Palvelusetelistä tehdään viranhaltijapäätös, jossa määritellään mitä palveluja seteli kattaa ja kuinka kauan se on voimassa. Palveluntuottajan tulee olla Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hyväksymä,
  • ostopalveluna hankkimalla avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai
  • järjestämällä palvelun itse tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Henkilökohtaisen avun keskus APURI

Päijät-Hämeen henkilökohtaisen avun keskus APURI on seudullinen keskus, joka neuvoo henkilökohtaisen avun työnantajuuteen liittyvissä asioissa niitä vammaisia henkilöitä, joilla on työnantajamallin mukainen henkilökohtaisen avun päätös.

APURIN palvelut:

  • Neuvontaa ja opastusta asiakkaille, joilla henkilökohtainen apu työnantajamallilla
  • Käytännön tukea työnantajuuteen liittyvien lomakkeiden täyttämisessä
  • Sijaismaksupalvelu; työnantajan lakisääteisten palkkapalveluiden hoitaminen sekä avustajien palkanmaksu
  • Avustajavälitys;  avustajien välitystä työnantajille ja avustajien opastusta työtehtävissä
  • Tiedottamista, ohjeistuksia, koulutusta sekä vertaistukitoimintaa
  • Kotikäynnit ja henkilökohtaiset tapaamiset ajanvarauksella

Haluatko avustajaksi?

Haemme avustajan työstä kiinnostuneita henkilöitä avustajavälitykseemme.

Avustajan työ on monipuolista ja vaihtelevaa. Työnkuva muodostuu yksilöllisesti avustettavan henkilön avuntarpeen mukaan. Työ sopii henkilölle, joka haluaa työskennellä lähellä toista ihmistä ja auttaa tätä arjen toiminnoissa. Tehtävässä selviytyy, jos on ihmisläheinen, sopeutuvainen ja osaa kuunnella ohjeita, sekä toimia niiden mukaan.

Avustajia tarvitaan niin lyhyt-, kuin pitkäaikaisiin työsuhteisiin. Työssä voi toimia päätoimisesti tai sen mukaan, minkä verran on mahdollista olla käytettävissä, joten tehtävä sopii myös opiskelijoille ja eläkeläisille. Työnantajien tarpeista johtuen työtunteja voi olla esimerkiksi 7 tuntia viikossa tai jopa 40 tuntia viikossa.

Avustajavälityksessä olevien yhteystietoja välitetään avustajaa tarvitseville henkilöille. Työnantajat ottavat itse yhteyttä avustajaehdokkaisiin ja sopivat mahdolliset työpaikkahaastattelut. Työsuhteen syntyessä työnantaja tekee työsopimuksen suoraan avustajan kanssa ja vastaa työntekijän perehdytyksestä. Täytä hakulomake avustajavälitykseen.