Perhehoito

Perhehoidossa lapsen hoito tai muu osa- tai ympärivuorokautinen huolenpito järjestetään perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona.

Perhehoidossa olevalla lapsella on mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin. Lasten ja nuorten perhehoitoa antavat perhehoitajat, joita kutsutaan myös sijaisvanhemmiksi ja perhettä kutsutaan sijaisperheeksi. Perhehoitaja voi olla myös lapsen sukulainen.

Perhehoitoa käytetään sekä lastensuojelun avohuollon tukitoimena että sijaishuoltona huostaan otetuille lapsille. Perhehoito voi myös olla osa nuoren jälkihuoltoa 21 ikävuoteen saakka. Avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitettu lapsi asuu sijaisperheessä lyhyen etukäteen määritellyn ajanjakson. Sijaishuollossa oleva lapsi on sijoitettu sijaisperheeseen toistaiseksi ja hän asuu sijaisperheessä niin pitkään kun sijoitusta tarvitaan. Tavoitteena on, että lapsi voisi palata takaisin kotiin.

Sijaisperheessä voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää lasta. Tähän lukumäärään luetaan mukaan hoitajan kanssa samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset lapset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt. Perheessä voidaan hoitaa useampaa lasta, jos kyseessä on sisarukset.

Perhehoitoyksikkö

Yksikkö valmentaa perhehoitajia Päijät-Hämeen kunnille ja järjestää perhehoitajille tukea, muun muassa koulutuksia ja ryhmiä. Jos olet kiinnostunut sijaisvanhemmuudesta, ota yhteyttä sosiaalityöntekijöhin, 050 3987602 tai 044 416 3696 tai sähköpostitse, [email protected].

Perhehoitajilta edellytetään

  • Ennakkovalmennusta tehtävään.
  • Heidän tulee olla koulutuksensa, kokemuksensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella soveltuvia toimimaan sijaisvanhempina.
  • Perhehoitajat toimivat yhteistyössä sekä lasten omaisten että työntekijöiden kanssa.
  • Perhehoitajille maksetaan lapsen hoidosta palkkio ja lapsen kulut korvataan.

Sijaiskodin tulee olla olosuhteiltaan ja tiloiltaan sopiva. Erityisesti kiinnitetään huomiota kodin ilmapiiriin, lasta kannustavaan kasvatustapaan ja siihen, että sijoitettava lapsi saa tasavertaisen aseman perheenjäsenenä.