Kaatumisen ehkäisy

Päijät-Hämeen hyvinvointialueessa kaatumisten ehkäisy on yksi potilasturvallisuussuunnitelman kehittämisen painopistealueista.

Kehittämistyötä tehdään implementoimalla yksiköihin THL:n kehittämän IKINÄ -mallin mukainen yhtenäinen, moniammatillinen ja systemaattinen toimintatapa sekä potilaiden/asukkaiden/asiakkaiden kaatumisriskin arviointiin että kaatumistapaturmien ja putoamisten ehkäisemiseksi. Samalla tuetaan liikunta- ja toimintakykyisyyttä sekä omatoimisuutta.

Kehittämistyön tavoitteena on implementoida yksiköissä toimiva kaatumisten ehkäisyn malli, jonka avulla henkilökunta:

  • osaa tunnistaa kaatumisen riskissä olevat asiakkaat
  • osaa ehkäistä kaatumisia eri toimintaympäristöissä
  • yhtenäistää kaatumisten ehkäisyn käytänteitä; kaatumisriskin kartoituksessa, kirjaamisessa, toimintatavoissa ja arvioinnissa
  • osaa hyödyntää tietoa hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman teossa
  • jakaa tietoa ja osallistaa asiakkaat ja heidän omaisensa huomioimaan kaatumisriskiin vaikuttavia tekijöitä.

IKINÄ-verkostokirje 12/2022

Valtakunnallinen kaatumisten ehkäisyn Vakaa-verkosto