Nuorisoikäisten (13-17 -vuotiaat) tutkimukset, hoito ja kuntoutus

Puberteetin käynnistyminen asettaa nuoren suurten kehityksellisten haasteiden äärelle.

Nuorisoikäiset (13-17 -vuotiaat)

Puberteetin käynnistyminen asettaa nuoren suurten kehityksellisten haasteiden äärelle. Nuoruusiän keskeisimmät psyykkisen kehityksen tehtävät ovat aikuistuvan ja uudella lailla seksuaaliseksi muuttuvan kehon haltuunotto, itsenäistyminen omista vanhemmista sekä ikätoverisuhteiden käyttö tässä kehityksessä. Neuropsykiatrinen häiriö voi hankaloittaa kaikkia näitä kehitystehtäviä.

Voimistuvien aggressiivisten ja seksuaalisten impulssien käsittely kaavamaisesti toimivassa mielessä voi olla vaikeaa ja johtaa kärjistyneisiin tilanteisiin tai psyykkisten oireiden ilmaantumiseen. Sosiaalinen kömpelyys ja vähäinen tarve hakeutua toisten ihmisten seuraan vaikeuttavat ikätoverisuhteiden kehittymistä, ja niitä nimenomaan tarvittaisiin irtiottoon vanhemmista. Nuoret, joilla on neuropsykiatrisia oireita, tarvitsevat usein ikäisiään enemmän aikuisen apua, tukea ja valvontaa, mikä myös voi hidastaa itsenäistymistä ja oman elämän hallintaan saamista.

Perheen ulkopuolinen aikuinen tukihenkilö tai esim. neuropsykiatrinen valmentaja voi auttaa siirtämään arjen sujumisen vastuuta osittain pois nuoren vanhemmilta ja siten tukea itsenäistymistä. Ryhmämuotoiset toiminnot edistävät sosiaalisia taitoja ja ikätovereihin liittymistä. Asumisharjoittelujaksot tai muunlainen itsenäisen asumisen tukeminen voi helpottaa kotoa irtautumista. Ammatinvalintaan liittyvässä oppilaanohjauksessa tulee realistisesti huomioida oppilaan erityispiirteitä ja rajoitteita, mielekkäimmän alan ja opiskelumuodon löytämiseksi.

Hoitopolun rakenne

Toimenpiteet

Tukitoimet

Kotona ja koulussa tehdyt havainnot
Kotona ja vapaa-ajalla tehdyt havainnot

Opettajan havainnot oppimisesta ja koulunkäynnistä

Ennaltaehkäisevä työ

Varhainen puuttuminen

Ensivaiheen arviointi ja tukitoimet
Opetus

Yleinen, tehostettu, erityinen tuki, oppilashuoltolain mukaiset tehtävät

Koulu-/opiskelijaterveydenhuolto

Asetuksen mukaiset terveystarkastukset

Psykologi

Konsultointi ja ohjaustuki

Kuraattori

Konsultointi ja ohjaustuki

Oppilaan/opiskelijan ja huoltajan osallisuus

Tukitoimet ja säännöllinen seuranta

Moniammatillinen arvioiniti ja suunnittelu
Nuoren/perheen tarpeiden mukaisesti koottu moniammatillinen ryhmä.

Tutkimuksesta/ohjauksesta sopiminen.

Toimijoina mm.

 • yksilökohtainen oppilashuoltotyö
 • sosiaalityö
 • terveydenhuolto
 • Perheneuvola
Perustason tutkimukset
Koulu-/opiskelijaterveydenhoitajan ja lääkärin arviot ja tutkimukset, oirekartoituskyselyt

Psykologin tutkimukset ja tuki

Kuraattorin selvitykset ja tuki

Suositukset

Nuotti (13-18 -vuotiaat Oiva-kunnissa asuvat/opiskelevat):
Nuoruusiän kehityksen ja vanhemmuuden tuki

Nuorisovastaanotto (13-18 -vuotiaat lahtelaise/Lahdessa opiskelevat):
Nuoruusiän kehityksen ja vanhemmuuden tuki

Erikoissairaanhoidon konsultointi
Nuorisopsykiatria
 • Poliklinikan erikoislääkäreiden konsultaatiopuhelin
  (puh. 044 719 5124)
 • Kuntoutusohjaajan puhelinaika ke klo 12-13 (puh. 044 719 5293)
 • Sihti-työryhmän arvio nuoren psyykkisestä tilanteesta
Lasten ja nuorten neurologia:

Mahdollisuus konsultoida puhelimitse (sihteerin kautta, puh. 044 719 5711).

Erikoissairaanhoidon lähetteet
Lääkärin lähete erikoissairaanhoitoon joko nuorisopsykiatrian poliklinikalle tai lasten ja nuorten neurologian poliklinikalle

Sihtiin lähetteet työntekijän puhelinsoiton perusteella

Tarvittaessa konsultointi

Erikoissairaanhoidon tehtävät
Tutkimusten täydentäminen ja erotusdiagnostiikka, vaikeasteisten häiriöiden diagnostiikka, sekä kuntoutuksen suunnittelu ja hoidon porrastuksen mukainen seuranta, lääkehoidon aloitus, verkostoyhteistyö. Nuorisopsykiatria:
Kuntoutusohjaus, toimintaterapia, lääkehoito, tukikäynnit, terapiat erikoissairaanhoitoa tarvitseville nuorille, verkostopalaverit
Jatkohoito perustasolla
Erikoissairaanhoito antaa palautteen.

Nuoren/perheen, erikoissairaanhoidon ja perustason toimijan/toimijoiden moniammatillinen yhteistyö ja sopiminen toimista jatkossa

Nuoren ja perheen ohjaus

Perustason henkilöstölle annettava konsultointi

Nuoren sitoutuminen tukitoimintaan

Palveluohjaus ja verkostotyö

Tiedonsiirto nivelvaiheessa
Jatko-opintojen suunnittelu ja yhteistyö 2. asteen kanssa

Nuorisotakuu

Siirtoneuvottelut, verkostoyhteistyö, kuntoutusohjaajan jalkautuva työ

 

Vinkkejä tukitoimien suunnitteluun

Itsenäistyminen, turvalliset rajat ja nuoren oma psykoedukaatio tärkeitä!
Huomaa hyvä nuoressa ja vahvista onnistumisia!

Päivittäiset toimet

 • päivärytmi ja arjen jäsentäminen sekä ennakoitavuus, unirytmi, media-aika
 • ajan hallinta: kalenteri, päivä- ja viikko-ohjelmat
 • ajan kulumisen havainnollistaminen konkreettisesti 
 • muistituet: listat, läksyvihot, muistuttimet (kännykkä)

Tarkkaavuuden ylläpito ja aktiivisuus

 • omien vireystilan tunnistaminen ja säätelykeinojen harjoittelu
 • oman sisäisen levottomuuden hallintakeinot
 • ympäristön huomioiminen: häiriötekijöiden vähentäminen (media)
 • motorisen levottomuuden ja yliaktiivisuuden huomioiminen: sallittu liikkuminen, apuvälineet paikallaan pysymiseen ja rauhoittumiseen (näpeltelylelut jne.)
 • aktiivisuuden purkaminen sallitusti ja tauotus

Itsestä huolehtiminen ja tunnesäätely

Sosiaaliset ja kaveritaidot

 • sosiaaliset sarjakuvat, sääntöjen listaaminen