Alakouluikäisten tutkimukset, hoito ja kuntoutus

Hoidon painopiste muuttuu vähitellen aikuisten kautta tapahtuvasta ohjauksesta lapsen valmiuksien vahvistamiseen.

Alakouluikäiset

Hoidon painopiste muuttuu vähitellen aikuisten kautta tapahtuvasta ohjauksesta lapsen valmiuksien vahvistamiseen. Kouluiässä tulee kiinnittää erityisesti huomiota sosiaalisten taitojen kehityksen tukemiseen sekä suhteessa ikätovereihin (kaverisuhteet, ryhmät) että aikuisiin ja auktoriteetteihin. Myös itsestä huolehtimisen harjoittelu on tärkeää murrosikää lähestyttäessä. Toiminnanohjaamisen tukeminen päivittäisissä askareissa ja koulutyössä voi toteutua esim. listojen ja palkkiojärjestelmien avulla.

Hoitopolun rakenne

Toimenpiteet

Tukitoimet

Kotona ja koulussa tehdyt havainnot

Itsesäätely

Keskittyminen

Oman toiminnan ohjaus

Sosiaaliset taidot

Puheeksiotto oppilaan ja vanhempien kanssa Koulun ja kodin yhteistyö
Ensivaiheen arviointi ja tukitoimet
Opetus

Kouluterveydenhuolto

Asetuksen mukaiset terveystarkastukset!

Koulupsykologi ja -kuraattori

 

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki, tukitoimet aloitetaan välittömästi

Terveystarkastuksissa saadun tiedon hyödyntäminen

Konsultointi ja ohjaustuki kotiin ja kouluun

Moniammatillinen arviointi ja suunnittelu

Lapsen tarpeiden mukaan koottu moniammatillinen ryhmä

Yksilökohtainen oppilashuoltotyö:
Koulun oppilashuoltopalvelutSosiaalihuolto:
Sosiaalihuoltolain mukaiset sosiaalipalvelut, vammaispalvelut, lastensuojelu, kehitysvammahuollon palvelutPerheneuvolassa voidaan tehdä psykologin tutkimuksia, vanhemmuuden arviointia ja perhetutkimuksia.
Sovitaan tarpeen mukaan erityis- työntekijöiden tutkimuksesta/ ohjauksesta
Perustason tutkimukset
Kouluterveydenhoitajan ja lääkärin arviot ja tutkimukset

Psykologin tutkimukset, kuraattorin selvitykset ja tuki

Koulun tukitoimisuunnitelma
Erikoissairaanhoidon konsultointi ja lähetteet
Lääkäri tekee lähetteen erikoissairaanhoitoon hoidonporrastuksen mukaisesti joko lastenpsykiatrialle tai lasten ja nuorten neurologialle.

Lastenpsykiatria:

Konsultaatio-, terrapia-, kuntoutustiimin

 • psykologin puhelinaika to klo 12-13
 • kuntoutusohjaajan puhelinaika terapia-asioissa ma klo 12-13
 • puhelut toimistosihteerin kautta (puh. 03 819 2825)

Lasten ja nuorten neurologia:

Mahdollisuus konsultoida puhelimitse (sihteerin kautta, puh. 044 719 5711).

Erikoissairaanhoidon tehtävät
Tutkimusten täydentäminen ja erotusdiagnostiikka, vaikea-asteisten häiriöiden diagnostiikka, sekä kuntoutuksen suunnittelu ja hoidon porrastuksen mukainen seuranta, lääkehoidon aloitus, verkostoyhteistyö. Kuntoutusohjaus, ryhmät, lääkehoito, tukikäynnit, terapiat erikoissairaanhoitoa tarvitseville lapsille, verkostopalaverit tutkimuksen aikana/jälkeen
Jatkohoito perustasolla
Kuntoutussuunnitelman mukaiset tukitoimet kotona ja koulussa. Verkostopalaveri siirtovaiheessa erikoissairaanhoidosta perustasolle ja tarvittaessa Perheneuvolaan.
Tiedonsiirto nivelvaiheessa
Tarvittavan kolmiportaisen tuen tiedonsiirto yhteistyössä huoltajan ja erityistyöntekijöiden kanssa tuen järjestämiseksi kouluun.

 

Vinkkejä tukitoimien suunnitteluun

Aikuisen läsnäolo ja läheltä ohjaaminen tärkeää: tee yhdessä opettaen lasta toimimaan itse!
Huomaa hyvä koululaisessa ja vahvista onnistumisia!

Päivittäiset toimet

Tarkkaavuuden ylläpito ja aktiivisuus

 • ympäristön muokkaaminen: häiriötekijöiden vähentäminen ja ennakoiminen, istumapaikka luokassa
 • auttaminen sietämään häiriötekijöitä (esim. vireydensäätelyn apuvälineet kuten kuulosuojaimet)
 • motorisen levottomuuden ja yliaktiivisuuden huomioiminen: sallittu liikkuminen, apuvälineet paikallaan pysymiseen ja rauhoittumiseen (dynair, painotuotteet, näpeltelylelut jne.)
 • aktiivisuuden purkaminen sallitusti (jumppatuokiot ym.), rauhoittumiskeinot (esim. ”rauhoittumispesä”)

Oman toiminnan ohjaaminen ja itsesäätely

 • visuaalinen tuki (kuvat, pikapiirtäminen ym.)
 • ohjeet osissa ja kuvir/kirjoitettuna
 • välitön palaute käyttäytymisestä sekä toivotun toiminnan vahvistaminen välittömällä positiivisella palautteella, negatiivisen huomiottajättö aina kuin mahdollista
 • palkkiojärjestelmät www.tampere.fi/neptunus
 • tunteiden säätely ja purkaminen sallitulla tavalla  tampere.fi ja mll.fi

Sosiaaliset ja kaveritaidot

 • mallitetaan ja ennakoidaan sosiaalisia tilanteita ks. Arki toimimaan – vinkkejä lapsen myönteiseen tukemiseen. ADHD-liitto ry: Kaverisuhteet ja sosiaaliset tilanteet s. 41
 • tunteiden sanoittaminen ja kuvittaminen
 • sosiaaliset säännöt näkyviksi 
 • pikapiirtäminen, sosiaaliset sarjakuvat ja -tarinat Haukkaranta